Mikuláš, čert a anděl

Proč chodí Mikuláš, čert a anděl? Odkud se u nás vzala tato tradice?

Nesourodá skupinka Mikuláš, čert a anděl obchází některé české domácnosti s dětmi 5. prosince v předvečer svátku Mikuláše. Anděl s Mikulášem dětem dávají dárky, čert se stará o trestání a strašení zlobivých dětí. Mikuláš a anděl mají symbolizovat dobro a čert zlo.

Odkud se vzala tato tradice?
Tradice vychází ze skutečného Mikuláše z Myry, který byl biskup v Myře v Lykii. Mikuláš údajně (?) proslul štědrostí k potřebným, byl také zachránce nespravedlivě obviněných. Z legend o jeho životě se postupně vyvinula nynější podoba předvánoční návštěva Mikuláše, čerta a anděla.

Strašení dětí čertem
Na jednu stranu, mikulášská nadílka by mohla být příležitost, jak na příkladu čerta s andělem dětem ukázat boj dobra se zlem. Na druhou stranu, dítě z toho může mít psychické trauma na celý život. To se týká nejen dětí strkaných do pytle, ale i těch přihlížejících. Používat strašení čertem (nebo jinou zlou bytostí) jako nástroj k poslušnosti, není dobrý nápad. Říkat dětem „Nezlob, nebo si pro tebe přijde čert!“, to je výhružka, manipulace a lež (žádný doslovný čert neexistuje). Někteří rodiče pokračují ve lži během Vánoc, když dětem říkají, že Ježíšek jim nosí dárky. To je taky lež. Žádný „Ježíšek“ neexistuje. „Ježíšek“ je odvozenina (zdrobnělina) od mocného jména Ježíš Kristus. Tato odvozenina má Krista zesměšnit, urazit a minimalizovat Jeho moc. Ježíš Kristus je Bůh, Pán pánů a Král králů!

„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“
Bible 21, Zjevení 19,11-16

Hodný čert
Existují rodiče, kteří děti nechtějí zbytečně strašit, tak si objednají hodné, přátelské čerty, s kterými je legrace. Stačí, aby dítě zarecitovalo básničku a je všechno v pohodě. Je potřeba si uvědomit, že čert v pohádkách odkazuje na ďábla a jeho démony. Podoba čerta splývá s lidovým obrazem ďábla. Ďábel a démoni jsou zlé bytosti, které škodí lidem! Přátelský čert/ďábel, tím se bagatelizuje „peklo“ (ohnivé jezero), kde skutečně bude pláč a skřípení zubů.

„Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.“
Bible 21, Matouš 8,41-42

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8

Oklamané dítě může nabýt dojmu, že v „pekle“ bude „dobře“ (bude tam teplo, přátelská atmosféra…). Dítě také může nabýt dojmu, že spasení je možné si nějak odpracovat – odříkanou básničkou, dobrými skutky.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci (pozn. démoni) vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,14-15

Neúčastněte se neplodných skutků tmy
Určitě není dobré zvát si domů zmíněnou nerozdělitelnou a nesourodou trojici, protože je to  závadné v mnoha ohledech. Křesťan a jeho rodina by se  rozhodně neměla účastnit této ohavnosti. Sám se musíš rozhodnout, komu a čemu chceš sloužit, koho následovat.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

„Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami?“
Bible 21, 2. Korintským 6,17

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Bible 21, 1. Petr 1,14-19