Kde byl Pán Ježíš tři dny mezi Jeho smrtí a vzkříšením?

Kde byl Pán Ježíš tři dny mezi Jeho smrtí a vzkříšením?
Pán Ježíš Kristus po ukřižování neodešel do „pekla“ (údajného místa, kde mají démoni mučit svévolníky), ale do „hádu” (hebrejsky). Hádes (záhrobí, hrob, jáma) není „peklo“, nýbrž říše mrtvých, dočasné místo odpočinku, kde lidské duše  „čekají“ na vzkříšení.

Doporučené články k prostudování: Jak je to s „peklem“? Existuje „peklo“?, Mučí démoni v „pekle“ hříšníky?

„Vždyť i Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých, aby vás přivedl k Bohu. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život.“
Bible 21, 1. Petr 3,18

„Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.“
Bible 21, Skutky 2,31

„Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.
Bible 21, Matouš 12,40

„Peklo“ je ohnivé jezero (ohnivá pec), ve kterém budou po vzkříšení totálně zničeni všichni nespasení včetně ďábla a jeho démonů. O ohnivém jezeře a „hádu“ (záhrobí) hovoří následující pasáž z knihy Zjevení:

„Tehdy jsem uviděl veliký bílý trůn a Toho, kdo na něm seděl, před jehož tváří zmizela země i nebe a nebylo pro ně nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků.
Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků. Smrt i Záhrobí byly uvrženy do ohnivého jezera – to je ta druhá smrt. Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.“
Bible 21, Zjevení 20,11-15

Závěr
Pán Ježíš po ukřižování odešel do „hádu”, ne nikam do „pekla“ k démonům. Vzhledem k těmto okolnostem, lze považovat všechna vidění a doslovné návštěvy „pekla“ (K. Hagin, D. Ekechukwu, T. Laroux, B. W. Melvin…), za falešná (démonická). Pozor na velmi nebezpečné falešné učení hypercharismatiků (např. R. Bonnke), které říká, že Ježíš po ukřižování šel do „pekla“, kde fyzicky zápasil s ďáblem a přemohl ho. Z tohoto učení plyne, že Ježíšova oběť na kříži byla nedostatečná! Toto je falešný kristus (cizí bůh)!

„Kristus přenesl bitvu do tábora nepřítele. Obsadil peklo, neoblomně vyhnal nepřítele, dopadl ho, zatáhl ho do kouta, nedal mu žádnou milost, rozdrtil hlavu toho hada a zanechal ho poraženého a nepoužitelného. Satan není „živý“ a nevede se mu „dobře na zemi. Ježíš ho smrtelně zranil.“
R. Bonnke