Tisícileté království

Co je to „tisícileté království“? Kdy a kde bude „tisícileté království“?

Pojem „tisícileté království“ se v Bibli nevyskytuje. Lze ho však odvodit z verše „kralovali s Kristem tisíc let“.

„Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán.
A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let.
Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři. Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
ČSP, Zjevení 20,1-15

Pojďme se podívat na výklad výše uvedených veršů.

Nejprve je potřeba zmínit 19. kapitolu knihy Zjevení. Ta hovoří o druhém Kristově příchodu, který bude souviset s ukončením historie lidstva, času a likvidací stvoření včetně nebeské klenby.

„Haleluja, ujal se kralování Pán, náš Bůh, ten Všemohoucí. (…) A uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, kdo na něm seděl, [se jmenoval] Věrný a Pravý; spravedlivě soudí a bojuje. Jeho oči byly [jako] plamen ohně a na hlavě měl mnoho diadémů; má napsané jméno, které nezná nikdo než on sám. Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží. A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. (…) Ostatní byli zabiti velikým mečem, který vyšel z úst toho, jenž seděl na koni. A všichni ptáci se nasytili jejich těly.“
ČSP, Zjevení 19,6,11-15, 21

20. kapitola knihy Zjevení:

„Uviděl jsem, jak z nebe sestupuje anděl, který měl klíč od bezedné propasti a ve své ruce veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, jenž jest Ďábel a Satan, na tisíc let jej spoutal a uvrhl do bezedné propasti. A zamkl a zapečetil ji nad ním, aby již nesváděl národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas rozvázán.“

Satan, který se dosud nacházel v čase, byl uvězněn do „bezedné propasti“.

„Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, neboť ví, že má málo času.“
Bible 21, Zjevení 12,12

„A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení; nad těmi druhá smrt nemá pravomoc, nýbrž budou kněžími Božími a Kristovými a budou s ním kralovat tisíc let.“

Jan viděl duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení (cejch) na čela ani na ruce. Řeč je o prvním vzkříšení z mrtvých, o spasených a jejich kralování s Kristem v Nebi.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Je potřeba si uvědomit, že prvním vzkříšením končí historie lidstva. Je falešné učení, že po prvním vzkříšení budou dlouhodobě lidé žít v čase na zemi. Ježíš hovořil o prvním vzkříšení v poslední den („nejposlednější den“). Poslední den znamená, že žádný další den už nebude. Je to odkaz na konec času. Pokud tedy hovoříme o vzkříšení v poslední den, je tím řečeno, že čas končí a všechno další se bude odehrávat mimo čas.

„Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den. A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.“
Kralická, Jan 6,38-40, 44, 54

„Tisícileté království“ („…kralovali s Kristem tisíc let“) – rozhodně tím není myšleno kralování s Kristem v čase. Je nesmysl, že „tisícileté království“ je teď v čase. Je také nesmysl kralování s Kristem v čase v Nebi (Božím království). V Nebi neexistuje čas (je tam věčnost). Pojem „tisíc let“, „tisícileté království“ hovoří o tom, co se odehrává v „bezčasí“ (mimo čas). V 2. Petrově, v souvislosti s druhým Kristovým příchodem, je psáno, že u Boha je tisíc let jako jeden den a jeden den jako tisíc let – tedy nic.

„Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání. Pánův den ovšem přijde jako zloděj.Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.
Bible 21, 2. Petr 3,7-10

To potvrzuje Žalm 90:

„Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!“
Bible 21, Žalm 90,4

„Až se těch tisíc let dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení a vyjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři. Vystoupili na šíři země a obklíčili ležení svatých a milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. A Ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je šelma a falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.
A uviděl jsem veliký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho tváří zmizela země i nebe a jejich místo již více nebylo. A uviděl jsem mrtvé, velké i malé, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Byla otevřena i jiná kniha, to jest kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých skutků, zapsaných v těch knihách. A moře vydalo mrtvé, kteří v něm byli, i Smrt a Hádes vydali mrtvé, kteří v nich byli, a každý byl souzen podle svých skutků. A Smrt a Hádes byli uvrženi do ohnivého jezera. To je ta druhá smrt: ohnivé jezero. A kdo nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“

Satan byl propuštěn z „bezedné propasti“, kde byl dosud „uzamčen“. Nastalo druhé vzkříšení z mrtvých (vzkříšení nespasených – antikristů – nevěřících a pseudokřesťanů), poslední vzpoura satana a antikristů všech dob, jakýsi útok na duchovní Izrael („milované město“ – nebeský Jeruzalém – nevěsta Kristova, církev Kristova, Boží lid všech dob), odsouzení všech nespasených lidí včetně ďábla a jeho démonů.

„…čtyřech úhlech země, Góga i Magóga, a shromáždil je k boji; a bude jich jako písku v moři.“ – celý svět znázorněný všemi světovými stranami, obraz nepřátel útočící na vzkříšený Boží lid.

„A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.“
Bible 21, Matouš 24,31

Doporučené kázání k prostudování: Kdo, co je antikrist?

„A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek. (…) A nevstoupí do něho nic nečistého ani ten, kdo činí ohavnost a lež, ale jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.“
ČSP, Zjevení 21,23, 27

Pojďme to vzít ve zkratce chronologicky:

18. kapitola knihy Zjevení hovoří o pádu Babylonu. Babylon – světský systém, který se vyznačuje zkažeností a vzpourou vůči Bohu. Pod Babylon mimo jiné spadají všechny pseudokřesťanské církve.

19. kapitola knihy Zjevení hovoří o druhém Kristově příchodu, který bude souviset s ukončením historie lidstva a času. Je to vlastně totéž, co se píše v 2. Petrově 3,7-10: likvidace nebeské klenby, živlů…

20. kapitola knihy Zjevení hovoří o tom, co se bude odehrávat po druhém Kristově příchodu – v „bezčasí“ (uvěznění a následné vypuštění satana, první a druhé vzkříšení z mrtvých…).

21. kapitola knihy Zjevení hovoří o nové zemi.

„A spatřil jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly, a moře již není…“
ČSP, Zjevení 21,1

Závěr
20. kapitola knihy Zjevení hovoří o „tisíciletém království“. Jde o události, které se budou odehrávat po druhém Kristově příchodu, tedy mimo čas. Pojem „tisíc let“, „tisícileté království“ je odkaz na „bezčasí“, které je v Božím království. Těšme se Domů! Amen.

„my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista.“
Bible 21, Filipským 3,20