Anneliese Michel

Posedl mladou Němku Anneliese Michel (†23) v 70. letech minulého století ďábel, démon? Existuje opravdu posedlost ďáblem, démonem?

Příběh Anneliese Michel
Anneliese Michel (1952–1976) byla dívka z Bavorska, která se narodila do hluboce věřící rodiny římských katolíků. Velká tragédie byla, že zemřela ve svých 23 letech – nepřežila falešné vymítání démonů od římských katolíků. Vše údajně začalo v roce 1968. Bez zjevné příčiny ve školních prostorách dívka upadla do bezvědomí. Jednalo se o krátký kolaps. V noci dívku postihl doslova děs – hrůzné probuzení, neschopnost pohybu, křeče, vidění děsivých postav, prokousnutý jazyk… Později dívka uvedla, že během tohoto záchvatu cítila cizí sílu, jakoby ji vtiskovala do postele (pozn. patrně šlo o spánkovou paralýzu). Od této chvíle byla dívka přesvědčena, že je posedlá ďáblem. V roce 1969 lékař na základě neurologického vyšetření vyloučil epilepsii. Prodělaný záchvat byl označen za cerebrální křeče nočního typu. Dívka dostala k užívání léky na epilepsii, které užívala až do své smrti. Následující rok byl pro dívku kritický. Přišel další záchvat, dívka upadla do bezvědomí a začala mít děsivé vidiny. Podle jejich vlastních slov, viděla „obrovskou šklebící se tlamu ďábla“. Přidaly se hlasy, které našeptávaly, že je prokletá a shnije v pekle. Dívka také cítila „ďábelský“ zápach. Její duševní stav byl velmi špatný. Následně docházelo k dalším a dalším záchvatům, často šlo o záchvaty zuřivosti. V záchvatech napadala sebe i své okolí a celé hodiny neartikulovaně křičela. Další lékařská vyšetření neprokázala žádné onemocnění. Nešťastná rodina opakovaně žádala Římsko-katolickou církev o exorcismus. V roce 1975 došlo k prvnímu vymítání ďábla podle pravidel Rituale Romanum, sepsaných roku 1614. Dívka však osvobozena nebyla, během rituálu velmi trpěla fyzicky i duševně. Následně došlo k mnoha dalším rituálům za osvobození. V letech 1975-1976 bylo na Anneliese Michel vykonáno 67 rádoby exorcistických rituálů. Během těchto rituálů byla dívka velmi agresivní, křičela obscénosti, kopala kolem sebe, rozbíjela okolní předměty, drápala nehty do zdi… Křičela hlubokým, chraptivým, někdy i „zvířecím“ hlasem. Dokázala hovořit cizími jazyky, které se nikdy neučila. Démon, který skrz ní hovořil, se označoval za Hitlera, Kaina, Nera, Jidáše… V červenci roku 1976, dříve půvabná černovlasá dívka, za dramatických okolností zemřela své vlastní posteli. Podvýživené a dehydratované tělo v době smrti vážilo pouhým 30 kilogramů. Její fyzicky i duševně zmasakrované tělo, rozdrcená kolena, poraněný obličej a vytlučené zuby, svědčí o neuvěřitelném utrpení.

Anneliese Michel

Nebiblické vyhánění démonů z Anneliese Michel

Dva roky po její smrti byli rodiče včetně dvou duchovních odsouzeni za zabití a zanedbání péče k šesti měsícům vězení, nakonec byl trest změněn na tříletou podmínku. Římsko-katolická církev nakonec prohlásila, že dívka posedlá ďáblem vůbec nebyla a že se kněží zmýlili v diagnóze.

Podle tohoto silného příběhu byl v roce 2005 natočen film The Exorcism of Emily Rose/V moci ďábla.

Kde se stala chyba?
Rodina Anneliese Michel byla údajně hluboce věřící. V co věřila? V jakého boha věřila? Bohů a kristů je všude strašně moc! Bůh jako neosobní energie, bůh v okultismu, bůh v římském katolicismu, to jsou všechno cizí bohové! Pokud Anneliese věřila v boha, kterého na globální úrovni káže Římsko-katolická církev, věřila v cizího boha. Za každým cizím, falešným bohem stojí ďábel a jeho démoni (nečistí duchové)! Učení římské církve je učení o falešném bohu. Pokud někdo následuje učení této církve, následuje falešného boha, falešného krista. Přes falešného krista nikdo nemůže být spasen ani osvobozen od démonů!

Doporučené články k prostudování: Mariánský kult. Co na to Bible?, Pohanský rituál s papežem Františkem ve Vatikánu, Která církev je ta pravá?

