Nastává nanebevstoupení spasených v okamžiku jejich smrti?

Nanebevstoupení spasených?
Existuje křesťanské učení, které hovoří o nanebevstoupení všech spasených v okamžiku jejich pozemské smrti. Spasení jdou v okamžiku své pozemské smrti do Nebe, do přímého obecenství s Bohem, nespasení jdou na mučidla k démonům do „pekla“, kde se mimo jiné nachází věčně hořící ohnivé jezero. Toto všechno se děje ještě před druhým Kristovým příchodem na Zemi, před prvním a druhým vzkříšením a uchvácením spasených do Nebe.

Problém je, že v Bibli nic takového nestojí:

„Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a ti, kteří uslyší, budou žít. Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě, a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.“
Bible 21, Jan 5,24-28

„Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří nemají naději. Ježíš, jak věříme, zemřel a vstal z mrtvých; právě tak věříme, že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm.
Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 4,13-17

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni. Toto pomíjivé musí obléci nepomíjivost, toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.“
Bible, překlad 21. století, 1. Korintským 15,51-53

„Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Víte, kam jdu, a cestu znáte.“
Bible, překlad 21. století, Jan 14,1-3

Co je tedy po smrti
V okamžiku pozemské smrti, jde duše člověka do duchovní prostoru, který se nazývá „šeol“ (hebrejsky) a „hádes“ (řecky), nebo také hrob, podsvětí, záhrobí. Zde jsou „uloženy“ duše spasených i duše nespasených. Duše spasených „čekají“ (zde není čas) na příchod Pána Ježíše Krista, resp. na první vzkříšení (křísí se mocné duchovní tělo) a uchvácení všech spasených do Nebe. Duše nespasených tady „čekají“ na druhé vzkříšení, finální soud a totální likvidaci v ohnivém jezeře.

„V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene – mezi mrtvými kdo by slavil tě?“
Bible 21, Žalm 6,6

„Všechno, co se ti naskytne udělat, dělej celou svou silou, protože není žádná činnost ani úmysl ani poznání ani moudrost v podsvětí, kam odcházíš.“
ČSP, Kazatel 9,10

„Když říkal, že jeho duše nezůstane v záhrobí a jeho tělo nepodlehne rozkladu, předvídal tedy Mesiášovo vzkříšení.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 2,31

„Tu mnozí z těch, kdo spí v prachu země, procitnou, jedni pro život věčný, ale druzí k naprosté hanbě pro věčnou ohavnost.“
ČSP, Daniel 12,2

„A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.“
ČSP, Matouš 10,28

„Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se nesmrtelné. Pohřbívá se odpudivé, křísí se slavné; pohřbívá se bezvládné, křísí se mocné. Pohřbívá se tělo přirozené, křísí se tělo duchovní.“
Bible 21, 1. Korintstkým 15,42-44