Paranormální jevy

Jsou paranormální jevy skutečné, nebo je to lidský výmysl? Stojí za paranormálními jevy duchové?

Paranormální jevy, paranormální aktivita
Paranormální jevy jsou události, které nelze vysvětlit vědecky ani jinak racionálně. Lidé po celém světě zažívají různá děsivá setkání s různými bytostmi a zažívají tajuplné strašidelné úkazy.

Za paranormální jevy lze považovat nevysvětlitelné nadpřirozené jevy:

Pouštění a vypínání vody bez příčiny;
Klepání do zdí bez příčiny;
Přemísťování různých předmětů bez příčiny;
Padání předmětů ukotvených na zdi bez příčiny (obrazy a jiné);
Zjevování duchů (bílá paní, návštěvy zesnulých lidí, poltergeist…);
Duchové zemřelých na hřbitově, v místech sebevražd…
Tajemné přízraky;
Spiritismus, vyvolávání duchů;
Nadpřirozené schopnosti (telekineze, telepatie, teleportace…)
Předpovídání budoucnosti (věštění, horoskopy, numerologie…)
Automatické písmo;
Channeling;
Metody alternativní medicíny;
Okultní obřady;
Duchovní meditace;
Spánková paralýza;
Strašidelný dům, hrad (např. hrad Houska) – teritoriální démoni;
Různé pachy bez zjevné příčiny;
Průvan bez viditelné příčiny;
Náhlé ochlazení bez viditelné příčiny;
Kaluže krve na podlaze, které nelze umýt;
Náhlé zapínání a vypínání světel, elektrických spotřebičů;
Nevysvětlitelné slyšení hlasů (šepot, pláč, smích apod.);
Otvírání a zavírání dveří a oken bez průvanu;
Stíny, světla bez viditelných zdrojů;
„Obživení“ předmětů, často jde dětské hračky;
UFO (neidentifikovaný létající objekt), spatření UFO na obloze, únosy do UFO;
Samovznícení různých předmětů včetně nehořlavých (samovznícení lidí);

A další.

Ilustrační foto

Lidé si celá staletí lámou hlavu nad tím, kdo za výše uvedenými nadpřirozenými jevy stojí. Ani věda nedokáže paranormální jevy svými experimenty vysvětlit. Nejprve si pojďme říct, že tyto jevy jsou důkazem existence duchovního světa. Ano, duchovní svět skutečně existuje! Existuje Bůh (dobro) a ďábel a jeho démoni (zlo). Ďábel a jeho démoni jsou padlí andělé, kteří lidi nenávidí, proto jim všemožně škodí. Jsou to démoni, kdo stojí za závadnými paranormální jevy. Taková je celá pravda. Démoni jsou zlé duchovní bytosti, které mají nadpřirozené schopnosti. Do našeho světa zasahují tím, že dokáží způsobovat různé vizuální a sluchové efekty, dokáží pohybovat předměty, simulovat předměty a bytosti (lidi, zvířata) pomocí světla (UFO, zemřelé lidi během spiritistických seancí, zjevení Marie…) a mnoho dalšího. Démoni také dokáží člověku přivodit duševní nebo fyzickou nemoc, smrt. Pokud to Bůh dopustí, stane se to.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha.“
Bible 21, 1. Jan 4,1

K tomu ještě nutno podotknout, že nadpřirozené jevy nemusí vždy způsobovat démoni, ale také Bůh a Jeho andělé (dobří andělé). Bůh člověka může člověka zázračně uzdravit z různých nemocí. Bůh dává lidem různá znamení (na Nebi, sny, vize…). Díky vyslyšeným modlitbám se dějí nadpřirozené věci. Díky darům Ducha Svatého mají křesťané dar rozpoznání duchů, dar konání mocných činů…

Jaká je obrana před ďáblem a jeho démony?
Ježíš Kristus je to mocné jméno, před kterým se chvěje každý démon včetně ďábla. Tyto zlé duchovní bytosti se bojí všech, kteří Krista následují (křesťanů).

„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.“
ČSP, Jakub 2,19

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“
Bible 21, Matouš 28,18

Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí! Přijmi Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu.

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6