Může ďábel člověka uzdravit z nemoci?

Je nadpřirozené uzdravení z nemocí výlučně Boží dar, anebo může nemocné uzdravovat také ďábel?

Může ďábel uzdravit z nemoci?
Bůh může každého člověka nadpřirozeně uzdravovat a léčit. To se samozřejmě děje i ve 21. století! Je tady však ještě Boží odpůrce, ďábel, který se neustále a ve všem snaží Boha napodobit. Ďábel napodobuje vymítání démonů, jazyky (glosolálie), Boží uzdravení… Ano, „zázraky a divy“ může konat i ďábel. Může – pokud k tomu dostane svolení od Boha, nebo když to Bůh dopustí. K vykonání „zázraků a divů“ si ďábel používá nejen další padlé anděly (démony), ale také lidi. Jsou tady různí podvodní léčitelé a šarlatáni, kteří nabízejí „léčbu“ nemocným lidem. Tito lidé „léčí“ neexistujícími energiemi, přes různé rituální předměty a magické pomůcky (virgule, pyramidy, lžíce…)…

Doporučené články k prostudování: Nebezpečí alternativní medicíny, Nebezpečí reiki, Kvantová terapie je satanův podvod, Léčitel Jan Mikolášek, Léčitel Bruno Gröning, Léčitelka Božena Kamenická (bába Radnická)

Pak jsou tady lidé, kteří si říkají křesťané, ale nejsou jimi. I přes tyto lidi ďábel může vykonávat „zázraky a divy“ Bible nás na tyto podvodníky, kteří spolupracují s démony, upozorňuje:

Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2. Korintským 11,13-15

„Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.“
Bible 21, Matouš 24,24

Boží slovo nás upozorňuje na to, že každý křesťan má zkoumat duchy. Zkoumej každé nadpřirozené uzdravení! V níže uvedených verších je odkaz na pseudokřesťany, kteří dělají ve jménu falešného krista mnoho zázraků a divů. Jde o to, že tito lidé mají víru ve falešného krista. Falešný kristus = ďábel a jeho démoni.

Doporučený článek k prostudování: Zázraky vykonané ve jménu krista mohou mít démonický původ

„Nejmilejší, ne každému duchu věřte, ale zkušujte duchů, jsou-li z Boha; nebo mnozí falešní proroci vyšli na svět.“
Kralická, 1. Jan 4,1

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy zločinci!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Je minimálně zavádějící, když si křesťan myslí, že má na uzdravení z nemoci nárok. Někteří křesťané se snaží poroučet Bohu. Bohu se neporoučí! Poroučet Bohu je opovážlivost, na kterou čeká ďábel! Není pravda, že Bůh chce uzdravit každou nemoc a uzdravení stačí přijmout silnou osobní vírou (Hnutí Víry). To je falešné učení. Toto učení křesťany vede do magie. To, co učil Hagin nebo Bonnke ohledně uzdravení, to je ukázkový příklad satanismu a magie. Základem satanismu je zaměření se na sebe, proto je satanismus je opakem křesťanství. Také není pravda, že všechny nemoci mají démonický původ. Některé nemoci ano, ale ne všechny.

Jak ďábel „uzdravuje“
Pokud jde o „uzdravení“ démonickou mocí, nejde o uzdravení v pravém slova smyslu. Zpravidla k tomu dojde tak, že démon „pustí“ nemoc, kterou sám způsobil. Po tomto „uzdravení“ zpravidla nastane jiná nemoc (fyzická či duševní), duchovní utrpení, nebo smrt. Anebo je to tak, že dotyčný přestává cítit bolest, kterou nemoc způsobuje, ale nemoc vyléčena není (např. rakovina bují dál).

Jak dlouho démonické uzdravení „drží“? Existuje poměrně rozšířená nepravda, že uzdravení démonickou mocí je výhradně krátkodobá záležitost. Může to tak být, ne však vždy. Tady v podstatě platí výše uvedené – po tomto „uzdravení“ zpravidla nastane jiná nemoc…

Závěr
Osobně jsem se přesvědčil o tom, že Bůh nadpřirozeně uzdravuje i dnes. Nikdy však nechtějte být nadpřirozeně uzdraveni tzv. za každou cenu! Do ďáblových léček se chytají právě lidé, kteří chtějí uzdravení za každou cenu. Tito lidé hledají různé techniky (jak přijmout uzdravení…), jak z Boha „vymáčknout“ uzdravení. Tito lidé se často dobrovolně vydávají démonům, ti pak na nich parazitují různými způsoby. Pokud si někdo uzdravení nějakým způsobem vynucuje, manipuluje s Bohem, musí očekávat Boží soud.

„Řekl jí Ježíš: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak i umřel, živ bude.“
Kralická, Jan 11,25

Chtějte uzdravení Boží mocí! Boží moc dokáže vyléčit každou nemoc včetně rakoviny. Pokud chci uzdravení od Boha, je vždy dobré Bohu říci (něco v tom smyslu): „Pane, chci být uzdraven… Nechci však prosazovat svoji vůli. Ať se stane to, co chceš ty!“

„Ať se však nestane má vůle, ale tvá!“
Bible 21, Lukáš 22,42

Jak jsem již psal, některé (ne všechny) nemoci může způsobovat démon. Některé nemoci démoni způsobují a „udržují“ je. V těchto případech je vhodné podstoupit vymítání démonů. Nechávejte se kontrolovat na démonické obsazení a nebojte se démony vymítat (vyhánět) z lidí. Amen.

Doporučené články k prostudování: Posedlost démonem, Kdo může vymítat démony?, Může mít křesťan démona? Ano!

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible 21, Marek 16,15-18