Může někdo znát datum konce světa?

V minulosti bylo už mnoho proroctví o konci světa. Konec světa byl v minulosti již mnohokrát „odložen“. Může vůbec někdo znát datum konce světa?

Co je to konec světa?
Konec světa znamená konec všeho stvoření.

Jak nastane konec světa?
Druhým příchod Ježíše Krista na Zemi. Tento příchod bude pro všechny žijící lidi viditelný a slyšitelný. Konec světa tedy nenastane v souvislosti s třetí světovou válkou. Historii lidstva ukončí slavný příchod Božího Syna, po kterém dychtí křesťané.

“Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.”
Bible 21, Zjevení 1,7

“Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.”
Bible 21, Lukáš 17,24

Kdy nastane konec světa?
To žádný člověk neví! Datum konce světa nelze žádným způsobem stanovit.

„Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani nebeští andělé, ani Syn – jedině sám můj Otec.“
Bible 21, Matouš 24,30-31 a 36

Nelze stanovit období?
I když se o to mnoho lidí pořád pokouší, není možné stanovit období Ježíšova příchodu. Někteří křesťané toto chtějí stanovit „sedmiletým (velkým) soužením“, které má být před Ježíšovým návratem na Zemi. Pokud by toto soužení skutečně mělo nastat, šlo by stanovit období Ježíšova příchodu. A to je problém! Bible nám říká, že něco takového není možné. „Sedmileté soužení“ je tedy podvod. Každý křesťan by si měl uvědomit, že velké stíhání křesťanů (velké soužení) je tady od samotného počátku křesťanství, války jsou tady pořád…  Znamení konce světa, o kterých Ježíš hovořil na Olivetské hoře (Matouš 24, 1-51), jsou myšleny všechny události světa, které se stanou mezi jeho odchodem do Nebe a druhým příchodem na Zemi. Ježíš tím nemyslel pouze události, které nastanou posledních sedm let před Jeho příchodem!

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,7

Žijeme v době konce
Bible nám říká, že více než 2000 let žijeme na konci časů – v době konce. Doba konce je tady od Ježíše!

„Děťátka, je poslední hodina, a podle toho, jak jste slýchali, že přichází antikrist, povstalo i nyní mnoho antikristů; odtud poznáváme, že je poslední hodina.“
Pavlíkův studijní překlad, 1. Jan 2,18

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible 21, Židům 1,1-2

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1.Petr 1,19-20

Bděte!
Ježíš křesťanům přikázal, že mají bdít. Křesťan má být tedy pořád připravený na Ježíšův příchod. Ježíš neříkal nic o tom, že křesťané mají stanovovat období jeho příchodu. Jakékoliv snahy o výpočet Ježíšova příchodu nejsou jen zbytečné, ale i hříšné. Uvědomte si, že si toto Bůh ponechává plně ve svých rukou.

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.”
Bible 21, Matouš 24,42-44

“Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v onen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce – a nejen mně, ale všem těm, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.”
Bible 21, 2. Timoteovi 4,8