Kdo může vymítat démony?

Kdo může vymítat démony? Může vymítat démony pouze katolický kněz?

Kdo má oprávnění a autoritu vymítat démony?
Vymítání démonů je vyhánění démonů z napadených lidí ve jménu Ježíše Krista. Ježíš démony vymítal a Kristova Církev (křesťané) má moc a úkol toto dělat také. Existuje rozšířený blud, že vymítat démony může pouze „speciální“ křesťan (speciálně „pomazaný“, speciálně vyškolený křesťan, křesťan s rozlišováním duchů apod.). Římská církev zase tvrdí, že vymítat démony může pouze jejich „speciální kněz“. Všichni víme, jak dopadlo „vymítání démonů“ z Anneliese Michel

Biblická pravda je taková, že démony může vyhánět každý křesťan. Křesťan je člověk, který si na základě usvědčující moci Ducha Svatého uvědomil svou ztracenost, vírou přijal pravého Ježíše Krista za osobního vykupitele, žije pro Krista, prožil obrácení (znovuzrození), činil pokání a vykonal vodní křest.

Doporučené články k prostudování: Posedlost démonem, Co znamená „pomazání“? Kdo je „pomazaný“?

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible 21, Marek 16,15-18

„Mistře,“ řekl mu na to Jan, „viděli jsme někoho, jak ve tvém jménu vymítá démony, a bránili jsme mu, protože nechodí s námi.“
„Nebraňte mu,“ odpověděl Ježíš. „Kdo není proti nám, je s námi.“
Bible 21, Lukáš 9, 49-50

„Nějací potulní židovští zaklínači se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy: „Zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel!“ Tak to dělalo sedm synů židovského vrchního kněze Skévy. Zlý duch jim odpověděl: „Ježíše znám, o Pavlovi vím, ale kdo jste vy?“ A ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se na ně vrhl, přemohl je a zbil tak, že z toho domu utekli nazí a zranění.“
Bible 21, Skutky 19,13-16

Ježíš, těsně před nanebevzetím, učedníkům řekl:

„Ježíš k nim přistoupil a řekl: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“
Bible 21, Matouš 28,18-20

Pokud Ježíš učedníkům řekl, že je s nimi „až do skonání světa“, tak to znamená, že Ježíšovo zaslíbení má časový přesah – platí pro všechny křesťany.

Každý křesťan má pravomoc:

„Těchto dvanáct Ježíš vyslal s těmito pokyny: „Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské království je blízko!‘ Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali, zdarma dejte. Neberte si s sebou do opasků zlato, stříbro ani peníze ani mošnu ani náhradní košile ani obuv ani hůl – dělník si přece zaslouží svůj pokrm.“
Bible 21, Matouš 10,5-10

Sedm horších!
Je důležité připomenout, že není vhodné vymítat démony z antikristů (nevěřící a pseudokřesťané), neboť démoni mají snahu se vracet zpátky.

Doporučený článek k prostudování: Proč vymítat démony z křesťanů a ne z nevěřících?

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible 21, Lukáš 11,24-26