Která církev je ta pravá?

Která církev je ta pravá? Kristova církev. Kristova církev není žádná formální církevní organizace, která nese nějaký oficiální název. Tato církev je složena z každého, kdo má víru v biblického Ježíše Krista, kdo Mu odevzdal život a žije pro Něj. Vedoucí autoritou této Církve není žádný člověk, ale Bůh Ježíš Kristus. Každý, kdo je v Kristu, je součástí těla Pána Ježíše Krista. Bůh nemá na zemi vyvolenou církevní organizaci, ale křesťany, kteří docházejí do různých formálních církví.

„Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve.“
Bible 21, Jan 10,27-28

Co prvotní církve?
Boží slovo hovoří o církvi v Korintu, Efezu a dalších. Ano, ale v té době neexistovala žádná formální církev, kterou založil svět, nýbrž samostatné a autonomní sbory. V té době bylo nepředstavitelné, že by nějaký vládce (svévolník) oficiálně, na žádost křesťanů, založil křesťanský sbor a umožnil mu na základě zákona (světských pravidel) fungovat. V té době bylo nepředstavitelné, že by nějaký vládce financoval církevní sbor (plat kazatele atd.). Dnes vidíme světem založené organizace (právnické osoby speciálního typu), které si říkají křesťanské. Tyto organizace, na základě zákona, založil svět (satanův systém terorizující miliardy lidí po celém světě). Svět tyto organizace uznává, respektuje je, spolupracuje s nimi a financuje je! Přes financování státem uznaných církví, svět (satan) kontroluje a do určité míry ovládá dnešní formální církve! Příkladem je Římsko-katolická církev, která se ve velkém rozsahu spojuje se světem, s politickými vládci, chce ovlivňovat zákony atd. Římsko-katolická církev hledá světské výhody, prosazuje své mocenské postavení ve světě a svět jí uznávaná. Jaká drzost vůči Bohu! Podle světa je Římsko-katolická církev ta pravá instituce pro křesťany. To je samozřejmě mylný závěr.

“Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.”
Bible 21, Jakub 4,4

Závěr
Mnoho formálních organizací, které si říkají křesťanské, se přímo nebo nepřímo podvodně, označují za  „pravou církev“. Formální organizace, která byla založena na základě světských zákonů, která nese církevní název, není pravá (Kristova) církev. Pouze Kristova církev, která je neuchopitelná, je ta pravá. Do této církve patří křesťané, kteří docházejí do různých formálních církví, křesťané kteří se scházejí doma nebo na jiných místech. Ne však všichni! Boží slovo nám říká, křesťan může horlivě pracovat pro Boha a přesto skončit v „pekle“!

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

„Na své pouti do Jeruzaléma procházel města i vesnice a učil. Někdo se ho zeptal: „Pane, bude spasen jen málokdo?“ Tehdy jim řekl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi. Říkám vám, že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám,‘ ale on vám odpoví: ‚Neznám vás. Nevím, odkud jste.‘ Budete říkat: ‚Jedli jsme a pili s tebou. Učil jsi na našich ulicích!‘ On však odpoví: ‚Říkám vám, že vás neznám. Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, všichni, kdo pácháte zlo!‘. Bude tam pláč a skřípění zubů, až uvidíte Abrahama, Izáka a Jákoba se všemi proroky v Božím království, ale sami budete vyhnáni ven.“
Bible 21, Lukáš 13,22-28

Členství k pravé Církvi nelze získat formálním členstvím v nějaké pozemské církevní organizaci. Toto členství lze získat vírou v biblického Ježíše Krista, odevzdáním „svého“ života Ježíši Kristu.