Druhé Kristovo sestoupení pod nebeskou klenbu do roku 2024?

Někteří křesťané učí, že Pán Ježíš Kristus podruhé sestoupí pod nebeskou klenbu nejpozději 31.12 2024. V okamžiku Pánova druhého sestoupení z Nebe, nastane první vzkříšení a uchvácení všech spasených do Nebe. Je toto učení pravé?

Podle Sergeje Mihála má Pán Ježíš Kristus podruhé sestoupit pod nebeskou klenbu nejpozději 31.12 2024. Do roku 2024 má nastat vytržení Církve, resp. uchvácení všech věrných do Nebe.

Výňatek z knihy Vytržení od Sergeje Mihála:

„Rok 1988 rozlomení první pečetě (1988-2006 pučí fíkovník)
Rok 2015 rozlomení třetí pečetě
Rok 2006 rozlomení druhé pečetě (2006-2015 odpadnutí)
2015-2024 vytržení
2024-2033 milost pro Izrael
2033-2034 mučedníci v nebi
2034-2043 Harmagedon
2043-2052 druhý příchod Ježíše“

Všechny výše uvedené údaje jsou falešné!

Jak Sergej Mihál přišel na to, že Ježíš přijde pro Církev mezi lety 2015-2024? Vyčetl to z archivu NASA, když srovnal izraelské svátky se zatměními Slunce a Měsíce, seřadil je do sedmiramenného svícnu a porovnal s údaji v knize Zjevení. Takový výpočet Kristova návratu je zcela mimo biblickou pravdu! Nechápu, jak křesťan může věřit NASA nebo jiné světská instituci.

Pokud někdo tvrdí, že první vzkříšení a uchvácení Církve do Nebe nastane v určitý časový úsek, časově ohraničuje druhé Kristovo sestoupení pod nebeskou klenbu, je mimo biblickou pravdu (je bludař). Pokud by šlo nějakým způsobem stanovit čas nebo období této události, přestalo by platit to, že nikdo tu dobu nezná, a do poslední chvíle nikdo nebude ani tušit, kdy to nastane.

Doporučené kázání a články k prostudování: Žijeme v posledních časech? Ano!, Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást někteří lidé, kteří chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet!“
Bible 21, Galatským 1,7-8

„Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“
„Odpověděl jim: Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,6-7

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání.“
Bible 21, Marek 13,32-35

Závěr
Časově ohraničovat Kristovo druhé sestoupení pod nebeskou klenbu je nejen velmi odvážné, ale hlavně to automaticky z člověka dělá falešného proroka. Zpozorněte, pokud toto někdo dělá!

„V Božím lidu však bývali i falešní proroci, stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i Panovníka, který je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí.“
Bible 21, 2. Petr 2,1-3

„Nebo přijde čas, že zdravého učení nebudou přijímati, ale majíce svrablavé uši, podle svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele. A odvrátíť uši od pravdy, a k básněm obrátí. Ale ty ve všem buď bedliv, protivenství snášej, dílo kazatele konej, dokazuj toho dostatečně, že jsi věrný Kristův služebník.“
Kralická, 2. Timoteus 4,3-5

Další věc je, že Ježíš nepřijde tajně (na oblaka), jak učí S. Mihál a další, ale doslovně. Ježíš svým slavným příchodem ukončí historii lidstva. Ježíš přijde v poslední den staré Země – žádný další den už nebude (skončí čas).

Doporučený článek k prostudování: Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible 21 Matouš 24,27

„Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti.“
Bible 21, 2. Petr 3,10-13

„A toto je vůle Toho, který mě poslal – abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“ (…) Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. (…) Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.“
Bible 21, Jan 6,38-40, 44, 54

Ďábel na nás „křičí“ přes falešné proroky! Chce nám vnutit falešné učení a tím pádem i falešného krista. Přes víru ve falešného krista nikdo nemůže být spasen! To ďábel ví moc dobře.

Doporučený článek k prostudování: Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!

Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna. Pokud k vám někdo přichází s jiným než tímto učením, nepřijímejte ho do domu ani ho nevítejte. Kdo takového vítá, stává se jeho spoluviníkem.
Bible 21, 2. Jan 1,9-11

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

„Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.“
Bible 21, Římanům 16,17-18

Netvrdím, že Kristovo druhé sestoupení nemůže nastat do roku 2024. Může, ale nemusí… Tato slavná událost klidně může nastat dnes, zítra, nebo až někdy v roce 2200… Prostě to nevíme! To, co dneska vidíme (nenapomínané smilstvo, LGBT pochody…), Bůh může „zresetovat“ válkou, ekonomickou krizí… a „pojede se od začátku“.

Doporučené kázání k prostudování: Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Dále jsem viděl, jak Beránek otevřel první ze sedmi pečetí, (…) Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou bytost říci: „Pojď!“ A vyšel jiný kůň, ohnivě rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký meč.“
Bible 21, Zjevení 6,1 a 3-4

„Hle, dome Izraele, jsem to já, praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude utlačovat od Lebo-chamátu až po údolí Arava!“
Bible 21, Amos 6,14

Ježíš všem jeho následovníkům (kristovcům) vzkazuje, že mají BDÍT, ne vypočítávat lhůtu Jeho návratu! Bdít znamená: duchovně nespat, modlit se, dávat pozor na falešný život (falešnou víru), rozsuzovat každé křesťanské učení, každý výklad Božího slova, dychtivě čekat na Pána…. Amen.

Doporučené kázání k prostudování: Bděte!

„Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“
Bible 21, Matouš 25,13

Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí, živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena. Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem, my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov spravedlnosti. Nuže, milovaní, vyhlížejte to všechno a snažte se, aby vás Pán zastihl v pokoji, neposkvrněné a bezúhonné.“
Bible 21, 2. Petr 3,10-14

Probuďte se, mějte se na pozoru! Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a vězte, že stejné utrpení zakoušejí vaši bratři po celém světě.“
Bible 21, 1. Petr 5,8-9