Pozor na „křesťanský“ spiritismus!

Spiritismus lze obecně označit za komunikaci se zemřelou osobou. Lidé se snaží komunikovat se zemřelou osobou pomocí spiritistické tabulky Ouija. Jiní zase pořádají spiritistické seance, během kterých vykonávají modlitbu k zemřelé osobě. Během těchto rituálů se skutečně mohou zjevovat duchové! Nejsou to však duchové zemřelých lidí, ale démoni, kteří se maskují za mrtvé lidi (dokáží imitovat podobu i hlas zemřelého člověka).

Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.“
Bible 21, Deuteronomium 18,10-12

“Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Jak jejich láska, tak jejich zášť, všechna jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy už nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem.
Bible 21, Kazatel 9,5-6

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15

Spiritismus v římském katolicismu
Nejsou to pouze okultisté, kdo se snaží navázat komunikaci se zemřelou osobou. I někteří křesťané provozují jistý druh spiritismu. Komunikaci se zemřelou osobou navazují někteří římští katolíci (katoličtí spiritisté), kteří vykonávají modlitbu k Marii a dalším zemřelým lidem („svatým“). Je potřeba si uvědomit, že Marie je mrtvá, čeká na vzkříšení a uchvácení do Nebe, jako mnoho dalších zemřelých křesťanů. Marie se u Boha za lidi nepřimlouvá! Za lidi se u Boha přimlouvá Ježíš! V Bibli není jediný záznam o tom, že by se měl křesťan modlit k zemřelým lidem a andělům!

„Kdo nás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš zemřel, ale hlavně byl vzkříšen z mrtvých, je po Boží pravici a prosí za nás!“
Bible 21, Římanům 8,34

„Toto vám píšu, moji drazí, abyste nehřešili. Kdyby někdo zhřešil, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista, toho Spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět.“
Bible 21, 1. Jan 2,1

Pokud „katolický spiritista“ vykonává modlitbu k Marii (nebo k jiné zemřelé osobě), zve do svého života démony, dobrovolně se jim vydává. Takový člověk vytváří otřesnou modloslužbu, hřeší! Takový člověk musí mít velké duchovní problémy, neboť je pod velkou démonickou manipulací.

Spiritisté z křesťanského směru Hnutí Víry
Na hroby si chodí lehat celá řada křesťanů spadajících pod křesťanský směr Hnutí Víry. Tito lidé si lehají na hroby velkých zemřelých mužů a žen s modlitbou, aby na ně přešla jejich moc. Benny Hinn vyučuje, že Boží požehnání je přítomné (přetrvává) v hrobech. Benny Hinn navštěvuje hrob Kathryn Kuhlmanové, kde podle jeho vlastních slov, získává moc Ducha Svatého. Také Ben Fitzgerald, který pochází ze známého sboru Bethel Church, si chodí lehat na hroby. Podívejte se na video, ve kterém Ben tyto nebiblické rituály doporučuje. Nutno podotknout, že Ben Fitzgerald pořádá křesťanské festivaly Awakening Europe.

Křesťanský spiritismus je hřích!
Křesťané, kteří vykonávají modlitbu k zemřelému člověku, hřeší. Křesťané, kteří chodí „nasávat“ duchovní energii z hrobů, hřeší! Všichni tito lidé vykonávají spiritistický (okultní) rituál, který je vždy spojen s démony.

„Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.“
Bible 21, Matouš 7,15

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.“
Bible 21, Efeským 5,6-11

Křesťanští spiritisté zasvěcují místa démonům!
Křesťanští spiritisté jsou okultisté, kteří jsou pro církev velmi nebezpeční. Tito lidé totiž svým nebiblickým rituálem zasvěcují místa teritoriálním démonům! Díky těmto rituálům jsou katolické kostely duchovně nebezpečná místa, kde mají volné působiště démoni.

Někteří křesťané jezdí do Ochranova (německy: Herrnhut), kde si chodí lehat na hrob zakladatele Jednoty bratrské Mikuláše Zinzendorfa. I toto místo je s největší pravděpodobní zasvěcené teritoriálním démonům!

Na místech, kde má působnost teritoriálním démon, mohou lidé zažívat zvláštní duchovní pocity. Démoni  s oblibou lidem poskytují vzrušující euforické pocity. To se děje např. při meditaci a vykonávání rituálu jógy. Démoni chtějí vytvořit závislost na rituálu, resp. na nich samotných. Tyto „krásné“ pocity jsou ale pouze dočasné. Pak nastává psychický teror od démonů!

Určitě ruce pryč od spiritismu ve všech podobách!