Noc kostelů

Noc kostelů
Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má široké veřejnosti přiblížit křesťanství a budovy, v kterých se křesťané scházejí (kostely). Ve večerních a nočních hodinách jsou zájemcům zdarma zpřístupněny některé kostely. Lidé mají možnost nahlédnout do kostelních prostor včetně věží, dvorů a zahrad. V noční atmosféře se tady pořádají koncerty, různá představení apod. Samozřejmostí bývají komentované prohlídky. Návštěvníci se tady mohou setkat a pohovořit s kněžími.

Je v něčem Noc kostelů závadná?
Pokud se tyto akce pořádají v prostorách, které vlastní Římsko-katolická církev, tak rozhodně nejde o propagaci biblického Boha (křesťanství), ale o propagaci cizího boha – ďábla a jeho démonů. Nelze přehlédnout, že v těchto prostorách se nacházejí modloslužebné (démonské) předměty. Sošky a obrazy Marie a Krista zobrazující jejich smyšlené podobizny, smyšlená podobizna ukřižovaného Krista, to všechno jsou démonské předměty. V těchto prostorách se přímo realizuje otřesná modloslužba, lidé tady praktikují modlitby k zemřelým lidem (Marii a „svatým“) – spiritismus. Také je tam k vidění okultní symbolika („vševidoucí oka“, hexagramy atd.) a démonská výzdoba (draci, dokonce i démoni). Součástí těchto prostor také bývá „svěcená voda“, která prošla magickým rituálem. Pravda je taková, že tyto kostely jsou postaveny a zasvěceny cizím bohům a jejich démonům. Často jde o místa, která jsou zasvěcena teritoriálním démonům. Jde tedy o duchovně nebezpečná místa!

Doporučený článek k prostudování: Mariánský kult. Co na to Bible?

Římsko-katolické kostely a chrámy, jsou výsměch Bohu!

Boha není potřeba hledat v kostele
Bůh je všudypřítomný, rozhodně Ho není potřeba hledat v kostele.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země. Nebydlí v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském povrchu. Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás. ‚Vždyť jím žijeme, hýbeme se a trváme.‘ Jak řekli někteří z vašich básníků: ‚Jsme přece jeho rodina.‘“
Bible 21, Skutky 17,24-28

Pokud neznáš pravého Boha (jsi nevěřící, nebo uctívač cizího boha) a toužíš Ho poznat, řekni mu to právě teď. Mluv s Bohem, mluv s Ježíšem Kristem…

Doporučený článek k prostudování: Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?