Démoni v Zoo Praha

Do prostor Zoo Praha proudí mnoho lidí, kteří chtějí vidět zvířata, která se v ČR běžně nevyskytují. Většina návštěvníků zoo se mylně domnívá, že zvířata (stejně jako lidi) jsou dílem náhody. Mnoho z nich se dokonce domnívá, že úplně každý člověk má v rodokmenu opice! Toto je ďáblova lež!

Svatyně, sochy božstev v Zoo Praha
V areálu Zoo Praha se nachází hinduistická a buddhistická svatyně. Oba svatostánky jsou plné otřesné modloslužby. Poblíž se nachází sochy božstev. Je zde indický (falešný) bůh Šiva v posvátném tanci, který se nazývá Šiva Nataraja. Všimněte si podobizny nad sochou, která symbolizuje ďábla!

Shiva Nataraja symbolizuje okultní (židovský) hexagram (666). Shiva Nataraja se též nachází v CERNu.

Párvatí je hinduistická bohyně, manželka boha Šivy, jehož „energii“ ztělesňuje.

Také v dalších částech zoo se nacházejí sochy božstev. Například Radegast – slovanský bůh, který byl ctěn polabským kmenem Ratarů.

Hanumán je hinduistický bůh v podobě opice.

Jde o falešné bohy. Za každým falešným bohem stojí ďábel a jeho démoni! Zoo Praha „střeží“ démoni!

Proč Zoo Praha „střeží“ démoni?
Aby návštěvníci nepoznali, že existuje Bůh Stvořitel! Příroda, zvířata jsou Stvořitelské dílo, na kterém lze poznat, že Bůh stvořil zemi a všechno, co je na ní.

“Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svévolně potlačují pravdu. Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.”
Bible 21, Římanům 1,18-20

“Hospodinova je země se vším, co je na ní, celý svět i s jeho obyvateli – vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil!”
Bible 21, Žalm 24,1-2

Démoni otupují mysl lidí, manipulují je (démonická manipulace), vsugerovávají jim lži (démonická sugesce)… Obecně řečeno, démoni dělají všechno proto, aby člověk nepoznal biblického Boha. Démoni lidem vnucují, ať se soustřeďují na nepodstatné věci. Démoni rádi a účelově v lidech vyvolávají strachy, obavy, chaos, někdy lidem záměrně dávají euforické pocity. Pro démony je ideální, když se lidé zabývají okultismem (horoskopy, reiki, jóga, meditace, chaneling, proutkaření, akupunktura…), když se soustřeďují na sebe a tento život. Okultismus je o vědomé či nevědomé spolupráci s démonem!

Závěr
Démoni jsou takřka všude, nejen v Zoo Praha. Celý svět totiž leží ve Zlu – je pod mocí ďábla a jeho démonů (Bůh je samozřejmě svrchovaně nad ním).

„Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu.“
Bible 21, 1. Jan 5,19

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible 21, 2.Korintským 4,3-4

V Zoo Praha se nacházejí místa (svatostánky), která jsou zasvěcená démonům. Hinduistické svatostánky jsou oltáře ďábla a jeho démonů. Samozřejmě tady nejsou náhodou. Jsou tady díky démonické sugesci a manipulaci. V pražské zoo se nalézá okultní symbolika, sochy falešných bohů, které jsou zasvěcené démonům (okultisté se jim klaní, uctívají je, dělají s nimi rituály). V Zoo Praha se vykonávají démonské rituály – slaví se tady hinduistický svátek světel Diwali! Návštěvníci sledují ohňovou šou, zapojují se do lampionového průvodu po setmělé zoo – symbolika okultních rituálů. Nad Shivou Nataraja se dokonce nachází obličej symbolizují samotného ďábla! Jakoby tady ďábel na vše dohlížel a nechával se uctívat. Na oficiální stránce Zoo Praha doslova stojí: „Radegasta dnes v zoo můžete opět obdivovat v plné kráse“. Zoo nabádá, ať se tady obdivuje a uctívá božstvo (ďábel a jeho démoni)! V pražské zoo lidé vědomě či nevědomě uctívají démony! Není pochyb o tom, že Zoo Praha je místo, které je zasvěcené démonům. Zoo Praha střeží teritoriální démoni (zlé duchovní bytosti, které mají působnost v určitém teritoriu)!

Cílem tohoto článku nebylo někoho vylekat, ale upozornit na skutečnosti. Máme žít v pravdě. Žádný křesťan by se neměl obávat démonů (navštěvovat zoo atd.)! Křesťané mají na své straně Ježíše Krista, který je nejvyšší autorita nad vším stvořeným (což jsou i démoni). Křesťané, i když okolo nich zuří marný ďáblův boj, mají zažívat Boží pokoj.

„Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět. Nermuťte se v srdcích a nemějte strach.“
Bible 21, Jan 14,27