Křesťan a závislost na digitálních technologiích

Digitální technologie
Digitální technologie je počítač, mobilní telefon, televizor, zařízení pro komunikaci (WiFi, Bluetooth, internet) a další nástroje, systémy a zařízení. Všechny tyto věci mohou být pro člověka užitečné, ale nesmí ho ovládnout, člověk jim nesmí začít sloužit (věnovat jim hodně pozornosti). Jak se říká „Dobrý sluha, ale zlý pán“. Pokud se člověk dostane do závislosti na digitálních technologiích, je modlář. Modlářství je hřích!

„Copak nevíte, že nespravedliví nebudou mít podíl na Božím království? Nepleťte se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible 21, 1. Korintským 6,9-10

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.“
Bible 21, Galatským 5,19-21

Modloslužba, závislost je nekontrolované nutkání (přitažlivé jako „jako magnet“) opakovat své chování bez ohledu na jeho důsledky. Pokud máte časté nutkání (nucení) něco vykonat a podlehnete tomu, máte na tom závislost. Závislost na mobilním telefonu nebo počítači se projevuje neovladatelným nutkáním sáhnout po tomto zařízení a zkontrolovat e-mail, sociální sítě, zpravodajské servery apod. Mnoho internetových nástrojů je vytvořeno tak, že si má na nich jejich uživatel vytvořit závislost. Například sociální sítě jsou vytvořeny tak, že se během některých činností automaticky uvolňuje v mozku dopamin nebo endorfiny, které způsobují příjemný pocit. Sociální sítě jsou vysoce návyková droga! Podobné je to se sledováním pornografie.

Doporučené články k prostudování: Sociální sítě a křesťan, Křesťan a pornografie, Může křesťan používat mobilní telefon?

Víte o tom, že každou modloslužbou ďábel přebírá kontrolu mysli a vládne rozpolcenému srdci? Lidská modloslužba je dobrovolné vydání se démonům a může vést k přidělení osobního démona (posedlost démonem)! Ani žádná služba Bohu, křesťanské učení apod., se nám nesmí stát modlou! Z Písma víme, že Ježíš mnohým „křesťanům“ jednou řekne: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“.

Doporučený článek k prostudování: Proč vymítat démony z křesťanů a ne z nevěřících?

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: „Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!
Bible 21, Matouš 7,21-23

Někdo si může omlouvat svou internetovou modloslužbu tím, že na internetu pracuje pro Boha, například, že šíří evangelium. Máme kázat evangelium, je to dokonce naše povinnost. Evangelium dokonce můžeme šířit i po internetu. Nikdy se ale z toho nesmí stát modla! Nikdy tomu nesmíme věnovat víc času a pozornosti, než Bohu. Stejné je to s křesťanským učením. Žádné křesťanské učení se nám nesmí stát modlou! Ani žádný člověk se nám nesmí stát modlou!

Digitální technologie a informační zahlcení
Digitální technologie jsou silný prostředek k šíření informačního zahlcení. Informační zahlcení vede lidi k laxnosti, lhostejnosti, do apatických stavů. V takových stavech jsou lidé dobře manipulovatelní, ovladatelní. Všichni včetně křesťanů mají být tímto způsobem odvedeni od Boha. Několikrát denně sledovat (podlehnout nutkání) informační servery, to nás může dovést do velké informační modloslužby a duchovní svázanosti.

V televizi a na internetu vidíme (nebo také nevidíme), nejen informační zahlcení, ale také podprahové informace, falešné informace, dezinformace… Sledování televize formuje lidskou mysl, neboť se s skrz ní provádí masová hypnóza (hypnóza je okultismusmagie), která má za úkol přebrat vládu nad lidskou myslí a vůlí. Kdo má televizi nutný prostředek k žití, jako zvukovou kulisu, tam je dílo zkázy dokonané (člověk je zmanipulovaná loutka ďábla)!

