Kdo jsou 144 000 v knize Zjevení? (Zjevení 7,4)

V biblické knize Zjevení se vyskytuje číslo 144 000:

„Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři: „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“
A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele: z pokolení Juda 12 000 označených, z pokolení Ruben 12 000 označených, z pokolení Gád 12 000 označených, z pokolení Ašer 12 000 označených, z pokolení Neftalí 12 000 označených, z pokolení Manases 12 000 označených, z pokolení Šimeon 12 000 označených, z pokolení Levi 12 000 označených, z pokolení Isachar 12 000 označených, z pokolení Zabulon 12 000 označených, z pokolení Josef 12 000 označených, z pokolení Benjamín 12 000 označených.“
Bible 21, Zjevení 7,2-8

Kniha Zjevení hovoří o označení následovníků Boha na jejich čelech. Čelo je centrum rozhodování, svědomí. Buďto lze přijmout Boží znamení, nebo znamení šelmy. Boží znamení přijímají následníci Boha, Ježíše Krista. Znamení šelmy přijímají pseudokřesťané a nevěřící – antikristové.

Doporučené články k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?, Nenech si vypálit znamení (cejch) od antikrista!, Doba konce, velké soužení, znamení šelmy

„Duch pak světle praví, že v posledních časích odvrátí se někteří od víry, poslouchajíce duchů bludných a učení ďábelských, V pokrytství lež mluvících, a cejchované majících svědomí své
Kralická, 1. Timoteus 4,1-2

Kdo je těch 144 000, o kterých Jan slyšel (neviděl je)? Nemyslím si, že jde o celkový počet lidí, kteří budou vládnout s Ježíšem Kristem v Nebi a stráví věčnost s Bohem (jako např. tvrdí Svědkové Jehovovi). Písmo říká, že jde o „pokolení  synů Izraele“. Pokolení je skupina osob, které odvozují svůj původ od společného předka. 144 000 jsou židé z pokolení Juda, Ruben, Gád… Osobně se domnívám, že jde o starozákonní věřící, kteří zemřeli před prvním příchodem Ježíše Krista.

Je 144 000 doslovné nebo symbolické číslo? Vzhledem k tomu, že Zjevení je alegorická kniha (jinotaj – v jejím obsahu je potřeba hledat hlubší význam), tak se domnívám, že jde o symbolické číslo.

Pokud si přečteme všechna ta židovská pokolení a čteme dál, tak vidíme, že Jan viděl obrovské množství spasených lidí, které nikdo nemohl spočítat. Šlo o věřící ze všech národů, kmenů, jazyků (Židy, Čechy, Poláky, Rusy, Američany…). Jan viděl starozákonní věřící a Kristovu církev – vykoupený Boží lid všech dob. Kristova církev je složena z každého (bez ohledu na národnost, věk, stupeň vzdělání atd.), kdo má víru v pravého Ježíše Krista, kdo Mu odevzdal život a žije pro Něj.

„A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti a hlasitě volali:
„Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“
Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu se slovy:
„Amen! Chvála a sláva, moudrost a díkůčinění, čest a moc i síla našemu Bohu na věky věků. Amen!“
Bible 21, Zjevení 7, 9-12

Dále čteme o velkém soužení (jaké tady ještě nikdy nebylo).

„Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se mě: „Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?“
Odpověděl jsem: „Pane můj, ty víš.“
Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, jim bude přístřeším. Nebudou už nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí.“
Bible 21, Zjevení 7, 13-17

Velké soužení je duchovní útok na Duchem naplněné křesťany, kteří vyznávají Boha, pravého Krista a hlásají pravé (nezměněné) evangelium. Velké soužení tvoří již zmínění pseudokřesťané. Každý pseudokřesťan je antikrist (stejně jako nevěřící). Velké soužení je spojené s poslední dobou, posledním časem, koncem věků. Tím největším znamením pro poslední čas a konec světa, byla Ježíšova služba tady na Zemi, Jeho ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení.

Doporučené články k prostudování: Poslední doba (poslední čas) je tady od Ježíše

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, překlad 21. století, 1. Petr 1,19-20