Kvalitní (dobré) a nekvalitní (špatné) církevní organizace

Boží slovo nám říká, že křesťanství je kolektivní záležitostí. Boží vůlí není, aby byl křesťan sám jako kůl v plotě. Společenství křesťanů má sloužit k vyučování Božího slova, povzbuzování, napomínání atd. Společenství křesťanů (církevní organizace) není to stejné, co Kristova církev. Kristova církev je neuchopitelná, je složena z každého, kdo má víru v biblického Ježíše Krista, kdo Mu odevzdal život a žije pro Něj.  Musíme si uvědomit, že Bůh nemá na zemi vyvolenou církevní organizaci, ale křesťany, kteří docházejí do různých formálních církví.

Společenství křesťanů
Naskýtá se otázka, podle čeho poznám kvalitní společenství křesťanů? Hovořit lze o kvalitních (dobrých) nebo nekvalitních (špatných) církevních organizacích. Jak lze rozlišit kvalitní církevní organizaci od nekvalitní?

1. Kvalitní církevní organizace je založena na Božím slovu. V takové církvi se neupřednostňuje křesťanská literatura před Božím slovem.

“Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.”
Bible 21, 2. Timoteus 3,16-17

2. Nekvalitní církev si k Božímu slovu přidává lidské předpisy a příkazy.

„Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,8-9

3. V nekvalitních církvích  se žije z falešného proroctví.

4. Určitě pozor na církve, které tvrdí, že spasení (záchranu) je možné získat pouze u nich.

5. Značně podezřelé jsou církve, kde se zákonicky (musíš) vybírají tzv. „desátky“. Žádná křesťanská organizace nemá nárok na vaše peníze! Nic nedělejte z donucení, ale z vlastního rozhodnutí, v souladu s Boží vůlí.

“Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.”
Bible 21, 2. Korintským 9,6-9

6. V nekvalitních církvích vidíme pýchu, elitářství vedoucích. Bůh určil lidi, kteří vedou církevní organizaci, ale takový člověk se nesmí chovat povýšeně a nesmí se považovat za „vyvoleného“. Nejvyšší autoritou každé pozemské církve je Ježíš Kristus, ne člověk. Pozor na elitářství a nepokoru k druhým! Všechno se mezi sourozenci v Kristu má dít v lásce a pokoře.

„Vy si ale nenechte říkat ‚rabbi‘, protože máte jediného Učitele, a vy všichni jste bratři. A nikoho si na zemi nenazývejte ‚otcem‘, protože máte jediného Otce, který je v nebi. Také si nenechte říkat ‚vůdcové‘, protože máte jediného Vůdce, Mesiáše.“
Bible 21, Matouš 23,8-9

7. Někteří křesťané se mylně domnívají, že čím více má nějaká církevní organizace členů, tím lépe – je to ta pravá (kvalitní) církev. Toto je nebiblické odhalování pravdy. Boží slovo nám říká, že pokud uvidíme, že nějaký křesťanský směr, církev nebo křesťan má hodně příznivců, máme zpozornět!

„Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé. A protože se rozšíří špatnost, láska mnohých vychladne. Kdo však vytrvá až do konce, bude zachráněn.“
Bible 21, Matouš 24,9-13

Právnická osoba speciálního typu
Mám hledat státem uznanou náboženskou organizaci (právnickou osobu speciálního typu)? Pokud je nějaká církev podle zákonů ČR právnická osoba speciálního typu, není to záruka pravosti, spolehlivosti církve. Toto by spíše mělo křesťany odrazovat, neboť toto není biblický model zakládání a provozování pozemských církví. Rozhodně není potřeba zakládat právnické osoby speciálního typu (ani jiné právnické osoby, např. spolky – z.s.), které světský (satanův) systém zakládá, kontroluje, ovlivňuje a financuje. Právo na shromažďování máme zaručeno Listinou základních práv a svobod. Stejně tak kázat evangelium na veřejných místech, může každá fyzická osoba starší 18 let.

Právnické osoby speciálního typu v ČR (státem uznané církve):

– Apoštolská církev
Církev římskokatolická
– Církev adventistů sedmého dne
– Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (mormoni)
– Náboženská společnost Svědkové Jehovovi
Atd.

„Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s Bohem? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem.“
Bible 21, Jakub 4,4

Závěr
Není jednoduché najít křesťanskou organizaci, která by se striktně držela učení Bible. Na jednu stranu, nehledejme dokonalou křesťanskou organizaci, ale na druhou stranu, nemůžeme mít nic společného s křesťanskou organizací, kde se uctívá falešný bůh, kde se praktikuje křesťanský spiritismus (modlení se k duchům zemřelých osob, např. k Marii) a další druhy okultismu atd. Modlete se k Bohu za to, ať víte, kam máte chodit (nebo nechodit). Bůh vám žehnej.

„Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte.“
Bible 21, 1.Tesalonickým 5,21-22

“Přijali Slovo s velikou dychtivostí a každý den zkoumali Písma, zda je to všechno opravdu tak.”
Bible 21, Skutky 17,11