Firewalking, chůze po žhavém uhlí bosýma nohama

Firewalking je rituál chůze po žhavém uhlí bosýma nohama. Jde o záhadný fenomén,  kdy na chodidlech osob, které přecházejí přes několikametrový pás žhavého uhlí, nejsou žádné stopy po popálení. Firewalking je prastarý šamanský rituál, který byl praktikován v historii lidstva od nepaměti. Byl součástí obřadů zasvěcení, uzdravení, očistění, vyvolání dobré úrody atd. Tento rituál je v negativním smyslu zmíněn v Bibli:

„Jošiáš znesvětil i Tofet v údolí Ben-hinom, aby tam už nikdo neprovedl svého syna nebo dceru ohněm jako oběť Molochovi.“
Bible 21, 2. Královská 23, 10

Firewalking u nás
Firewalking je někdy provozován v rámci koučingu. Je také vnímám jako teambuildingová aktivita, která je zaměřená na posílení vnitřní motivace. V současnosti se v ČR pořádají různé kurzy, které vás mají naučit, jak chodit po žhavém uhlí bosýma nohama, aniž by vám to fyzicky ublížilo. Také existují kurzy, které vás naučí chůzi po střepech a stání na ostrých hřebících. Co mají tyto kurzy společného je duchovní meditace, nastavení a ovládání své mysli (nové psychologické nastavení) a uvedení do změněného  stavu vědomí. Součástí kurzů také může být: jóga, dýchání do čaker, mantry, skupinové bubnování, šamanský zpěv, tradiční tance, práce s emocemi…

Pravda o firewalkingu
Lidé, kteří tyto rituály praktikují, říkají, že jim pomáhají nadpřirozené síly. Ano, tak to přesně je. Jde však o zlé nadpřirozené síly (zlé bytosti)! Firewalking je duchovně nebezpečný rituální obřad, kterým se člověk zasvěcuje ďáblu a jeho démonům. Tyto zlé bytosti lidem „pomáhají“, aby chůze po žhavém uhlí bosýma nohama byla bez újmy. Proč to dělají? Chtějí, aby člověk s nimi spolupracoval a obracel se k nim. Kdo nějakým způsobem spolupracuje s démony, je daleko od Boha. O to přesně démonům jde. Démoni se snaží všemožně zastínit Boha a člověku škodit. Bible říká, že „provádění ohněm“ je okultismus a ohavnost.

„Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.
Bible 21, Deuteronomium 18,9-12