Občanský průkaz s čipem znamená přijmout znamení šelmy?

V České republice se vydávají občanské průkazy vybavené čipem s biometrickými údaji. Toto České republice nařídila Evropská unie (EU). Tento typ průkazu má umožnit českým občanům snadné cestování po celé EU. Občan s dříve vydaným platným dokladem bez čipu může cestovat po EU do konce platnosti dokladu. Pak si musí nechat vystavit doklad s čipem.

Občanský průkaz s čipem

Občanský průkaz s čipem je znamením šelmy?
Někteří křesťané občanské průkazy s čipem odmítají s tím, že to berou jako vyplnění proroctví – přijetí znamení šelmy, o kterém se píše v knize Zjevení (kap. 13,16-17). Toto je nesmysl! Zažádat si o nový občanský průkaz s čipem a vyzvednout si ho na úřadě, neznamená přijmout znamení šelmy a díky tomu přijít o spasení a ve finále skončit v „pekle“. Znamením šelmy není čipování lidí v žádné podobě, čárové kódy ani žádná vakcína. Znamením šelmy je odmítat Krista, dělat skutky podle světa, těla a ďábla – více zde.

Čipování lidí je zlo
Každý občan České republiky bude muset mít občanský průkaz s čipem – bude označen čipem. To lze skutečně považovat za masové čipování lidí a tím pádem za velké zlo. Je to zlo, které má dostat občany pod kontrolu. Nicméně, čip v občanském průkazu je jen miniaturní střípek v mozaice, která je nástrojem k totální kontrole občanů. Pokud by chtěl někdo odmítnout občanku s čipem a zároveň používal platební kartu, chytrý mobilní telefon, internet, tak jedná poněkud úsměvně. Přes mobilní telefony jsme pod kontrolou mnohem víc, než přes nějaký čip v občance!

Není potřeba se bát!
Upni se ke Kristu – k Bohu, který je nade vším (nad ďáblem, každou světskou vládou…)! Pak budeš vědět, jak jednat. Pak budeš zažívat Boží pokoj přesahující všechno chápání. Amen.

“jejich jsou praotcové a z nich tělesně pochází Kristus, který je nade vším, Bůh požehnaný navěky! Amen.”
Bible 21, Římanům 9,5

„Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství, a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“
Bible 21, Koloským 2,8-10

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible 21, 1. Petr 3,21-22

„Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
Bible 21, Filipským 4,4-7