Pravda  o svěcené vodě

Svěcená voda (posvěcená voda, požehnaná voda) je voda, která byla naředěna solí a posvěcena (požehnána modlitbou) při obřadu (rituálu) provedeným duchovním (církevním hodnostářem). Svěcenou vodu posvětí (požehná) římsko-katolický kněz (případně biskup) nebo jáhen při krátkém obřadu. Svěcená voda se nalézá v kostelech a chrámech při vstupu v kropenkách upevněných na stěně či sloupu, kde si příchozí a odchozí smočí prsty a poté se pokřižují.

Použití svěcené vody
Svěcenou vodu používají římští katolíci při rituálu „křtu“. Římská církev vykonává falešné křty! Svěcená voda se také používá k posvěcení, pokropení a očištění rituálních předmětů, místností, oltářů a různých pomůcek, amuletů a talismanů.  Svěcená voda má být ochranná a léčivá síla pro římské katolíky – má působit zázraky, chránit jejich majetek atd. Svěcenou vodu používají římští katolíci při „exorcismu“, jako prostředek k vyhnání satana a démonů z lidí, viz. Anneliese Michel (dívka, která nepřežila falešné vymítání démonů od římských katolíků). Svěcenou vodou „vyhání“ kněží padlé anděly (démony) z objektů. Také dochází ke kropení dopravních prostředků (automobilů, motorek). Někteří římští katolíci pijí svěcenou vodu s vírou, aby je vyléčila z fyzických nemocí, aby je zbavila zlých duchů apod. Svěcená voda také má být prostředek k tomu, aby ulehčila duším v očistci (který neexistuje). Jeden římsko-katolický biskup dostal nápad, jak zbavit město drog, gangů a korupce. Půjčil si vrtulník a postříkal celé město svěcenou vodou, aby je očistil od všech démonů.

Pravda  o svěcené vodě
Bible se o žádné svěcené vodě nezmiňuje. Svěcená voda je výplod člověka, respektive ďábla! Bible se nezmiňuje o tom, že byl měl křesťan obyčejnou vodu naředit solí a modlit se k Bohu, aby měla nadpřirozenou moc.

“Pokrytci, Izaiáš o vás správně prorokoval: Tento lid mě ctí svými rty, srdcem je mi však vzdálený. Nadarmo mě ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.“
Bible 21, Matouš 15,7-9

Svěcená voda v žádném případě nevyhání z objektů ani z lidí démony. Rituál „výroby“ svěcené vody, vykonávání rituálu se svěcenou vodou, je magicko-čarodějnický rituál! Pravda je taková, že výroba a použití svěcené vody pochází z okultismu! I okultisté vyrábí svěcenou vodu z vody a soli. Dodnes svěcenou vodu používají mágové během magických rituálů. Okultisté používají svěcenou vodu k ochraně svého domova, před negativními vlivy či zlými duchy.

Nebezpečí svěcené vody
Svěcené voda je silně závadná, neboť je spojena s démony a jejich rituály! Pokud něco nebo někoho postříkáte svěcenou vodou, můžete si být jisti úspěchem prováděné magie! V tu chvíli k sobě zvete démony, kteří pak mají legální právo na vás negativně působit. Dokonce může dojít k tzv. posednutí démonem! Místa, kde se vykonávají magické rituály se svěcenou vodou (nebo jiné okultní rituály), jsou velmi často zasvěcena teritoriálním démonům! Může to být váš byt i místo, kde se scházejí křesťané (např. kostel římských katolíků – Katolické kostely jsou duchovně nebezpečná místa) !

Pro rituály se svěcenou vodou platí následující verše z Bible:

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21

“Žádné jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo.”
Bible 21, Galatským 1,7

“Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím. Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy, konej dílo kazatele evangelia, naplň svou službu.”
Bible 21, 2.Timoteus 4,3-5

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible 21, Efeským 5,6-11