Dovolená, zážitky jako forma modloslužby

Křesťan a dovolená. Může křesťan jezdit na výlety, na dovolenou?

Dovolená, zážitky jako forma modloslužby
Modlou je vše, co v životě člověk dává před Boha. Modla člověka otročí a často se projevuje závislostí na něčem stvořeném. Modla může mít mnoho podob, může to být: předmět, člověk, peníze, majetek, stát (např. Stát Izrael), národ, dovednosti, digitální technologie, zvíře… Jedna z mnoha podob modloslužby je dávat dovolenou, zážitkové pobyty, poznávání cizích míst a kultur, před Boha. Tento druh modloslužby souvisí s blahobytem (uspokojování vlastních potřeb v dostatečné míře, nebo nad tuto míru). Řada Čechů každoročně vyjíždí do zahraničí k moři. To není závadné, problém (hřích) nastává ve chvíli, když tam někdo prostě „musí být“. To je ukázkovým příkladem modloslužebného chování a podléhání démonům.

„Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné; všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. “
ČSP, 1. Korintským 6,12

„I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem. Plnili jsme přání těla a mysli, a tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní.“
Bible 21, Efeským 2,1-3

Ďábel lidem doporučuje, nutí je k tomu, ať si tady život užijí, prožijí a upnou na žití tady. To je opak toho, jak má křesťan žít. Křesťan má v prvé řadě žít pro Boha, podle Boží vůle. Křesťan se nemá tady zabydlovat, nemá lpět na majetku ani se bát tělesné smrti.

Mé království není z tohoto světa,“ odpověděl Ježíš. „Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán židovským vůdcům. Mé království ale není odsud.“
Bible 21, Jan 18, 36

„Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Bible 21, Filipským 3,17-20

„Rozsévač rozsévá Slovo. Ti, kterým se rozsévá Slovo podél cesty, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které do nich bylo zaseto. (…) Další jsou ti, kterým se seje do trní: To jsou ti, kteří slyší Slovo,ale pak přicházejí starosti tohoto světa, oklamání bohatstvím a chtivost po dalších věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným.
Bible 21, Marek 4,14-15,18-19

„Máme-li v Kristu naději pouze pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“
Bible 21, 1. Korintským 15,19

Ďábel věřícím i nevěřícím doporučuje, ať si za každou cenu plní své sny. Jenže křesťan tady není od toho, aby si plnil sny, představy, aby si to tady užíval tělesně, aby si zakládal na emocích… Jak jsem již psal výše, křesťan je tady od toho, aby plnil Boží vůli.

Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Bible 21, 1. Jan 2,15-17

„Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra a matka.“
Bible 21, Marek 3,35

takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. Už máme dost toho marnění času, v jakém si libují pohané: života v nestydatých vášních, v opilství, obžerství, v pitkách a v nechutné modloslužbě.“
Bible 21, 1. Petr 4,2-3

„Jsme zajisté jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v nich chodili.“
Kralická, Efeským 2,10

Závěr
Udělat si čas, jet na výlet, poznávat cizí místa a kultury, nic z toho samo o sobě není závadné. Problém nastává ve chvíli, kdy se z toho stane modla (když to mám nad Boha), nebo když je součástí „odpočinku“ obžerství, opilecké dýchánky apod. Každý hřích zatvrzuje srdce a otupuje svědomí!

„Strašlivým pak, a nevěrným, a ohyzdným, a vražedlníkům, a smilníkům, a čarodějníkům, a modlářům, i všechněm lhářům, připraven jest díl jejich v jezeře, kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest smrt druhá.“
Kralická, Zjevení 21,8

Opravdu, nemá cenu si zakládat na ničem z tohoto světa, už vůbec ne na uspokojování vlastních potřeb. Všechno to tady totiž jednou skončí včetně času, hmotné věci budou spáleny ohněm a nastane něco nového, dokonalého. Odhoďte všechny modly. Bděte a těšte se Domů! Amen.

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj.Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale podle jeho zaslíbení vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,10-13

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.“
Bible 21, Izaiáš 65, 17

Potom jsem uviděl nové nebe a novou zemi.Neboť první nebe a první země pominuly a moře již nebylo. (…) On jim setře každou slzu z očí a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude; neboť minulé věci pominuly.“ (…) Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.“
Bible 21, Zjevení 21,1,4-5

„Dávejte pozor, bděte.Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem: Bděte.“
Bible 21, Marek 13,33-37