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.“
Bible 21, 2. Jan 1,9-11

Co se týče Anneliese Michel a osvobození od démonů, jednoznačně šlo o falešné vymítání démonů a s tím související divadlo démonů, které mělo pro dívku fatální následky. Pozor, ne každý, kdo si říká křesťan a vymítá démony v Kristově jménu, je skutečný křesťan (má autoritu na démony)!

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Pokud má někdo víru ve falešného krista a ve jménu tohoto krista „vymítá“ démony (nebo dokonce ve jménu Marie), nedojde k osvobození od démonů, ale k ještě větší démonské svázanosti. Modloslužebné předměty jako je krucifix (zpodobení ukřižovaného Krista, jeho smyšlené podobizny), růženec atd., které používají katoličtí kněží během „exorcismu“, jsou démonům k smíchu, neboť se jedná o předměty, za kterými stojí démoni. Podobné je to se „svěcenou vodu“, která neexistuje. Římský katolicismus je kultovní, démonské, pro člověka vysoce nebezpečné náboženství, které vede lidi k démonům a jejich rituálům (nebiblické křty novorozenců, modlitby k mrtvým lidem, Marii a „svatým“ – spiritismus, modlitby k andělům…).

Doporučený článek k prostudování: Nemodlete se k Marii, svatým. Je to proti Bohu!

Autorita nad ďáblem a jeho démony je pravý Ježíš Kristus. Sílu a moc vyhánět démony dal Kristus svým následovníkům – kristovcům, znovuzrozeným křesťanům. Znovuzrozený křesťan je člověk, který přijal vírou pravého Ježíše Krista za svého osobního vykupitele, je to člověk, který činil pokání a uvědomil si svou vlastní hříšnost a ubohost. Pravý křesťan vymítá démony v Kristově jménu (přikazuje jim) a nic si k tomu nepřidává. Pravý křesťan démony umlčuje, nikdy se s nimi nedohaduje. Pokud se z člověka vymítají démoni biblicky, je nemožné, aby byl tento člověk poškozen na zdraví (nemůže dojít k žádné fyzické ani psychické újmě).

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible 21, Jakub 2,19

„Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné.“
Bible 21, Lukáš 9,1-2

„V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: „Ach, co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Vím, kdo jsi – ten Svatý Boží!“ „Zmlkni,“ okřikl ho Ježíš, „a vyjdi z něj!“ Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: „Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?“
Bible 21, Lukáš 4,33-36

Závěr
Anneliese Michel byla s největší pravděpodobností už od počátku posedlá démonem. Obecně řečeno, posedlost je označení pro vtíravé, obsedantní myšlenky, nápady, nebo nutkání k jednání. Posedlostí je míněno neúměrné až chorobné zaujetí něčím nebo někým. Posedlost démonem se vždy neprojevuje tak, že postižený je natolik sužován a ovládán démony, že nemá svobodu se rozhodovat, pohybovat (to je spíše výjimka). Posedlost démonem může mít doslova stovky podob. Více článek Posedlost démonem (nová stránka). Jedním znakem posedlosti démonem je stav podobný epilepsii (padoucnici):

„A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: „Pane, smiluj se nad mým synem. Má padoucnici a hrozně tím trpí. Často padá do ohně anebo do vody. Přivedl jsem ho ke tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit.“
„Vy nevěřící a zvrácené pokolení!“ zvolal Ježíš. „Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás budu snášet? Přiveďte mi ho sem.“ Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.“
Bible 21, Matouš 17,14-18

Podle dostupných informací, tímto stavem trpěla Anneliese Michel. Šlo o silný démonický útlak, který vyvrcholil stavem transu. Během a po tomto stavu dívka byla pod silnou démonickou manipulací a sugescí spojenou s iluzorní představou, démonskou vizualizací. K totální duchovní i fyzické devastaci došlo díky falešnému vymítání démonů římskými katolíky. Otevřeně řečeno, šlo o trestuhodné trýznění dívky! Otázka je, co dalšího mělo negativní vliv na duchovní život postižené. Nezpůsobovala jí psychickou újmu autoritářská matka, která sama byla obětí falešného křesťanského směru? Nebyl dům, kde dívka bydlela, zasvěcený démonům? Nepůsobil v domě teritoriální démon? Nevíme.

Z případu Anneliese Michel je vidět, že je kriticky důležité, věřit v pravého Ježíše Krista, který je cesta k pravému Bohu, cesta do Nebe a k životu věčnému!

Doporučené články k prostudování: Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele, Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“
Bible 21, Jan 14,6