Blahobyt je cesta k hříchu a smrti

Stav dnešní společnosti
Blahobyt (hojnost) je stav jednotlivce, skupiny lidí (např. rodiny), nebo celé společnosti, ve kterém jsou potřeby k životu uspokojovány v dostatečné nebo větší míře. Blahobyt vidíme ve velkém rozsahu ve střední Evropě. Lidé si neváží věcí, jídla a střechy nad hlavou. Unudění lidé plýtvají vším a to je to zvrácenost. Popelnice přetékají vyhozeným jídlem. Na jedné straně vidíme opilecké žranice jen tak pro zábavu, na druhou stranu vidíme bídu, umírání a zmar ve špíně. Nenasytní lidé chtějí nové modely elektroniky, aut, oděvů… I za cenu zadlužení si to pořizují. Vidíme popelnice a sběrné dvory funkčními věcmi, které už lidi nebaví. Lidé létají po světě jen tak pro zábavu a „odpočinek“. Výjimkou nejsou dovolené na druhý konec světa. Lidé si fotí všechno možné a sdílejí to na sociálních sítích. Závislost lidí na elektřině, digitálních technologiích, je obrovská. Sex mimo manželství se stal samozřejmostí, nenapomínaný. Pornografie, sexuální zvrácenosti a Gay Pride jsou brány za standart. Takto bych mohl pokračovat dál a dál.

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible 21, 2. Timoteus 3,1-5

Blahobyt Evropy způsobil morální devastaci lidí a devastaci celé země. Důsledek blahobytu jsou civilizační nemoci, které by šlo také označit za „nemoci z blahobytu“. Patří mezi ně obezita, cukrovka, osteoporóza, kardiovaskulární onemocnění a duševní poruchy.

Blahobyt je cesta k hříchu a smrti
Z Bible víme, že blahobyt vede k hříchu a smrti, viz. Sodoma a Gomora. Prvotní problém těchto měst, resp. jejich obyvatel, byla „pýcha, sytost a klidné pohodlí“. Kde je blahobyt, tam lidé vymýšlejí zvrácenosti a nehledají Boha. Toto platí i pro většinu dnešních lidí. Jak víme, Bůh nechal zmíněná města kompletně zlikvidovat (včetně lidí). Města skončila v ohni a dýmu. Bůh věděl, že není nápravy. Bůh sešle na hříšné lidi velkou pohromu raz dva. Bůh je láska, zároveň je ale také poučující a trestající.

„Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
Bible 21, Římanům 6,23

„Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je pro výstrahu budoucím bezbožníkům odsoudil ke zkáze, ale spravedlivého Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil.“
Bible 21, 2. Petr 2,6-7

„Všechna zem spálená sírou a solí, nic se neseje, nic neraší, ani stéblo trávy na ní neroste – tak přece byla rozvrácena Sodoma a Gomora, Adma a Cebojim, které Hospodin rozvrátil v zuřivém hněvu!“
Bible 21, Deuteronomium 29,22

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla. “
Bible 21, Ezechiel 16,49-50

„Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do Gehenny. Ano, pravím vám, toho se bojte.“
ČSP, Lukáš 12,5

Ať se nám to líbí nebo ne, blahobyt Evropy jednou skončí. Je jen otázkou, kdy a za jakých okolností se tak stane. Ukončit ho může ekonomická krize, přírodní katastrofa gigantických rozměrů, válka, druhý Kristův příchod… Bůh může dát příkaz ke globální ekonomické krizi, může poslat armádu, která zplundruje celou Evropu… Možností je celá řada.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, (…) Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“ A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.“
Bible 21, Zjevení 6,1 a 3-4

Bůh nechce, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Bůh chce, aby člověk odhodil sebespravedlnost, pýchu a začal hledat Boha. To se v blahobytu zpravidla neděje. Pro začátek by lidem velmi prospěl přídělový systém elektřiny, tepla, vody, pohonných hmot… Nenažranost lidí by tím částečně skončila. Část lidí by snad začala nakupovat hospodárně. Člověk by se divil, jak málo k životu potřebuje.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Bible 21, 2. Petr 3,9

Nevím co a jak bude. Vím však, že máme jít za Ježíšem a být v klidu, protože Pán Ježíš má všechno zlo pod plnou kontrolou – Ježíš Kristus má vládu nad celou říší démonů. Vím, že máme toho Nejmocnějšího. Také vím, že Pán Ježíš si pro věrné přijde a s Ním nastane něco nového, věčného. Amen.

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,10-13

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Bible 21, Filipským 3,20