Pravda o schizofrenii

Schizofrenie je lidem známa již od pradávna. Z lékařského pohledu to je závažná duševní porucha, kdy má postižený poruchy myšlení a vnímání. Schizofrenik může mít narušenou osobnost, motoriku i paměť. Schizofrenie patří mezi psychotická onemocnění (psychózy). Schizofrenie není „rozdvojená osobnost“, jak se široká veřejnost mylně domnívá. Typy schizofrenie: paranoidní (nejčastější), hebefrenní a simplexní, katatonní (narušená pohybová aktivita), nediferencovaná a reziduální. Schizofrenií trpí zhruba 1% populace (každý stý člověk), což není zrovna málo. I přes velké množství výzkumů, nebyla objevena příčina jejího vzniku. Schizofrenie není dědičná, kolem 80 % pacientů schizofrenní poruchu v rodinné anamnéze nemá.

Jak poznat schizofrenii?
Schizofrenici mají halucinace, nedokáží vnímat realitu, slyší hlasy, mají antisociální chování, depresivními stavy… Tvrdí, že jejich zážitky  jsou opravdové. Schizofrenie je onemocnění bez náhledu. Postižené je velmi obtížené přesvědčit, že trpí bludy. Ještě těžší je přesvědčit, že potřebují odbornou pomoc. Jejich život je tak obtížný, že si často přejí zemřít (spáchat sebevraždu). Přibližně 10 % schizofreniků ukončí svůj život sebevraždou.

schizofrenie
Ilustrační foto

Nejčastějším typem schizofrenního onemocnění je paranoidní schizofrenie, kdy postižený trpí především sluchovými halucinacemi – slyší hlasy, které se o něm baví, komentují jeho chování, nebo mu přikazují. Schizofrenici jsou přesvědčeni, že je soustavně někdo pronásleduje.

Léčba schizofrenie
Schizofrenie se z lékařského hlediska léčí tzv. antipsychotiky, což jsou léky, které se podávají lidem, kteří trpí nemocemi, které se projevují poruchami myšlení (bludy) a vnímání (halucinace).

Pravda o schizofrenii
Skutečnou příčinou duševních nemocí často bývá satan a jeho démoni (démonické obsazení člověka). Cílem démonů je člověka ničit, dovést ho k hříchu. Vrcholem jejich působení je právě schizofrenie a sebevražda. Cílem satana je člověka dostat do ohnivého jezera (peklo), kde skončí i sám satan a jeho démoni. Satan ani démoni nemají co ztratit, oni moc dobře ví, že budou nenávratně zničeni. Neposlouchejte démony, jsou to lháři!

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible, Jan 8,44

Co může pomoci?
Postižený schizofrenií dostane od lékaře antipsychotika, která člověka vedou k emočnímu umrtvení a závislosti na užívaném léku. Dotyčný si zadělává na epilepsii či parkinsona. Nikoho nenabádám, aby neužíval léky na schizofrenii!

Postiženým lidem může pomoci víra v Boha – Ježíše Krista, modlitby, posvěcování se, vymítání démonů.

Doporučený článek k prostudování: Uvěřil jsem v Ježíše Krista. Co dál?

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás“
Bible, Jakub 4,7

Pravou víru v biblického Boha nikde nenaleznete ani ji nelze nikomu vnutit. K víře nelze nikoho přemluvit ani donutit! Poznání pravdy (že Bůh existuje) dává sám Bůh. Spasení je Boží dar, který si nelze žádným způsobem zasloužit.

Doporučené kázání k prostudování: Může se člověk svobodně rozhodnout pro Krista?

Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den. Potom dodal: „Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.
Bible, Jan 6,44 a 65

„Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si nás tak velikou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží dar; není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil.“
Bible, Efeským 2,4-9

Nutno upozornit, že člověk, která hodlá podstoupit vymítání démonů, by měl mít víru v pravého Ježíše Krista. Jinak může být napaden větším počtem démonů a bude mu hůře než před tím:

„Když nečistý duch (pozn. démon) vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si: ‚Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.‘ Když přijde a nalezne jej vymetený a ozdobený, jde a přibere sedm jiných duchů, horších, než je sám. Pak vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku.“
Bible, Lukáš 11,24-26