Satan je reálná duchovní bytost, nikoli pouhý symbol zla, energie…

Existuje satan jako bytost? Není satan pouhý lidský výmysl?

Satan existuje a nechce být odhalen
Řada dnešních lidí odmítá existenci Boha Otce, Ježíše Krista a Ducha Svatého. Mnoho lidí nevěří ani v existenci satana/ďábla jako bytosti. Dokonce i většina přívrženců satanismu ve skutečnosti nevěří v reálnou existenci satana ani žádné jiné duchovní bytosti. Satanisté mají satana spíše jako symbol zla, negativní energii apod. Chytrost satana je v tom, že nechce být odhalen. On moc dobře ví, že kdyby člověk věděl, že existuje, tak musí také existovat dobro (Bůh).

„Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa (pozn. satan) mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.“
Bible 21, 2. Korintským 4,3

Satan není pouhý symbol zla, negativní energie…
Pravda je taková, že satan je reálná andělská bytost, padlý anděl, který se vzepřel Bohu a byl vykázán z Nebe (z Božího království). Jde o duchovní bytost, která myslí, prožívá emoce… Satan má k dispozici hordu dalších padlých andělů, které Bible nazývá démoni. Satan jeho démoni jsou inteligentní duchovní bytosti, se kterými se žádný člověk sám o sobě nemůže rovnat. Tyto bytosti disponují mnohem vyspělejšími kognitivními schopnostmi než člověk.

„Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“
Bible 21, Zjevení 12,8-9

Jenže je tady ještě Pán Ježíš Kristus, který je hlavou každé vlády a mocnosti! Ježíš je svrchovaně nad ďáblem a jeho démony. Díky Pánu Ježíši mají všichni Jeho následovníci (křesťané) moc „šlapat po hadech a štírech“ (mají moc nad ďáblem a jeho démony). V Kristu jsme zvítězili nad ďáblem.

„Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. (…) V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti. (…) a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž! V něm odzbrojil vlády a mocnosti, veřejně je odhalil a slavil nad nimi vítězství!“
Bible 21, Koloským 2,6 a 9-10 a 14-15

„Ty věříš, že je jeden Bůh. Dobře činíš. Také démoni tomu věří, avšak chvějí se.“
ČSP, Jakub 2,19

„Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží.“
Bible 21, Lukáš 10,18-19

Toto je důležité! Pán Ježíš Kristus je jediná cesta k Bohu a životu věčnému v Nebi. Jedině víra v Ježíše Krista ti může přinést odpuštění hříchů a život věčný. Amen.

Doporučený článek k prostudování: Přijmi Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele.

„Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“
Bible 21, Efeským 5,14

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal [svého] jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal [svého] Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.“
ČSP, Jan 3, 16-18