Adventisté a „nedělní zákon“ jako znamení šelmy

Adventististické učení tvrdí, že zachovávání sedmého dne (soboty), bude znamením Boží pečeti. Křesťan, který bude konat Bohoslužbu v neděli, přijme znamením šelmy, bude mu odňato spasení a čeká ho odsouzení (ohnivé jezero). Máme očekávat schválení „nedělního zákona“?

Adventisté a „nedělní zákon“
Církev adventistů sedmého dne učí, že znamením šelmy bude svěcení neděle jako dne odpočinku, namísto soboty čtvrtého Božího přikázání. Politicko-náboženská moc má v budoucnosti schválit zákon (tzv. „nedělní zákon), který bude křesťanům přikazovat zachovávání neděle jako dne odpočinku. Prsty v tom bude mít Římsko-katolická církev. Kdo se tomuto zákonu podřídí, přijme znamení šelmy, pokání nebude nic platné – na konci věků skončí v ohnivém jezeře. S tímto falešným učením přišla už falešná prorokyně Ellen White.

„Zákonodárci přijdou s výnosem, který bude vynucovat nedělní zákony. (…) Vládcové našeho národa uzákoněním zákona prosadí nedělní zákon a takto se lid Boží dostane do velkého nebezpečí. (…) Lid Boží čeká velká krize. Velmi brzy bude náš národ usilovat nade vše o zachovávání prvního dne týdne jako svatého dne. (…) Mnoho let čekáme, že bude v naší zemi uzákoněn nedělní zákon…“
Ellen White

Žádný „nedělní zákon“ nikdy nebude
Učení o „nedělní zákonu“ jako o znamení šelmy je falešné učení, neboť Boží slovo se o ničem takovém nezmiňuje. Toto učení je mimo jiné nebezpečné v tom, že křesťany vede k nečekání na Krista. Až přijde globální vláda antikrista, až přijde „nedělní zákon“… To je opak toho, co řekl Pán Ježíš:

„Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem; jedna bude vzata a druhá zanechána. Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán. Uvažte – kdyby hospodář věděl, ve kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a nenechal by ho vloupat se do jeho domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.“
Bible 21, Matouš 24,40-44

„Ti, kdo s ním byli, se ho zeptali: „Pane, obnovíš už teď království Izraele?“ Odpověděl jim: „Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible 21, Skutky 1,6-7

Nechtějte Boha vtěsnat do běhu času!
Adventisté rádi argumentují verši z Genesis:

„Tak bylo dokončeno nebe a země s veškerou jejich rozmanitostí. Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.“
Bible 21, Genesis 2,1-3

Adventisté chtějí Boha vtěsnat do běhu času. Bůh ale času nepodléhá. Bůh, který podléhá času, to je falešný bůh. Adventisté mají svého boha, římští katolíci mají svého boha, Hnutí Víry má svého boha…

„Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. (pozn. nic)“
Bible 21, 2. Petr 3,8

„Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina!“
Bible 21, Žalm 90,4

Pokud v Bibli stojí, že Bůh určitý časový úsek (sedm dní – „Sedmého dne Bůh dokončil dílo…“) pracoval, tak to z Jeho pohledu neznamená nic. Je potřeba mít na mysli, že číslo sedm v Bibli symbolizuje celost, úplnost, kompletnost. Pokud se v Písmu píše o sedmiletém soužení, tak to z pohledu času znamená, celé období posledního času (celé období mezi oběma Ježíšovými příchody). Pokud Ježíš z jisté Marie vyhnal sedm démonů (Lukáš 8,2), tak to znamená, že všechny. Když je psáno, že Bůh sedm dní pracoval a tento den dokončil stvořitelské dílo, tak to znamená, že z pohledu Boha všechno bylo stvořeno naráz.

Doporučené články k prostudování: Význam čísla sedm v Bibli, Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible

Pravda je taková, že Bůh nikdy nepřestává pracovat, není unaven ani vyčerpán! Aktivita, stejně jako Jeho odpočinek, patří k Boží podstatě.

„Má pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme. Jistěže nedříme ani nespí ten, který ochraňuje Izrael!“
Bible 21, Žalm 121,2–4

„Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu. Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“ A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu.“
Bible 21, Jan 5,15-17

„Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zemské končiny, není unaven ani vyčerpán – jeho moudrost je nezměrná!“
Bible 21, Izaiáš 40,8

Závěr
To, že bude znamením šelmy dodržování „nedělního zákona“ je učení démonů. Velice nebezpečné je čekání na jednoho konkrétního antikrista (světský zákon, politický systém, konkrétní osobu…), neboť to člověka vede k nečekání na Krista. Až přijde antikrist, tak až potom může Ježíš přijít… Až se něco uděje ve Státě Izrael, tak… Až bude postaven Třetí chrám… Ježíš řekl: „Bděte!“

Čekejte v prvé řadě na Krista, ne na antikrista!

Doporučený článek k prostudování: Antikrist, znamení šelmy, Kdy přijde hlavní a konečný Antikrist?

„Proto bděte, vždyť neznáte den ani hodinu.“
Bible 21, Matouš 25,13

Je potřeba si uvědomit, že křesťan má v Kristu (který je Pánem nad sobotou, resp. nad všemi dny – nad časem) duchovně odpočívat každý den. Kdo duchovně odpočívá v Kristu, spoléhá se na Něj ve všem, plně pro Něj žije dnes a denně… Bohoslužba není pouze to, že se křesťani osobně sejdou v nějaký den. Bohoslužba má být pro křesťana každý den! Když se modlíš v pokojíku, když chválíš Boha v myšlenkách, když kážeš evangelium, to všechno je Bohoslužba. Měj den odpočinku a Bohoslužbu každý den! Amen.

„Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“
Bible 21, Matouš 11,28-30