Podprahová informace je vizuální informace, která trvá desetinu sekundy, takže jí zaregistruje pouze lidské podvědomí, ne lidská paměť. Podprahové informace nejsou pouze v reklamách, ale také ve filmech, seriálech, pohádkách a dokumentárních pořadech. Podprahové informace je zákeřný způsob, jak dostat do myšlení lidí dostat určitou informaci. To je účelová manipulace s lidskou myslí! Lidé jsou manipulováni k takovému jednání, které si sami nedokáží vysvětlit. Podprahové informace mohou mít vliv na naše myšlení, chování, rozhodování… Dokonce může nastat situace, kdy člověk přestane vnímat své svědomí! V tomto stavu je pak mimořádný prostor pro působení démonů.

Doporučený článek k prostudování: Sledování televize je pro člověka nebezpečné!

Závislost na digitálních technologiích mají i děti
Závislost na digitálních technologiích nemají pouze dospělé osoby, ale také děti. Někteří rodiče jdou tak daleko, že malému dítěti dají do kočárku tablet nebo dotykový mobil. Některé děti ještě ani pořádně nechodí, ale dokáží ovládat tablet i mobil. Tito rodiče si vůbec neuvědomují, že tím svým ratolestem zadělávají na závislost, která jim bude komplikovat pozdější život.

Ilustrační foto

Další oblíbená závadná rodičovská činnost je, posadit dítě před televizní obrazovku a pustit mu nějakou pohádku nebo seriál. Řada pohádek je plná okultismu, někdy také humanismu a genderové ideologie! Některé pohádky nabádají děti ke spiritismu, čarování, uctívání falešných bohů… Ať to víme nebo ne, většina pohádek má na děti mimořádný duchovní vliv. Ďábel se snaží lidi vychovávat už od dětství!

Doporučené články k prostudování: Pohádky o pekle a čertech, Škola, vzdělávací proces a ďábel, Výchova dětí v dnešní době nevýchovy

Nadužívání digitálních technologií a zdravotní problémy
Nadužívání digitálních technologií, zejména internetu a všechno s tím spojené (sociální sítě, hraní online her, e-mail, sledování videí a informačních serverů atd.), se týká poměrně velké části populace a je příčinou řady zdravotních potíží a negativních dopadů na člověka i jeho okolí. Nadužívání digitálních technologií vede člověka do duševního transu a k mnoha zdravotním problémům:

1. Bolesti hlavy, deformace páteře, zhoršení zraku.
2. Únava, nesoustředěnost.
3. Úzkosti, deprese, agresivita.
4. Špatná orientace v čase.
5. Může nastat změna osobnosti a duševní nemoc.
6. Poškození krátkodobé i dlouhodobé paměti.
7. Poruchy spánku.
8. Dlouhé sezení vede k nadváze.

Tento výčet není úplný!

„Kdokoli ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.“
Bible 21, 1. Korintským 3,17

Závěr
Na první pohled to vypadá tak, že nové technologie pracují pro člověka, ale ve skutečnost je to spíše naopak. Existence škodlivého vlivu nadměrného používání digitálních technologií je nepopiratelná. Už samotný čas strávený online je jedním z rizikových faktorů pro vznik digitální závislosti. Každou volnou chvilku věnovat leštěním obrazovky mobilu, to je cesta ďábla! Pokud trávíte mnoho času online, dříve nebo později se dostaví problémy (zdravotní, duševní, duchovní). Digitální technologie mají vliv na fyzickou i psychickou stránku člověka, proto by nás mělo jejich užívání vést k jisté střídmosti a opatrnosti.

Není pochyb o tom, že závislost (modloslužba) na digitálních technologiích, nadužívání digitálních technologií, je pro křesťana nepřijatelné. Modloslužba velmi často bývá příčina Božího soudu! Křesťan, který se nachází v zajetí digitálních technologií, se nachází v duševním transu. Z tohoto vážného stavu je potřeba se probudit a činit pokání. Amen.

„Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně, v očekávání té požehnané naděje – slavného příchodu našeho velikého Boha a Spasitele Ježíše Krista.“
Bible 21, Titus 2,11-13

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible 21, 1. Korintským 6,12

„Neboť  honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
ČSP, 2. Petr 2,18-19