Význam čísla sedm v Bibli

Číslo sedm v Bibli symbolizuje celost, úplnost, kompletnost, např. celý úsek určitého období.

Sedmého dne Bůh dokončil dílo stvoření a sedmého dne odpočinul od veškeré práce. Tedy z pohledu stvoření, ne z pohledu Boha, neboť u Boha se čas neměří.

Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.
Bible 21, Genesis 2,2-3

Izraelité dostali od Boha příkaz, aby pochodovali kolem Jericha sedm po sobě jdoucích dnů. Poslední den měli pochodovat sedmkrát.

Sedmého dne ráno vstali už za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát.“
Bible 21, Jozue 6,15

Ježíš vyhnal z člověka sedm démonů (všechny)…

„Bylo s ním jeho Dvanáct a také některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí: Marie zvaná Magdaléna, z níž vyšlo sedm démonů,“
Bible 21, Lukáš 8,1-2

Hubená a tučná léta v Egyptě…

Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let – je to jeden a tentýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu.“
Bible 21, Genesis 41,26-27

Sedm pečetí, sedm andělů, sedm polnic…

„Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic.“
Bible 21, Zjevení 8,1-2

Šelma ze Zjevení…

„Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno.“
Bible 21, Zjevení 13,1

„Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů. Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby.“
Bible 21, Zjevení 17,9-11

Sedmileté (velké) soužení
Pokud Bible hovoří o sedmiletém (velkém) soužení, které bude v polovině zkráceno, nejde o doslovné sedmileté období počítané doslovnými roky, ale o celé období doby konce, které bude v polovině ukončeno druhým Ježíšovým příchodem. Doba konce, poslední čas je celé období mezi prvním a druhým Ježíšovým příchodem.

Doporučený článek a kázání k prostudování: Doslovné sedmileté soužení odporuje učení Bible, Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Kristus přece nepřišel do svatyně udělané rukama (jež je pouhým zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se za nás postavil před Boží tvář. Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví (to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.“
Bible 21, Židům 9,24-26

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible 21, 1. Petr 1,19-20

Nejde o numerologii!
Číslo sedm nemá žádnou magickou moc, ani to není to tzv. šťastné nebo osudové číslo! To, že má sedmička v Bibli symbolický význam (např. kniha Zjevení je plná symboliky), rozhodně neznamená, že jde o numerologii. Numerologie je okultismus – forma věštby  pomocí kombinace a součtů čísel.

„Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání. Buď cele oddán Hospodinu, svému Bohu. Národy, které ovládneš, totiž poslouchají jasnovidce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedopouští.“
Bible 21, Deuteronomium 18, 9-14