Svátek troubení 2023 – Ježíš pro Církev opět nepřišel

Svátek troubení, Den troubení nazývají Židé Roš haššana. Neodmyslitelným rysem svátku je troubení na beraní roh, zvaný šofar. Tento svátek se slaví 1. a 2. dne měsíce tišri, tj. podle gregoriánského kalendáře období září až říjen. V letošním roce to vyšlo na 16.9.2023 až 17.9.2023. Podmínky svátku podle Tóry (Starý zákon): shromáždění, dodržování klidu, troubení, zápalné oběti Hospodinu.

Troubení na beraní roh (šofar)

„Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným troubením. Nebudete dělat žádnou běžnou práci; budete přinášet ohnivé oběti Hospodinu.“
Bible 21, Leviticus 23,23-25

„Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci – je to Den troubení. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a jednu desetinu na každého z těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření.“
Bible 21, Numeri 29,1-5

Falešný svátek
Dnešní Židé tento svátek dělají po svém (mají ho jako tradici), ne podle Tóry. Mimo jiné chybí zápalné oběti Hospodinu. Díky tomu se tento svátek stává falešným. Vrchol vší drzosti je to, že během rituálu lze spatřit hexagram (okultní symbol, který symbolizuje číslo 666). Dnešní realita je taková, že drtivá většina dnešních Židů ve Státě Izrael (i mimo něj), Zákon nedodržuje. Většina dnešních Židů žije z tradic, mixu Tóry, Talmudu (soupis rabínských diskusí) a Kabaly (okultismus). Toto je víra ve falešného boha, uctívání falešného boha! Falešný bůh = ďábel! Je pravda, že i kdyby dneska chtěl nějaký Žid, který odmítá Krista, dodržovat celý Zákon (obřízka, svátky, zápalné oběti Hospodinu atd.), je mu to k ničemu. Kdo zapírá Syna, nemá ani Otce! Dneska (v Nové smlouvě) nikoho nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale výhradně víra v Pána Ježíše Krista!

Doporučené články k prostudování: Stát Izrael není to stejné, co země izraelská, Bude někdy stát v Jeruzalémě Třetí chrám?

“Kdo jiný je lhář než ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je ten antikrist, který zapírá Otce i Syna. Žádný, kdo zapírá Syna, nemá ani Otce. Kdo však vyznává Syna, ten má i Otce.”
Bible 21, 1. Jan 2,22-23

„Kdo nenávidí mě, nenávidí i mého Otce.“
Bible 21, Jan 15,23

“Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život.”
Bible 21, 1. Jan 5,12

“Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.”
Bible 21, Jan 3,36

„víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista.“
Bible 21, Galatským 2,16

Svátek troubení – období Ježíšova návratu?
Někteří křesťané věří, že Ježíš podruhé přijde pod nebeskou klenbu „tajně“ na zmíněný pokřivený židovský svátek. Tito křesťané považují za Boží polnici, troubení na šofar ve Státě Izrael, ne troubení z Nebe. Toto je naprosto scestný výklad Božího slova. Druhý příchod Pána Ježíše pod nebeskou klenbu, uchvácení Církve do Nebe, nastane za zvuku polnice z Nebe! „Poslední troubení“ znamená sedmou polnice ze Zjevení 11,15. V tu chvíli přijde Ježíš viditelně a slyšitelně, zároveň ukončí historii lidstva a čas. Falešná teorie o „tajném“ Ježíšově návratu říká, že po uchvácení Církve do Nebe, na Zemi nastane totální destrukce a krvavá lázeň. Díky chybějící obsluze budou padat letadla, budou vybuchovat jaderné elektrárny, vojenské systémy a zbraně bez obsluhy budou způsobovat totální destrukci Země… Přeživší zanechaní dostanou druhou šanci uvěřit v Krista. Toto je falešná teorie! Ježíšovo druhé sestoupení pod nebeskou klenbu nebude „tajné“ a bude souviset s likvidací stvoření a všech antikristů (nevěřících, pseudokřesťanů).

Doporučený článek k prostudování: Doba konce: Vytržení, uchvácení a velké soužení

„Prozradím vám teď tajemství: Všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni – naráz, v okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
Bible 21, 1. Korintským 15,51-52

„Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy jako první vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vstříc Pánu; potom už budeme s Pánem navždycky.“
Bible 21, 1. Tesalonickým 14,15-17

Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající „Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“
Bible 21, Zjevení 11,15

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.“
Bible 21, Matouš 24,27-28

Pokud někdo tvrdí, že první vzkříšení a uchvácení Církve do Nebe, nastane v období zmíněného židovského svátku, časově ohraničuje Ježíšův návrat. Tvrdit, že mají křesťané bdít pouze pár dní v roce, je nebiblické a silně závadné!

„Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“
„Odpověděl jim: Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, překlad 21. století, Skutky 1,6-7

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému určil jeho práci a vrátnému přikázal, aby bděl. Proto bděte. Nevíte totiž, kdy přijde pán domu – zda večer, o půlnoci, za kuropění, nebo za svítání.“
Bible, překlad 21. století, Marek 13,32-35

Někteří křesťané dokonce tvrdí, že Ježíš si pro Církev už měl dávno přijít. To je docela odvážné až drzé konstatování. To je velký zásah do Boží svrchovanosti.

Bděte!
Není pochyb o tom, že Ježíš si pro Církev přijde. Ježíš může přijít dnes, nebo taky až za 100 let. Nevíme. Jde o to, aby nás náš Pán zastihl připravené. Čekejte na našeho Pána dychtivě! Amen.

„Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“
Bible 21, Matouš 25,13