Proč vymítat démony z křesťanů a ne z nevěřících?

Proč vymítat démony z křesťanů a ne z nevěřících?
Protože:

„Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible 21, Lukáš 11,24-26

Sedm horších démonů
Kde není víra v pravého Ježíše Krista (nevěřící, pseudokřesťané), kde je hřích samozřejmostí a něčím hýčkaným, kde je dům „vymetený a ozdobený“, tam se démoni po vymítání vrací zpátky a vezmou s sebou sedm horších démonů. Lidé pak zažívají těžké duchovní stavy, nastávají myšlenky na sebevraždu, může nastat nějaká duševní i fyzická nemoc, poruchy spánku, sebepoškozování… Sedm horších démonů neznamená doslovných sedm démonů. Číslo sedm je v Bibli číslem plnosti, úplnosti. V tomto případě to znamená, že do člověka vejde obrovské množství démonů (lidské tělo a jeho blízké okolí je plné démonů), kteří následně na člověku silně parazitují.

Doporučený článek k prostudování: Význam čísla sedm v Bibli

Výjimka potvrzuje pravidlo
Může se stát, že nám (křesťanům) Bůh řekne, ať jdeme vymítat démony z nějakého nevěřícího člověka (Bůh na základě předzvědění ví, kdo uvěří v Krista), toto je však výjimka. Tady je vidět, jak je důležité nežít tělesně (nerozhodovat se na základě pocitů, logiky apod.) a nechat se vést Duchem Svatým.

Démonické obsazení na základě Božího svolení, příkazu
Ať se nám to líbí nebo ne, démonické obsazení (posedlost démonem) křesťana i nevěřícího může způsobit, přikázat Bůh. Apoštol Pavel měl v těle démona, který mu způsoboval nemoc. I když se Pavel modlil, aby mu Bůh démona odňal, Bůh mu nevyhověl. Nutno podotknout, že příčina Pavlova zdémonizování byla jeho pýcha. Z těchto lidí je zbytečné provádět vymítání démonů. Démon se nemusí ozvat vůbec, pokud se ozve, může vyjít i nemusí. Pokud vyjde, vrátí se zpátky. V tomto případě ne sedm horších.

Doporučený článek k prostudování: Co byl Pavlův osten/trn v těle?

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Bůh samozřejmě může přikazovat ďáblu a všem démonům. Svrchovaný a všímprostupující Bůh prostupuje celé stvoření včetně démonů. Z Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto!

„Nuže, slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a padl u Rámot-gileádu?‘ Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘
Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha.“
Bible 21, 1. Královská 22,19-23

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Bible 21, Žalm 139,7-8

„Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují.“
Bible 21, Přísloví 15,3

Závěr
Křesťan může být zdémonizovaný. Osobně jsem se o tom přesvědčil mnohokrát – vymítal jsem démony z dlouholetých křesťanů i z nováčků ve víře. Nikdy jsem nevymítal démony z nevěřícího člověka, neboť bych mu mohl ublížit (viz. Lukáš 11. kapitola). I když je pravda, že žádostí od nevěřících bylo minimum. Kdo nevěří v existenci Boha, většinou nevěří ani na démonické obsazení člověka a padlé anděly. Ještě zmíním, že démonická obsazení mívají různé stupně, úrovně a projevy, viz. článek Posedlost démonem. Příčiny zdémonizování mohou být různé, od žití ve vědomém hříchu až po Boží vůli či svolení (viz. apoštol Pavel a jeho osten).