Co je „bezedná propast“?

Bible se zmiňuje o „bezedné propasti“:

„Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: „Co je ti do mě, Ježíši, Synu Nejvyššího Boha? Prosím tě, netrýzni mě!“ Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a držet ho v okovech, ale on ta pouta trhal a býval démonem hnán do pouště.)
„Jak se jmenuješ?“ zeptal se ho Ježíš.
„Legie,“ odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné propasti.“
Bible 21, Lukáš 8, 28-31

„Bezedná propast“ je místo, kde je uvězněna část démonů. Rozhodně se nejedná o místo, kde démoni před druhým vzkříšením mučí zemřelé lidi (svévolníky). O tomto místě se také zmiňuje kniha Zjevení:

Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší.
Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.)
Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině má jméno Apollyon, Zhoubce.
První „běda“ pominulo, hle, dvojí „běda“ se blíží!
Bible 21, Zjevení 9,1-12

Během troubení páté polnice z Nebe, dostane „hvězda spadlá z Nebe“ (ďábel – vůdce démonů) klíč od „bezedné propasti“. Ďábel dostane svolení od Boha vypustit démony a terorizovat lidi.

„Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží.“
Bible 21, Lukáš 10,18

Tím odstartuje démonská vláda, která duchovně nebude škodit lidem, kteří mají na čele Boží znamení. Boží znamení mají ti, kteří mají pečeť (cejch) Ducha Svatého. Jde o pravé křesťany, kteří jsou upnuti na Krista. Pravý křesťan zažívá radost a pokoj v Duchu Svatém. Nad takovým člověkem nemá démonská vláda moc.

“V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíbeného Ducha svatého.”
Bible 21, Efeským 1,13

“Ten, kdo nás spolu s vámi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha jako záruku.”
Bible 21, 2. Korintským 1,21-22

“A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.”
Bible 21, Zjevení 14,1

Existují dvě skupiny lidí. Jedna skupina přijímá Boží znamení, druhá znamení šelmy. Kdo odmítá pravého Ježíše (nevěřící, falešní křesťané), přijímá znamení šelmy. Takový člověk je antikrist. Opravdový křesťan patří Ježíši, ten je vykoupen a není zaprodán ďáblu. Ježíš křesťany vykoupil a pokud se k Němu upnou, nikdo je nemůže koupit ani prodat.

Doporučený článek k prostudování: Antikrist, znamení šelmy

Lidé, kteří nebudou mít Boží znamení na čele (antikristové), budou prožívat hrozná muka. Nepůjde o fyzická muka („Nemohly je zabíjet…“), ale o psychologický teror démonské vlády. Tento teror bude tak silný, že „v těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče“ – lidé raději budou hledat fyzickou smrt, než činit pokání a jít za Kristem. Tito lidé nezemřou fyzicky (nepůjde o fyzický válečný konflikt), ale duchovně (půjde o duchovní konflikt). Démonská vláda bude tak silně zasťiňovat Boha Stvořitele, že nevěřící lidé budou v „beznadějné situaci“ duchovně umírat.

„Až ale dokončí své svědectví, ona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije je.“
Bible 21, Zjevení 11,7

Kde se nachází „bezedná propast“?
Kniha Zjevení mluví o „šelmě, jak vystupuje z moře“. To naznačuje, že bezedná propast je pod mořem (zemí).

„Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno.“
Bible 21, Zjevení 13,1

Závěr
„Bezedná propast“ je místo, kde jsou uvězněni démoni. Rozhodně to není místo („peklo“), kde démoni mučí lidi. Na tomto místě démonům není dobře (Lukáš 8,31). Pokud již v minulosti troubila pátá polnice (troubil anděl z Nebe), z tohoto místa byla vypuštěna armáda démonů, kterým velí ďábel. V tomto případě již byla nastolena terorizující démonská vláda, která je součástí ukončení dějin lidstva. Lidé, kteří mají víru v pravého Krista (falešných bohů a falešných kristů je všude mnoho! – 1. Korintským 8,5-6), kteří žijí s Kristem a pro Něj, kteří používají celou Boží zbroj, jsou od tohoto démonského teroru duchovně odděleni (protože mají toho Silnějšího). Opravdový křesťané, i když okolo nich zuří démonská válka, zažívají radost a pokoj v Duchu Svatém. Amen.

„V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.“
Bible 21, Římanům 14,17

„Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo.“
Bible 21, Efeským 6,11-17