Sociální sítě a křesťan

Sociální sítě
Sociální síť je internetová služba, která umožňuje registrovaným uživatelům vytvářet osobní profil, komunikovat s dalšími uživateli, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a tak dále.

Může sociální sítě používat křesťan?
Já se domnívám, že ano, ale nesmí ho to žádným způsobem zotročovat ani omezovat (finančně, časově, tělesně, duchovně atd.) a nesmí to mít na úroveň modlářství (závislost). Závislost na sociálních sítích se projevuje častým nutkáním (nucením) je používat. Pokud máte časté nucení kouknout se na sociální síť (co je tam nového apod.) a podlehnete tomu (sociální síť začnete používat), to je ukázový příklad závislosti. Každý křesťan, který sociální síť používá, by si měl klást otázku, kolik času tráví na sociálních sítích v poměru s Bohem (modlitba, čtení Bible apod.). Toto se nemusí týkat pouze sociálních sítí, ale také používání internetu obecně (prohlížení internetových stránek, sledování videí, e-mail…).

„Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“
Bible 21, Zjevení 21,8

„Všechno smím – budiž, ale ne všechno je prospěšné. Všechno smím, ale ničím z toho se nedám ovládnout.“
Bible 21, 1. Korintským 6,12

„Neboť  honosně mluví slova marnosti a lákají v žádostech těla výstřednostmi ty, kdo sotva utíkají těm, kteří žijí v bludu. Slibují jim svobodu, ačkoli sami jsou otroky zkázy; vždyť čemu člověk podlehne, tím je zotročen.“
ČSP, 2. Petr 2,18-19

„Když honosně řeční o marnostech, lákají tělesným chtíčem a nestydatostmi lidi, kteří právě unikli životu v bludu. Slibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy – čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí!“
Bible 21, 2. Petr 2,18-19

Ilustrační foto

Sociální síť – šíření a vysvětlení evangelia
Sociální síť může být vhodný prostředek k šíření a vysvětlení evangelia. Tady ovšem velký pozor na to, aby vás to neotročilo (např. časově). Šíření a vysvětlování evangelia po sociálních sítích může být pro někoho zástěrka k tomu, proč tam trávit hodně času. Cesta do ohnivého jezera je často dlážděná dobrými úmysly a rádoby dobrými činy! Myslete na to, že křesťan může horlivě pracovat pro Boha (zakládat církve, masově šířit a vysvětlovat evangelium, dělat zázraky, všemožně pomáhat věřícím i nevěřícím…), ale ty věci nedělat s Bohem (podle Boží vůle) a nemít důvěrný vztah s Bohem. Je možné se obětovat se pro Boha a nevstoupit do Božího království. O tom hovoří následující verše:

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!‘
Bible 21, Matouš 7,21-23

Sociální síť – živná půda pro bludaře
Další věc je, že sociální sítě jsou živná půda pro bludaře, kteří tam šíří svůj špatný výklad Písma. Toto je někdy spojeno s manipulací. Nikdy nechtějte nikomu nic nutit (manipulace). Tlačit na lidi, to je od satana! Pokud někdo nechce poznat pravdu, pokud je někdo umanutý, je to jeho věc. Těm lidem žehnejte a modlete se za ně (ať se jich Bůh dotkne a obměkčí jim srdce). Na sociálních sítích lze spatřit také evangelisty prosperity, kteří vydělávají na Kristu (prodej křesťanské literatury apod.). Evangelium prosperity je velmi často spojeno se zviditelňováním sebe sama.

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18

Sociální síť – návyková droga
Ať to víme nebo ne, sociálně sítě (podobně jako hraní online her a sledování pornografie) jsou vysoce návyková droga! Někteří jejich uživatelé se stávají závislými na dopaminu (hormonu štěstí), jehož vyplavení nastává během některých aktiv, např. na základě uznání od ostatních uživatelů. Důsledek této závislosti mohou být stavy srovnatelné se stavy při užívání klasických drog (deprese, stavy úzkosti, agresivita, paranoia…).

Sociální síť – prosperita
Sociální sítě mají jejich majitelům pokrýt provozní náklady a zároveň generovat co nejvyšší zisk. Toho lze dosáhnout tak, že tato síť bude mít co nejvíc aktivních uživatelů, kteří budou klikat na reklamy. Tím je v podstatě řečeno, že sociální sítě mají lidem vytvářet závislost. V této souvislosti ještě zmíním, že každá sociální síť a jejich umělá inteligence, používá sběr informací o uživatelích a následně jim předkládá tématické reklamy. Pokud používáte sociální síť přes aplikaci v mobilu, pak je dílo zkázy dokonáno, neboť dochází ke špehování přes GSM síť, GPS i WiFi.

Závěr
Určitě ruce pryč od závislosti na sociálních sítích, internetu, telefonu, počítači, e-mailu… Závislost na něčem stvořeném je vždycky špatná! Do každé závislosti se člověk dostane vlastní vinou, neboť jde o touhu těla.

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa. Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní Boží vůli, zůstává navěky.“
Bible 21, 1. Jan 2,15-17

Křesťan, který je v zajetí online světa, má duchovní problémy, dokonce se z něj může stát uctívač cizího boha! Zajetí online světa křesťana vzdaluje z Boží přítomnosti, je projevem tělesnosti a uhašuje Ducha. Jedna ze satanových strategií je, odpoutat křesťana od Boží přítomnosti a vytvořit závislost na něčem stvořeném. Satan chce lidi včetně křesťanů dostat do online světa, chce je upoutat k digitálním technologiím (televize, počítač, telefon…). Satan vede lidi k odmítání být ve stvoření (v přírodě), neboť:

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible 21, Římanům 1,19-20

Internet, sociální sítě, e-mail, telefon, počítač může křesťan používat, ale výhradně zdravě (nebýt na tom upnutý, nepoužívat to mnoho hodin denně, nesledovat závadný obsah…). Amen.

„Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá.“
Bible 21, Efeským 5,16

„Nuže – ať už jíte nebo pijete, ať už děláte cokoli, všechno to dělejte k Boží slávě.“
Bible 21, 1. Korintským 10, 31