Jsou všechny nemoci démonického původu?

Co je nemoc?
Jde o stav, kdy je na základě působení vnitřních nebo vnějších okolností změněna nebo narušena funkce jednoho nebo více orgánů. Je mnoho druhů nemocí. Nemoci mají různé stupně a úrovně. Nejvyšším stupněm nemoci je pozemská smrt člověka.

Křesťanské učení o nemocech
Existuje křesťanské učení, která říká, že všechny nemoci (tzn. absolutně) jsou démonického původu – pravou příčinou úplně každé nemoci je démon. Z tohoto učení plyne, že neexistuje jediná lidská nemoc, která by měla jiný původ, než démonický. Na základě biblického rozsuzování, praxe a logiky musíme tuto teorii označit za falešnou. Díky této falešné teorii o původu lidských nemocí, mají křesťané výhradně vyhánět nemoc (nemodlit se k Bohu za své uzdravení), pozitivně vyznávat své uzdravení (pořád dokola a sugestivně). Pozitivním vyznáváním uzdravení (příkazem a sebemanipulací), chce člověk vlastní silou (bez Boha) něco (vlastní představy) zhmotnit. Více článek Pravda o pozitivním myšlení, pozitivním vyznávání.

„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?‘ A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Bible 21, Matouš 7,21-23

Další okolnosti se nepřipouští
Podle zmíněného učení, existuje jedna jediná příčina všech lidských nemocí, a to je působení démona na člověka. Z tohoto učení plyne, že neexistují další okolnosti, díky kterým by člověk onemocněl. Toto učení jednoznačně zavrhuje, že příčinou nemoci může být prochladnutí, špatné stravovací návyky, stres atd.

Jde o prokazatelně falešné učení
Tato teorie o lidských nemocech je jednoznačně falešná. Kdo v tuto teorii věří, vyučuje jí a aplikuje ve svém životě, měl by se nechat zkontrolovat a démonické obsazení. Je potřeba si uvědomit, že příčiny nemocí mohou být různé. Důsledkem prochladnutí může být rýma a zvýšená teplota. Jsou tady další nemoci, které se vyskytnou na základě různých okolností: zánět dásní, zubní kaz, menopauza, puchýř, mozol, zánět spojivek, mdloba a křeče z horka, obezita… Také jsou tady degenerativní onemocnění (mozku, očí, kloubů, kůže, artróza…), které Bůh ustanovil (přijdou automaticky s věkem).

Příčinou nemoci může být démon
Boží slovo říká, že příčinou nemoci může být démon, to ale neznamená, že je úplně každá nemoc démonického původu. Příčiny nemocí jsou různé. Příčinou naší nemoci může být i Bůh (Bůh nemoc dopustí, připustí nebo přikáže). Nemoc od Boha nás má zpravidla zastavit, k něčemu nebo někam nás má dovést, srazit naší pýchu apod. Bůh nám nejen může dát nemoc, ale také nás může uzdravit! I v dnešní době jsou lidé (křesťané i nevěřící) uzdravováni Boží mocí!

“ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od nejmenších po největší tak, že se jim vyrazily nádory. (…) Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ně dolehla velmi těžce. Ti, kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal až k nebi.”
Bible 21, 1.Samuel 5,9 a 11-12

“Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch svatý. Podíval se mu zpříma do očí a řekl: „Ty ďáblův synu plný přetvářky a podlosti! Ty nepříteli vší spravedlnosti! Nepřestaneš podvracet Hospodinovy přímé cesty? Hle, ruka Hospodinova tě teď raní slepotou! Bude to trvat, než zase uvidíš slunce!“ Vtom na Elymase padla temná mlha, takže tápal kolem sebe a hledal, kdo by ho vedl za ruku.”
Bible 21, Skutky 13,9-11

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Doporučujeme článek: Kdo, co byl Pavlův osten v těle?

Závěr
Zmíněná křesťanská teorie o nemocech je podvodná, scestná a nebezpečná. Tuto teorii vidíme hlavně v křesťanském sběru Hnutí Víry (K.Hagin, B.Hinn, D.Kolenda atd.). Křesťan, který této teorii věří, logicky musí žít v neustálém strachu a stresu. V obrovském strachu a nejistotě musí žít zejména ti křesťané, kteří se dlouhodobě léčí na nějakou nemoc a v této souvislosti pravidelně užívají léky. Tito křesťané žijí s vědomím, že má na ně démon neustálý vliv, že soustavně ovlivňuje jejich fyzické nebo psychické zdraví, nebo dokonce že je v nich a ovládá je. Křesťané mají zažívat Boží pokoj, ne strach. Strach je od ďábla a jeho démonů.

Nenechte se klamat a ovlivňovat falešnými křesťanskými učiteli. Nemějte s nimi nic společného. Odhalujte tyto falešné křesťany a upozorňujte na ně ostatní křesťany. Ať se toto děje v lásce a pokoře. Modlete se za falešné křesťany.

Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi, neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Nemějte s takovými nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale teď jste v Pánu světlem. Žijte jako děti světla, neboť ovoce světla spočívá vždy v dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozlišujte, co se líbí Pánu; neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je odhalujte.”
Bible 21, Efeským 5,6-11

“Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky a kladou překážky učení, které jste poznali. Vyhýbejte se jim! Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.”
Bible 21, Římanům 16,17-18