Čarodějnictví

Čarodějnictví
Čarodějnictví je okultismus a často je spojené s magií. Následníci čarodějnictví (čarodějnice a čarodějové) se často snaží o magické dovednosti a schopnosti. Tito lidé, na základě stanovení cíle a záměru, dostatečné vůle, víry, sebeovládání, představivosti a koncentrace, se snaží ovládat přírodní a duchovní zákony, což se se má projevit v hmotném světě. Čarodějnictví a magie je o člověku a jeho pýše. Čarodějové se snaží o změnu reality podle vlastních přání a potřeb, chtějí ovládat a používat nadpřirozenou moc, která není od Boha, za účelem plnění vlastních představ. Základní myšlenkou čarodějnictví je víra a manipulace. Víra – dosáhnout nadpřirozena lidskou silou nebo pomocí temných, zlých sil. Manipulace – chtít vlastní silou ovlivňovat lidi, předměty, živly… Kde je nátlak, manipulace, tam člověk, ať chce nebo ne, uvádí do pohybu démonické síly (démony). Kdo vyjadřuje žádost k zlým silám, otevírá bránu do démonského světa a promlouvá k démonům. Pokud chce člověk dosáhnout nadpřirozena vlastní silou, povolává démony, kteří následně na člověku parazitují. Čarodějnictví je úzce spojeno s démonickými bytostmi!

Čarodějnictví rozhodně není mýtus! Čarodějnictví bylo a je reálné. Nebylo vymýceno, je živé a na vzestupu.

Forem čarodějnictví je veliké množství. Například: magické rituály, věštění, kouzlení, hypnóza, zaříkávání, kletba, uhranutí, proutkaření, vyhledávání geopatogenních zón, alternativní medicína, výroba magických „léčiv a lektvarů“ (homeopatie, magie bylin, atd.), telekineze, talismanologie, magnoterapie, Wicca

Doporučené články k prostudování: Pravda o hypnóze, Pravda o magii

Moderní čarodějnictví
Nejrozšířenější a nejvýznamnější formou moderního čarodějnictví je snaha manipulovat lidmi. Kdo manipuluje lidmi, je manipulátor a zároveň čaroděj/čarodějka. Manipulátoři/čarodějové jsou všude okolo nás. Manipulátor používá lež, zastrašování, přesvědčování, sugesci (sugestivní podsouvání informací, vlastních představ a názorů), tzv. hraní na city, aby člověka přinutil myslet, jednat určitým způsobem. Někteří manipulátoři používají techniku šoku a zmatku, což může v některých případech vyvolat tzv. davovou psychózu. Manipulace je také to, když vám někdo lichotí za účelem prosperity (existenční, finanční, časové atd.) – lichotí a vzápětí vás o něco žádá. Někteří manipulátoři s oblibou v lidech vzbuzují pocity viny nebo strachu. Někteří manipulátoři používají jako prostředek k manipulaci hudbu. Jde o to, manipulovanému vnutit podprahový signál, uvést ho do stavu transu. Ve stavu transu je člověk lehce ovladatelný. Někteří manipulátoři produkují informační přetížení, zahlcení. Během tohoto úkonu je lidská mysl zahlcena a oslepena. To člověka vede ke stresu, k vnitřnímu napětí a strachu, laxnosti, demotivaci, lhostejnosti, apatii (naprostá pasivita, zeslabení zájmů a reakcí vůči vjemům, snížení afektivní a pudové stránky života), k neschopnosti reálně zpracovávat další informace. Toto je neúplný výčet toho, jak manipulátoři/čarodějové jednají. Pro manipulátora je ideální, když si manipulovaná osoba není vědoma toho, že k nějaké manipulaci dochází. Pro ďábla je ideální, když člověk neví, že je manipulátor (že koná zlo a zve k sobě démony).

Manipulaci, psychický nátlak (čarodějnictví) vidíme v médiích, na internetu, ve vědě, ve zdravotnictví, ve školském systému, v síťovém marketingu… Média lidem „vtloukají do hlav“ účelové informace, často jde o dezinformace nebo doslovné lži. Média produkují zmíněné informační zahlcení. Dnešní média vyvíjí na lidi extrémně silný psychický nátlak. Média jsou plná čarodějů a čarodějnických technik. Lidé jsou naváděni k zaměření se na sebe (jako v satanismu), k zadlužování se, k nerozsuzování informací, k hledání pravdy v médiích, ve vědě… Média s oblibou vedou lidi ke strachu. Kdo má strach, ten je lépe ovladatelný, manipulovatelný.

Doporučené články k prostudování: Sledování televize je pro člověka nebezpečné!, Křesťan a závislost na digitálních technologiích

Média jsou mimořádně silný nástroj k šíření čarodějnictví a okultismu obecně. Díky filmům, seriálům a pohádkám, se některé děti pokouší probudit v sobě magické a čarovné schopnosti, lidé uctívají falešné bohy… Vrcholem všeho je série filmů Harry Potter, která silně propaguje čarodějnictví.

Doporučený článek k prostudování: Pohádky o pekle a čertech

Dneska vidíme ženy čarodějnice (manipulátorky), které vytváří vzpouru vůči Bohu tím, že vládnou nad muži a manipulují je. Tyto čarodějky svým závadným jednáním rozvrací rodinu. Díky tomu mnohá manželství končí rozvodem. Žena, která panuje, manipuluje a ovládá, ta je pod těžkým démonským vlivem. Toto se někdy děje v křesťanských rodinách! O tom později.

