Koronavirus jako Boží soud?

Dnešní lidé běžně a v celosvětovém měřítku pěstují mimomanželský sex (tzv. život na hromádce), vraždí ještě nenarozené děti, homosexualita je na rozmachu a obdivovaná, homosexuální sňatky, gay pride pochody (dokonce i v Izraeli), genderová ideologie, nejvyšší představitel Římsko-katolické církve se klaní pohanským modlám (jejich démonům), vidíme doslova explozi okultismu (jóga, meditace, reiki, akupunktura…)… Myslíte si snad, že toto Bůh nechá bez trestu? Ne, už tady očekávejme Boží soudy!

„Hospodin se na vaše otce hrozně rozhněval. Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupů – Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a já se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!‘ Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin.
Kde jsou teď vaši otcové? A ti proroci – žijí snad navěky? Ale má slova a mé výnosy, které jsem svěřil svým služebníkům prorokům, ty přece vaše otce dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své cesty a za své jednání.‘“
Bible 21, Zachariáš 1,2-6

„já jsem Hospodin a žádný jiný není! Já formuji světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hospodin to všechno působím.“
Bible 21, Izaiáš 45,6-7

„Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté, ať už to bylo dobré anebo zlé.“
Bible 21, Kazatel 12,14

Proč je HIV/AIDS? Bůh tím lidem říká, ať nedělají sexuální zvrácenosti. Je koronavirus Boží soud? Ať to je jak chce (ať byl virus uměle vytvořený nebo ne), domnívám se, že jde o Boží soud. Bůh dopustí, připustí nebo přikáže (viz. Bible). Bůh k vykonání soudu často používá ďábla a jeho démony, lidi sloužící ďáblu, politické systémy, které sám zřizuje atd.

Doporučený článek a kázání k prostudování: Všechny vládní moci jsou zřízeny od Boha, Bůh využívá války k prosazení své vůle

„Každý ať se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha.“
Bible 21, Římanům 13,1-8

„Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚Já ho svedu.‘ Hospodin se zeptal: ‚Jak?‘ a on odpověděl: ‚Vyjdu a budu lživým duchem v ústech všech jeho proroků.‘ Na to Hospodin řekl: ‚Ano, podaří se ti to; svedeš ho. Jdi a proveď to.‘ Nuže, pohleď – do úst všech těchto tvých proroků vložil Hospodin lživého ducha. Hospodin ti ale předpovídá neštěstí.“
Bible 21, 1.Královská 22,21-23

Epidemii koronaviru považuji jako trest za život v hříchu. Pokud člověk žije v hříchu, přivolává na sebe Boží soud.

„Hospodin řekl: „Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to. (…) A Hospodin dštil na Sodomu a Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším, co roste ze země, propadla zkáze“
Bible 21, Genesis 18,20-21 a 19,24-25

Osobně se domnívám, že epidemií koronaviru a všechno s tím související, nevěřícím lidem Bůh říká, ať věří evangeliu a činí pokání! Neposlušným křesťanům říká, ať činí pokání (odhodí všechny modly atd.), ať bdí a volají k Němu!

Důsledky epidemie koronaviru:

1. Končí blahobyt Západu (život v relativním klidu a blahobytu), což je pro člověka velmi pozitivní. Kde je blahobyt, tam člověk nehledá Boha, tam je velká inklinace k hříchu (viz. Sodoma a Gomora). Lidé mají hledat Boha, to je hlavní důvod, proč lidé žijí.

„Vyměřil jim určená období a hranice jejich života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho – ačkoli není daleko od žádného z nás.“
Bible 21, Skutky 17,27

„Hle, toto byla vina tvé sestry Sodomy: pýcha, sytost a klidné pohodlí, které užívala se svými dcerami, aniž pomohla chudým a ubohým. Naopak, chovaly se povýšeně a jednaly přede mnou ohavně, a proto jsem je odstranil, jak jsi sama viděla.“
Bible 21, Ezechiel 16,49-50

2. Lidem byla sražena pýcha. Lidé si reálně uvědomují křehkost svého života, jak jsou omezení…

„Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.“
Bible 21, Přísloví 18,12

3. Lidé vidí, že peníze, majetky jsou pomíjivé. Lidé si uvědomují, že mohou o své úspory snadno přijít.

„V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí.“
Bible 21, Přísloví 11,4

„Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.“
Bible 21, 1. Timoteus 6,10.

„To spíše projde velbloud uchem jehly než boháč do Božího království“
Bible 21, Marek 10,25

4. Končí „velké bohoslužebné show“, kdy řada známých křesťanů v prvé řadě ukazovala sama na sebe (pýcha, prosperita). Křesťané se zastavují, zamýšlejí se, upínají se k Bohu…

„Mám ale proti tobě, že necháváš ženu Jezábel, která si říká prorokyně, aby učila a sváděla mé služebníky ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem jí čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.“
Bible 21, Zjevení 2,20-23

“Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.”
Bible 21, Zjevení 9, 20-21 (šestá polnice)

Boží soudy jsou k dobrému
V Písmu je mnohokrát zmínka o Božím soudu (Deuteronomium 28,27-28, 1. Samuel 5,9-12 atd.). Boží soud rozhodně nelze vnímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh hříšníka postihuje! Bůh si rozhodně nelibuje v našem utrpení. Boží soudy jsou k dobrému, zpravidla nás mají dovést k nápravě – k pokání (hřích poznat, vyznat a opustit).

„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, až k vám pošle ohlášeného Mesiáše – Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi až do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků.“
Bible 21, Skutky 3,19–21

„Začal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě, po celé judské zemi a také pohanům, že mají činit pokání, obrátit se k Bohu a svými skutky prokazovat své pokání.“
Bible 21, Skutky 26,20

Bez pokání by člověk zahynul v ohnivém jezeře! Bůh nechce, aby někdo skončil v ohnivém jezeře, proto lidi kárá a vychovává.

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.“
Bible 21, 2. Petr 3,9

„Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám.“
Bible 21, Zjevení 3,19

Ježíš přijde brzy
Věřím, že Bůh lidi tímto způsobem upozorňuje na druhý příchod Pána Ježíše pod nebeskou klenbu. Ježíš přijde brzy a s ním, nejen vzkříšení a uchvácení věrných do Nebe, ale i oheň z Nebe, který sežehne celou Zemi. Musíme si uvědomit, že tento svět je určen ke zkáze! V závěru čeká na neposlušné lidi finální soud a jejich likvidace v ohnivém jezeře.

“Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.”
Bible 21, Zjevení 21,8

„Pán tedy umí vysvobozovat zbožné ze zkoušek, ale nespravedlivé čeká jeho trest v den soudu, zvláště pak ty, kdo se podvolují nečistému tělesnému chtíči a přezírají Pánovu vládu. Tito samolibí drzouni se dokonce nebojí vysmívat se nebeským mocnostem. Přitom ani andělé, o tolik větší v síle a moci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek.
Bible 21, 2. Petr 2,9-11

Věřte evangeliu a čiňte pokání!
Dokud je ještě čas, věřte evangeliu a čiňte pokání! Přijměte vírou Ježíše Krista za Spasitele a Pána. Více článek Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?, nebo video…

“Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!”
Bible 21, Marek 1,15

“Bůh ale přehlédl časy této nevědomosti a nyní ukládá všem lidem všude, aby činili pokání.”
Bible 21, Skutky 17,30

Přijď, Pane Ježíši!

„Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi.“
Bible 21, Zjevení 22,20-21