Boží andělé

Existují Boží andělé? Má každý člověk svého anděla strážného? Co říká Bible o andělech?

Boží andělé
Boží andělé jsou stvořené a nesmrtelné duchovní bytosti, které jsou mocnější než člověk. Jsou to Boží poslové a služebníci, ochránci člověka, vykonavatelé Boží vůle… Boží andělé na sebe do určité míry mohou vzít fyzickou podobu.

„Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: „Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ.“
Bible 21, Genesis 21,17-18

„Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a už z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým.“
Bible 21, Lukáš 1,11-15

„Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!“
Bible 21, Žalm 103,20

„A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože nevzdal slávu Bohu: vypustil duši rozežrán červy.“
Bible 21, Skutky 12,23

„Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. (…) Potom ti dva Lotovi řekli: „Koho tu ještě máš – zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás Hospodin poslal, abychom je zničili.“
Bible 21, Genesis 19,1 a 12-13

„Ježíš jim odpověděl: Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Bible 21, Lukáš 20,34-36

„Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek.“
Bible 21, 2. Petr 2,9-11

Mají Boží andělé jména?
Ano. Boží andělé mají též hierarchii. Nic z toho není vhodné zkoumat.

Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu.“
Bible 21, Lukáš 1,19

„Přitom ani archanděl Michael, když se s ďáblem přel o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: „Ztrestej tě Hospodin!“
Bible 21, Juda 1,9

Má každý člověk svého anděla strážného?
Ne. Boží andělé jsou služebníci posílaní sloužit lidem, kterým se má dostat spásy (křesťanům). Spásy se má dostat také všem dětem.

„Andělé jsou ovšem pouzí služebníci, duchové posílaní sloužit těm, jimž se má dostat spásy.“
Bible 21, Židům 1,14

„Dejte si pozor, abyste nepohrdali žádným z těchto maličkých. Říkám vám totiž, že jejich andělé v nebesích neustále hledí na tvář mého nebeského Otce.“
Bible 21, Matouš 18,10

„Přinášeli k němu také nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, okřikovali je. Ježíš si je ale zavolal a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim – vždyť právě takovým patří Boží království!“
Bible 21, Lukáš 18,15-16

Pozor, ne každý, kdo si říká křesťan, je pravý křesťan!

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha; kdo zůstává v učení Kristově, má i Otce i Syna. Přichází-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu ani ho nezdravte; kdo ho zdraví, má účast na jeho zlých skutcích.“
Bible 21, 2. Jan 9-11

Kdo vede Boží anděly?
Bůh Ježíš Kristus.

„Kristus Ježíš, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděly a vlády a mocnosti.“
Bible 21, 1. Petr 3,22

Může se křesťan modlit k Božím andělům?
V žádném případě! Žádný člověk se k Božím andělům nemá modlit ani k nim jinak promlouvat, např. prosit je o pomoc. Boží andělé jsou pouze poslové, služebníci… Modlitby, prosby o pomoc, náleží výhradně k Bohu Otci a Ježíši Kristu. Závadné jsou též modlitby k zemřelým lidem, Marii apod.

Kolik je Božích andělů?
Velké množství.

„A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů – bylo jich na tisíce a na statisíce.“
Bible 21, Zjevení 5,11

Boží andělé chválí a uctívají Boha
Boží andělé jsou velcí chváliči Boha.

„Chvalte Hospodina, všichni na nebi,
chvalte ho z výšin svých!
Chvalte ho, všichni jeho andělé,
chvalte ho, všechny jeho zástupy!“
Bible 21, Žalm 148,1-2

Boží andělé troubí na polnice
Boží andělé troubí na polnice, což předznamenává druhý Kristův příchod pod nebeskou klenbu, který bude souviset s uchvácením věrných do Nebe, ukončením historie lidstva a finálním soudem. Boží andělé budou asistovat při tomto Kristově příchodu a budou antikristy (nevěřící a pseudokřesťany) házet do ohnivého jezera.

„Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň.“
Bible 21, Zjevení 8,7

„Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: „Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“
Bible 21, Zjevení 11,15

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 4,15-16

„Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna člově­ka přicházet na oblacích nebeských s velikou mocí a slávou. On vyšle své anděly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené od čtyř úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.“
Bible 21, Matouš 24,29-31

„Pán Ježíš se zjeví z nebe se svými mocnými anděly v ohnivém plameni, aby potrestal ty, kdo neuznávají Boha a nepřijímají evangelium našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci.“
Bible 21, 2. Tesalonickým 1,8-9

„Kdokoli by se styděl za mě a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.“
Bible 21, Lukáš 9,26

„Totéž se bude dít na konci světa: Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a vhodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible 21, Matouš 13, 49-50

Velký pozor na falzifikáty!
Jak víme, satan rád kopíruje Boha. Pokud to Bůh dopustí, stane se to. Satan a jeho démoni se rádi vydávají za Boží anděly. Na to dojela církevní organizace Adventistů sedmého dne, která přijala a šíří učení Ellen Whiteové. Whiteová byla falešná prorokyně, která přijala falešné učení od „anděla“ (démona).

„Duch říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky.“
Bible 21, 1. Timoteus 4,1

Určitě velký pozor na učení esoteriků a okultistů, kteří šíří návody, jak vyvolat anděla, jak léčit s anděli apod. Někteří tito lidé nabízejí za úplatu andělskou terapii, výklad andělských karet apod. Tito lidé často hovoří o „Božích andělech“. Učení těchto lidí a využitích jejich „služeb“ je přímá cesta démonům! Během pokusu o kontakt s „andělem“ se skutečně může stát , že se vám „anděl“ ozve (vizuálně i sluchově), může se dokonce představit jako „Boží anděl“. V těchto případech jde zcela jistě o démona, který to s žádným člověkem nemyslí dobře! Člověk, který vyvolává anděly, navazuje s nimi kontakt, se zbytečně vystavuje démonickému klamu, démonické svázanosti a posednutí.

Závadné jsou také sošky andělů (a další magické předměty), které mají člověku nadpřirozeně přinést ochranu, štěstí apod.