Reinkarnace, minulé životy

Věříte na minulé životy? Dá se vzpomenout na svůj minulý život? Převtěluje se lidská duše?Je pravdivá nauka o reinkarmaci, minulých životech?

Reinkarnace, minulé životy
Reinkarnace znamená znovuvtělování, převtělování, neustálé znovuzrození – člověk po fyzické smrti dostává vědomí, mysl v novém lidském těle. Reinkarnace je spjata se zákonem karmy, zákonem příčiny a následku. Některé reinkarační teorie říkají, že duše se po fyzické smrti vydá na cestu různými světy a ještě před další reinkarnací projde několika stadii. Jiné teorie zase tvrdí, že duše vstoupí do nového lidského těla bezprostředně poté, co opustí fyzické tělo. Podle některých teorií je možnost reinkarnace lidské duše do zvířat, nebo naopak, duší zvířecích do lidských těl. Do svých minulých životů se lze prý dostat pomocí tzv. regresní terapie, která člověku umožňuje vrátit se do minulého života v myšlenkách.

Myšlenka reinkarnace je ústředním bodem hinduismu a buddhismu. Kromě buddhismu a hinduismu reinkarnaci uznávaly také různé pohanské a okultní spolky, například keltští druidové nebo theosofové (Helena Petrovna Blavatská). V reinkarnaci věřil Pythagoras (řecký filosof, matematik, astronom), Platon (řecký filosof, pedagog, matematik) či Sokrates (athénský filosof). Díky tomu lze tyto osoby považovat za nevěrohodné.

Ilustrační obrázek

Pravda o reinkarnaci
Reinkarnace, minulé životy je podvodná nauka, učení démonů, démonská hra s člověkem, okultismus. Tato nauka pochází od ďábla a jeho démonům. Člověk, který věří v tento blud, pozval do svého života démony, kteří pak mají legální právo na něm negativně působit (manipulovat, strašit apod.). Démoni jsou velmi potěšeni, pokud člověk, který věří v minulé životy, kontaktuje nějakého „léčitele“, který hledá příčiny lidského problému v „minulých životech“. Démoni jsou rádi, když oklamaný člověk dál klame, šíří jejich podvodná učení a lži.

„Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je čeká soud.“
Bible 21, Židům 9,27

„Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.“
Bible 21, Kazatel 9,5-6

Existují lidé, kteří si „pamatují“ své údajné minulé životy. Tito lidé hovoří o svém předchozím životě a znovuzrození do nového lidského těla. Nejčastěji se tito lidé dozvídají o své „reinkarnaci“ během snu, někdy se jedná o pozitivní sny, jindy jde o tzv. noční můry. Někdy jsou sny opakované a navazují na sebe. Někteří lidé si „vzpomínají na minulý život“ během stavu transu, např. během hypnotického sezení. Pozor, hypnóza je magie, šarlatánská praktika spojená s okultními obřady – Pravda o hypnóze! Regresní terapie, která má navrátit vědomí pacienta do jeho minulého života, je forma hypnózy (šarlatánství). Člověk, který je na základě snu nebo vize přesvědčen o minulém životě, je velmi často pod démonickou manipulací a sugescí spojenou s iluzorní představou a démonskou vizualizací. Často jde o démonskou techniku, která se nazývá channeling. Přesvědčivé je, když postižení vědí o věcech, které nemohou znát. Oni je neznají, ale démon je zná! Démoni znají minulost a současnost. Na rozdíl od Boha nejsou všudypřítomní, ale jsou tým. Démoni s oblibou lidi matou, hrají jim na city, vedou je do stavu transu apod. To vše za účelem manipulace, šíření podvodu a následování jich samotných.

Doporučený článek k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

To, že je člověk pod démonickou manipulací a sugescí ještě neznamená, že je zdémonizovaný, tzv. posednutý démonem. Je ale pravda, že lidé, kteří hovoří o své reinkarnaci, mohou být zdémonizovaní. Démon, který člověka tzv. posednul, ví o svých lidských hostitelech prakticky všechno. Posednutí démonem automaticky neznamená, že člověk je natolik sužován (ovládán) démony, že nemá svobodu se rozhodovat a pohybovat! Posedlost je označení pro vtíravé, obsedantní myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Posedlostí je míněno neúměrné až chorobné zaujetí něčím nebo někým.

Co se týče dětí, kteří hovoří o minulých životech, tam se to dá vysvětlit tak, že malé děti ještě neumí rozlišovat mezi představou a realitou, proto berou své představy, sny jako skutečnost. Může to být ale i tak, že jejich sny jsou od démonů. Viděl jsem i zdémonizované malé děti.

Přesvědčení o minulém životě může být také produktem lidského mozku, bujné fantazie, nadměrné touhy, může to být také důsledek sebemanipulace. Všiml jsem si, řada lidí věří tomu, čemu chce věřit.

Pro křesťana je reinkarnace nepřijatelná
Křesťané nevěří v reinkarnaci, nýbrž v druhý příchod Ježíše Krista a s tím související vzkříšení a uchvácení do Nebe, které nastane v poslední den staré Země. Tehdy dojde k likvidaci stvoření, skončí čas.

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 10-13

„Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“
Bible 21, Jan 6,40

Závěr
Nauka o reinkarnaci je nepravdivá a pro člověka vysoce duchovně nebezpečná, neboť pochází a zavádí ke zlým duchovním bytostem (démonům), které mají za cíl člověka ničit a zakrývat mu pravdu o Bohu a jeho stvoření. Kdo věří v reinkarnaci, věří ďáblu a jeho démonům (arcilhářům).

Doporučený článek k prostudování: Co se děje s duší po smrti?

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible 21, Jan 8,44

Obecně řečeno, kdo věří naukám, která pocházejí od démonů (astrologie, horoskopy, aura, víra v mimozemšťany v UFO, reiki, jóga atd.), má ve svém životě fyzické nebo duchovní problémy (nebo obojí současně). To se může projevovat následovně: vnitřním nepokojem, „duchovními bolestmi“, častým nepokojem v rodinách (např. časté hádky mezi manžely), strašením v domě (tzv. poltergeist), fascinací univerzem, mohou nastat nevysvětlitelné strachy a fóbie, člověk může mít opakující se reálné zlé sny… Kdo zlo vyhledává, ten se s ním také setká!

Nevěřte démonským lžím, věřte v Pána Ježíše Krista, který své věrné vzkřísí na úplném konci dějin lidstva.