Moderní čarodějnictví je také nauka o pozitivním myšlení. Čarodějnictví je manipulace sama sebe (sebemanipulace). Pozitivní myšlení je spojené s magickým myšlením a autosugescí (sebepřesvědčování, psychické působení na sebe sama). Pozitivní myšlení je také velmi často spojené s autohypnózou (uvádění sebe sama do změněného stav vědomí, stavu transu).

Pod moderní čarodějnictví jednoznačně spadá jóga. Jóga ve všech podobách je čarodějnictví! Jóga je dobrovolné sjednocování se s královstvím temnoty (s démony). Rituály jógy zvou démonické duchy k vaší osobě a do vašeho života. Lidé si jógou způsobují těžké fyzické i duchovní problémy.

Doporučené články k prostudování: Je jóga nebezpečná?, Křesťanství a jóga, křesťanská jóga

Čarodějnictví v křesťanství
Ač to zní neuvěřitelně, čarodějnictví a další formy okultismu, lze spatřit v křesťanství. Křesťané jsou vystaveni různým útokům od těch, kdo praktikují čarodějnictví, hypnózu, magii, manipulaci, „křesťanský spiritismus“ atd.

„Poslouchejte Boha jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti. Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“ Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě. Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích – nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem, ale vzácnou krví Kristovou!“
Bible 21, 1. Petr 1,14-19

„V tom městě žil jeden muž jménem Šimon. Už dlouho ohromoval samařský lid svou magií a prohlašoval se za někoho výjimečného. Všichni, od nejmenšího až po největšího, ho dychtivě poslouchali a říkali: „Tohle je jistě ta veliká Boží moc!“ Poslouchali ho proto, že je tak dlouho ohromoval svou magií.“
Bible 21, Skutky 8,9-11

„Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!“
Bible 21, Deuteronomium 18,10-12

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21

Na základě manipulace/čarodějnictví se v některých „křesťanských“ sborech vybírají peníze – „desátky“  (evangelium prosperity). Kdo nějakým způsobem hovoří o povinném „desátkovém“ systému a uvádí ho do praxe, jedná nebiblicky a závadně. Kdo do tohoto jednání zahrnuje manipulaci, je čaroděj! Vedoucí sboru by neměl panovat (mocensky vládnout) nad sborem. Nad každým vedoucím sboru, nad každým kazatelem, musí být Ježíš Kristus.

„Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať  dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť‚ radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: ‚Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá navěky.“
Bible 21, 2. Korintským 9,6-9

Na základě manipulace/čarodějnictví je někdy křesťanům vnucováno (manipulace) křesťanské učení a „proroctví“. Toto často vykonávají sektáři/čarodějové, kteří vnucují (vtírají do mysli) své výklady Písma ostatním. Kazatelé mají vyučovat ostatní křesťany, ovšem toto se nesmí dít na úrovni šíření bludů ani na úrovni manipulace. Někteří křesťanští kazatelé používají během kázání akustický podkres – cyklickou (hypnotickou) hudbu „v pozadí“. Jde o vědomé nebo nevědomé uvádění lidí do hypnotického (démonického) stavu transu. Kde se toto děje, tam mají démoni velké slovo. Nenechte se klamat od bludařů, kteří se snaží manipulovat!

„Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty, závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království.
Bible 21, Galatským 5,19-21

Manipulaci, magické myšlení používají někteří křesťané ke zhmotnění uzdravení z nemocí a chorob. Tito lidé účelově, cyklicky a sugestivně (sebemanipulace), pozitivně vyznávají uzdravení z nějaké nemoci (jsem uzdravený, jsem uzdravený…).  Díky nesprávnému výkladu Písma, tito křesťané praktikují okultní, magické a démonské rituály (uchylují se k démonům). Pozitivní myšlení a vyznávání za účelem zhmotnění něčeho pochází z okultismu, ne z křesťanství! Tyto techniky se praktikují v hinduismu, józe atd.

Zmínil jsem ženy čarodějnice/panovačné ženy, které vládnou nad muži a manipulují je. Toto se někdy děje v křesťanských rodinách! Za toto jednání je zodpovědný muž! Křesťanka, která panuje v rodině, která manipuluje, jedná nebiblicky, závadně. Tato žena povolává do domácnosti démonické duchy, kteří následně v rodinném prostředí parazitují. Toto se může projevovat nepokojem, nespokojeností, častými hádkami, magickým myšlením, myšlenkami na sexuální zvrácenosti…

Pozor také na křesťanky, které se vzpírají Božímu ustanovení tím, že vyučují muže duchovním věcem (ženy kazatelky). Ve sborech, kde se toto děje, mají velké slovo démoni.

Doporučené kázání k prostudování: Postavení a služba žen v Církvi. Může být žena kazatelka/pastorka?

„Pokud jde o ženy, ať se zdobí upraveným oděvem, cudně a rozumně, ne nápadnými účesy, zlatem, perlami nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti.
Žena ať přijímá vyučování tiše a s veškerou poslušností. Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. Ať je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam, teprve potom Eva. A nebyl to Adam, kdo se nechal svést, ale jeho žena byla svedena a padla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana – její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve víře, lásce a svatosti.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,9-15

Ať to víme nebo ne, některé křesťanské sbory jsou plné čarodějů a čarodějnic! K tomu musím dostat, že tito lidé potřebují napomenutí (uvedení do pravdy) a modlitby. Amen.

Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.“
Bible 21, Efeským 6,12