Růženec je falešný bůh

Růženec je opakovací modlitba na počest Marie, která se hojně používá mezi římskými katolíky. Člověk má cyklicky odříkávat Zdrávas Maria, Otčenáš‚ Sláva Otci atd. Papež Pius XI. za života prohlásil, že růženec je mocnou zbraní, která démony zažene na útěk a zabrání hříchu. Údajné zjevní Marie v Medžugorji opakovalo, že se římští katolíci mají modlit růženec. Růženec je též šňůrka s navlečenými korálky a křížkem na konci, která slouží k počítání modliteb.

Pravda o růženci
Bible se o růženci nezmiňuje. Růženec je falešný bůh, kterého slepě následují miliony katolíků po celém světě. Modlitba růženec je bezmyšlenkovité odříkávání naučeného textu. Toto není modlitba k Bohu, je to modlitba k démonům! Modlitba je upřímný rozhovor s Bohem. Modlitba růženec je nebiblický rituál, kdy ďáblem oklamaný člověk, vykonává otřesnou modloslužbu, komunikuje božstvem (uctívá démony). Předmět růženec je okultní předmět, který má mnoho katolíků za modlu. Růženec je katolické modlářství. Pokud někdo vykonává modlitbu růženec, má předmět růženec jako modlu, hřeší.

„Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí.“
Bible 21, Zjevení 9,20

„Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.“
Bible 21, Zjevení 22,14-15

Růženec do auta
Předmět růženec si dávají často lidé do auta (na zpětné zrcátko). Růženec se svatým Kryštofem si do auta dávají i nevěřící lidé, a to pro ochranu všech cestujících. Svatý Kryštof je údajný patron motoristů, cestovatelů a poutníků. Katolíkům má růženec v autě připomínat Boží přítomnost a přítomnost andělů. Pravda o růženci v autě je taková, že je to démonický předmět symbolizující bezmyšlenkovité modlitby k démonům. Svatý Kryštof není žádný patron motoristů, ale démonický duch, který se maskuje za služebníka spravedlnosti. Růženec v autě nikoho neochrání, naopak, máte démona v autě!

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15

Mariánský kult
Katolická církev udělala z Marie modlu. Bible křesťany neučí, že se Marie u Boha přimlouvá za lidi. Bible křesťany neučí, že se mají modlit k Marii. Marie není prostředník mezi Bohem a lidmi.

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

„Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Bible 21, Římanům 8,34