Nebezpečí meditace, meditační hudby

Co je duchovní meditace? Je duchovní meditace cesta do nitra člověka? Léčí duchovní meditace tělo a mysl? Může být duchovní meditace a meditační hudba v něčem nebezpečná?

Duchovní meditace
Meditace, jak nám ji představují okultisté (duchovní meditace), je technika prohlubování soustředění, která je spojována s dosažením změněného stavu vědomí (člověk se dostává do stavu transu). Cílem duchovní meditace je kultivace mysli (její zklidnění) a získání vhledu do sama sebe. Jde o stav, kdy je mysl zbavená všech myšlenek. Duchovní meditace prý pomáhá najít cestu do vlastního nitra. Má sloužit k mentálnímu otevření se „božskému“. Duchovní meditace je v buddhismu ústředním pilířem všech nauk Buddhy. Každá z úrovní buddhismu (Hínajána, Mahájána, Vadžrajána) má své specifické metody meditace.

Transcendentální meditace
Princip tohoto typu meditace spočívá ve využití schopnosti mysli zklidnit se. Ke zklidňování má dojít pomocí speciálních zvuků, manter. Transcendentální stav má uvolnit nervový systém do takové míry, že stres je zcela eliminován.

Nebezpečí duchovní meditace
Meditací v okultismu má člověk vykonávat sebeprogramování mysli. Tato meditace má být nástroj ke splnění snů a cílů, má normalizovat krevní tlak, snižovat stres a mnoho dalšího. Lidem je vnucováno, že je tato meditace bezpečná a člověku prospěšná. To je velký podvod! Jde o velmi nebezpečnou duchovní techniku, která bývá příčinou některých svázaností, protože člověk praktikující tyto rituály se dobrovolně otevírá démonickému působení (uvolňuje svou mysl pro démony). Změněný stav vědomí (stav transu) je pro člověka velmi nebezpečný! Jde o vynucený stav, do kterého se člověk dostává sugescí, sebemanipulací (což je vždycky spojeno s démony). Během meditace (resp. autosugesce) mají lidé přilnout ke svému tělu na tolik, že mají promlouvat se svou duší. Pravda je taková, že člověk nepromlouvá se svou duší, ale s démonem. Duchovní meditací člověk k sobě přivolá ďábla a jeho démony – dobrovolně se jim vydává. Ve stavu meditace je člověk ovládán démony, a to skrze tělesné pocity, tělesný rozum. Duchovní meditace může být spouštěč různých psychických nemocí (schizofrenie, depresivní porucha, bipolární porucha, poruchy osobnosti, obsedantně-kompulzivní porucha, porucha příjmu potravy atd.). Díky této meditaci může člověk skončit i v psychiatrické léčebně! Meditující osoba často trpí poruchou spánku (noční můry, spánková paralýza), má myšlenky na sebevraždu, myšlenky na manželskou nevěru a mnoho dalšího negativního. Všechno toto je výsledkem duchovní meditace  – dobrovolnému otevření se démonům!

V Asii, kde má meditace tradici, každého meditujícího mnicha hlídá další mnich, který po určitém čase dotyčného upozorní, že by měl již s meditací přestat a vrátit se na zem. I mniši si uvědomují, že duchovní meditace je nebezpečná!

Meditační hudba
Démonská lež: duchovní meditace a meditační hudba ti pomůže v relaxaci, zbaví tě stresu, dokonale tě uvolní, tvé tělo se bude regenerovat, dojde k uzdravení těla i duše…  Meditační hudba bývá nedílnou součástí duchovní meditace – duchovně nebezpečné techniky. Duchovní meditace a meditační hudba je nástroj démonů k ovládnutí mysli člověka! Je to vstupní brána pro posednutí démonem (démonické obsazení člověka).

Duchovní meditace a psychologie
Duchovní meditaci a meditační hudbu používají (a doporučují) někteří psychologové a psychiatři. Psychologové a psychiatři jsou lidé, kteří pracují s démony, protože psychické nemoci jsou velmi často spojeny s démony. Někteří používají i hypnózu, což je magický rituál, kdy hypnotizér vykonává nevědomou spolupráci s démony, díky kterému jsou lidé uváděni do stavu transu. Během rituálu dochází k uvolnění místa pro démony (prostor pro démonické působení, sugesci), může dojít i k démonickému obsazení.

Duchovní meditace a jóga
Duchovně meditovat a „cvičit“ jógu jsou nuceni děti už ve školkách a školách. Jóga není jen neškodné cvičení! Duchovní meditace je neoddělitelnou součástí jógy. Každý učitel jógy vám řekne, že jóga se nedá oddělit od duchovních praktik. Jóga se nikdy nevyučuje samostatně – bez cvičení meditace a dechových technik. Jóga člověku přináší hodně negativního.

Doporučený článek k prostudování: Je jóga nebezpečná?.

Doporučení
Užívejte si stvoření – choďte do přírody, na procházky, sledujte přírodu… Hledejte Boha, modlete se k Bohu, který stvořil všechno na Zemi.

„Bůh, který stvořil svět i všechno v něm, je Pánem nebe i země.“
Bible 21, Skutky 17,24

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible 21, Římanům 1,19-20