Světský styl hudby v křesťanství. Moc manipulovat hudbou

Také vnímáte světský styl hudby v křesťanství? Víte o tom, že v určitých případech jsou křesťané manipulováni hudbou?

Světský styl hudby v křesťanství
Ďábel moc dobře ví, že hudba má moc, je vlivná. Proto se zaměřuje na hudební průmysl. O tom ale nyní nechci psát. Nyní chci psát o světském stylu hudby v křesťanství, jak jsou křesťané manipulováni hudbou. Nelze přehlédnout, že některé křesťanské festivaly jsou doslova nabité světskými prvky. Například Awakening Europe, Godzone nemají nic společného s pravým křesťanstvím, neboť zde vidíme magii, ekumenu, liberalismus, pragmatismus, čarodějnictví, hypnózu, davovou psychózu, světský styl hudby, diskotéková světla (záblesky světel – hypnóza, manipulace), démonické duchy v akci… Akce typu Awakening Europe, Godzone jsou pseudokřesťanské akce!

Doporučený článek k prostudování: Působnost satana v křesťanské hudbě, na křesťanských akcích

„Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje – tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí.“
Bible 21, 1. Korintským 14,33

„Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi“
Bible 21, Filipským 4,9

Video: Awakening Europe Praha (2017)

V křesťanství vidíme křesťanský rock a křesťanský metal. Oba tyto hudební žánry jsou démonické! Křesťanský rock a křesťanský metal si protiřečí (stejně jako křesťanská jóga). Každá „křesťanská“ rocková nebo metalová píseň oslavuje ďábla, ne Boha!

„Moje opravdové smýšlení a můj plán s rockem: věřím, že je to druh démonické hudby. Mnoho rytmů v dnešní hudbě je z voodoo.“
Little Richard, americký zpěvák, skladatel

Manipulace monotónní hudbou „v pozadí“
Další věc je monotónní hudba „v pozadí“. Toto se týká nejen výše uvedených akcí, ale také menších akcí, které se nazývají křesťanské. Dokonce se toto děje běžně v některých sborech. Jde především o sbory, které spadají pod okultně-esoterický směr Hnutí Víry. Pojďme k věci. „Trhá mi uši“, když vidím řečnit kazatele a „v pozadí“ mu po celou dobu řečnění hraje monotónní hudba (opakující se rytmus), která má zjevný sugestivní charakter. Jde o umělé vytváření emotivní atmosféry, manipulaci s lidmi, uvádění lidí do změněného stavu vědomí. Posluchač je zahlcen projevem emocionality, čímž se dostává do hypnotického stavu. Toto je ukázkový příklad čarování. Základní forma čarodějnictví je manipulace s druhým člověkem. Některé křesťanské sbory jsou plné čarodějů a čarodějnic!

„Zjevníť jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost, Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty, Závisti, vraždy, opilství, hodování, a těm podobné věci. Kteréžto kdožkoli činí, toť vám předpovídám, jakož jsem i prve pravil, že království Božího dědicové nebudou.“
Kralická, Galatským 5,19-21

Každý šaman ví, že monotónní zvuk bubnů, opakující se rytmus se používá ke změněným stavům vědomí. Šamanské bubnování pořád dokola je známá technika, jak se bez pomoci psychotropních látek dostat do stavu transu a do změněného stavu vědomí (do náboženské extáze). V těchto stavech šamani vcházejí do styku s duchovním světem (k démonům). Tato technika jednoznačně spadá pod okultismus. Každý druh okultismu je úzce spojen s démonickými duchy!

Doporučené kázání k prostudování: Démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21

Zpozorněte, pokud někde uvidíte, že jsou křesťani uváděni do změněného stavu vědomí pomocí „zvukového pozadí“. Tato čarodějnická technika se hojně používá v již zmíněném Hnutí Víry. Křesťané, kteří tyto démonské techniky vykonávají, zpravidla káží falešné evangelium (falešného krista). Buďto jsou tito lidé pod silnou démonickou sugescí, nebo jsou přímo zdémonizovaní.

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible 21, 2. Jan 9-11

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Závěr
Ďábel se snaží do křesťanství vtlačit světské prvky. Křesťané zakládají státem (ďáblem) uznané církve (Římsko-katolická církev, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev Křesťanská společenství…), které musí fungovat podle světských pravidel… Ďábel křesťanům vnutil, že mají do chval Bohu zahrnout světský styl hudby, světské prvky. Někteří křesťané ďábla na slovo poslouchají!

Na některých akcích, které si říkají křesťanské, vidíme světský styl hudby (nejen rock a metal), diskotéková světla, záblesky světel, hypnózu, manipulaci, nepokoj… Oklamaní křesťané jsou uváděni do změněného stavu vědomí pomocí „zvukového pozadí“. Odmítejte tyto čarodějnická techniky a závadné akce. Modlete se, ať se toto neděje. Amen.

„Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,10-11

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18