Z Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto!

Biblický Bůh (Bůh Stvořitel) je všemocný, vševědoucí, všemoudrý, svrchovaný, dobrotivý, věrný, stálý, spravedlivý, milostivý, milosrdný, milující, odpouštějící… Bůh je také všudypřítomný, všímprostupující. Bůh prostupuje celé stvoření – přírodu, lidi, démonyZ Boží přítomnosti a kontroly není nic vyjmuto! Myslet si, že Bůh o něčem neví, že u něčeho nebyl, to zavání vírou v cizího boha!

Doporučené kázání k prostudování: Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Neprodávají se snad dva vrabci za haléř? Přitom ani jeden z nich nepadne na zem bez vědomí vašeho Otce.“
Bible 21, Matouš 10,29

Nic v celém stvoření před ním není skryté; všechno je nahé a obnažené před očima Toho, jemuž musíme složit účet.“
Bible 21, Židům 4,13

„Hospodin činí, cokoli se mu zachce, jak v nebi, tak i na zemi, v mořích i v každé hlubině!“
Bible 21, Žalm 135,6

„Kam bych unikl před Duchem tvým? Před tvojí tváří kam bych se skryl? Kdybych do nebe vystoupil, tam jsi ty, kdybych si ustlal v podsvětí – i tam jsi!“
Bible 21, Žalm 139,7-8

„Hospodinovy oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují.“
Bible 21, Přísloví 15,3

„Přestaňte! Vězte, že já jsem Bůh, svrchovaný jsem mezi národy, svrchovaný jsem na zemi!“
Bible 21, Žalm 46,11