Pravda o stigmatech

Stigmata označují krvácející rány na těle člověka. Rány se zpravidla objevují v místech, kde byl podle Bible při ukřižování Kristus přibit ke kříži – na rukou v oblasti zápěstí, na nártech nohou a kolem kotníků, nebo kolem hlavy, jako zranění trnovou korunou. V římském katolicismu je tento jev vnímán jako Boží zázrak.

Historie zná stovky případů stigmatiků. Za prvního nositele stigmat je považován František z Assisi (1182–1226), mnich a zakladatel žebravého řádu františkánů. V Itálii se jimi proslavil kněz Pio z Pietrelciny (1887–1967) známý i jinými zázraky a jasnovidectvím. V Německu to byla např. Theresa Neumannová (1898–1962) známá díky své vizi Krista a tří Apoštolů, pro svá stigmata (v oblasti srdce, ale i krvácení z očí) a schopnost vydržet extrémně dlouho bez vody a potravy.

I když se mnoho stigmatiků přiznalo, že podváděli (např. jeptiška Magdalena de la Cruz), v některých případech se stigmata objevovala na tělech před zraky odborníků a lékařů. Nelze tedy popřít jejich existenci. Stigmata byla mnohokrát podrobena zkoumání a odborně prováděným pokusům. Věda však tento jev nedokáže vysvětlit.

Pravda o stigmatech
Katolická historie zná řadu lidí, kterým se krvácející rány na těle vytvořily. Mnohdy se objevily po intenzivních meditacích o Ježíšově utrpení. Každá meditace je otevření brány démonům! Během mediace démoni rádi poskytují lidem vzrušující euforické pocity (chtějí vytvořit závislost na rituálu, resp. na nich samotných). Cílem meditace je dosažení změněného stavu vědomí (člověk se dostává do stavu transu). Během rituálu dochází k uvolnění místa pro démony (prostor pro démonické působení, sugesci), může dojít i k démonickému obsazení. Démoni mohou na člověku ve velkém rozsahu parazitovat tehdy, když si je dobrovolně pozve do svého života (meditací, cvičením jógy, vírou v nadpřirozenou (magickou) sílu nějakého předmětu – amulet, předmět růženec…, atd.), když člověk dlouhodobě žije v hříchu a nečiní pokání. Toto se samozřejmě týká i křesťanů! Římsko-katolická církev je plná otřesné modloslužby, která je spojená s uctíváním démonů (uctívání různých předmětů – sochy, obrazy, kříž s ukřižovaným Kristem atd., modlitby k Marii a dalším zemřelým lidem, resp. k duchům zemřelých – křesťanský spiritismus, atd.), což musí mít své následky! Stigmata jsou důsledkem hříchu a následného démonického působení na člověka.

„A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.“
Bible 21, 2.Korintským 11,14-15

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible 21, 1. Timoteus 2,5-6