Co se děje s duší po smrti?

Kam odchází naše duše? Co se děje s duší po smrti? Co se děje po smrti fyzického těla? Převtělí se po smrti duše člověka do jiného těla?

Člověk (věřící i nevěřící) je jedinečnou bytostí ducha, duše a těla:

„Sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 5,23

Křesťan, který odevzdal život Kristu, byl Ježíšem pokřtěn Duchem Svatým, který uvádí do křesťany pravdy. Takže křesťan má „lidského“ ducha od Boha (který obživuje člověka) i Ducha Svatého.

„Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou bytostí.“
Bible 21, Genesis 2,7

„Že nikoli, dokudž duše má ve mně bude a duch Boží v chřípích mých,“
Kralická, Jób 27,3

„My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha, abychom rozuměli, čím nás Bůh obdaroval.“
Bible 21, 1. Korintským 2,12

Bůh je stvořitel člověka. Evoluce je podvod! Když člověk zemře, duch jde zpátky k Bohu.

„Mé nitro zformovals ty sám, v lůně mé matky jsi mě tkal. Chválím tě za tvá díla ohromná,
za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš!“
Bible 21, Žalm 139, 13-14

„než se prach vrátí do země, kde býval, a duch se vrátí k Bohu, jenž ho daroval.“
Bible 21, Kazatel 12,7

Pokud člověk zemře (nevěřící i věřící), jde do duchovní prostoru, který se nazývá „šeol“ (hebrejsky) a „hádes“ (řecky), nebo také hrob, podsvětí. V tomto duchovním prostoru jsou „uloženy“ duše křesťanů i hříšníků. „Šoel“/“hádes“ je místo, které je rozdělené („velikou propastí“) na dvě části – část pro spasené a část pro ztracené (antikristy). Duše křesťanů zde „čekají“ (zde není čas) na příchod Ježíše na zemi (který bude mít za následek likvidaci všeho stvoření), vzkříšení (křísí se mocné duchovní tělo – 1. Korintským 15,42-44) a uchvácení všech věrných do Nebe. Duše nespasených v „šeolu“ také „čekají“ na vzkříšení, které nastane až po vzkříšení křesťanů a „miléniu“ (u Boha se neměří čas – „u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den“, 2. Petr 3,8). Po tomto vzkříšení nastane finální soud a následná likvidace hříšníků včetně jejich těl a duší v ohnivém jezeře (Gehenně).

„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.“
ČSP, Matouš 10,28

„Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.“
Bible 21, 2. Petr 3,7

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8

Před vzkříšením je tedy nemožné, aby někdo byl v nějakém těle (v „pekle“ nebo v Nebi) nebo se jeho duše někde zjevovala. Mimochodem, duše je nehmotná (nemateriální). Po pozemské smrti není ani žádné převtělování, reinkarnace.

„Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“
Bible 21, Židům 9,27

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.“
Bible 21, Žalm 115,17

„Až ztratí dech, vrátí se do země, jeho úmysly se rozplynou v ten den.“
Bible 21, Žalm 146,4

„V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene – mezi mrtvými kdo by slavil tě?“
Bible 21, Žalm 6,6

Jak je tedy možné, že někteří lidé vidí a slyší duchy zemřelých? Jak je možné, že lidé komunikují s těmito duchy (spiritismus)? Jde o klam. Je skutečně pravda, že spiritimus v některých případech funguje – lidé „vyvolají“ ducha, ale ducha démonického (padlého anděla), který se maskuje za ducha zemřelého člověka (démon může imitovat podobu i hlas). Spiritismus, převtělování, reinkarnace, buddhismus, hinduismus, to všechno je okultismus, podvod a učení démonů. Všechno toto odmítejte!

A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15