Co byl Pavlův osten/trn v těle?

Co byl Pavlův osten/trn v těle? Byla to nemoc, démon? Byl Pavel démonicky obsazený? Může být křesťan démonicky obsazený?

Z Písma víme, že apoštol Pavel měl uvnitř svého těla „osten/trn“ („dán mi jest osten do těla). Tento „osten“ Pavel nazývá jako „anděl satan“. „Anděl satan“ (CSP: „satanův anděl“, 21. století: „satanův posel“) je démon. Ať se nám líbí nebo ne, Pavel byl démonicky obsazený.

Smyslem „ostnu“ v těle bylo, aby se Pavel nepovyšoval – aby zůstal v pokoře. Pavel se 3x modlil k Bohu, aby démon opustil tělo, ale Pán mu odpověděl: „Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se“. Co byl Pavlův osten v těle? Nemoc (démon nemoci), kterou Bůh odmítl vyléčit. Vždyť Písmo (Bůh) na to odpovídá jasně, viz. předchozí verš.

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2. Korintským 12,7-10

Je už potom pouhou spekulací, o jakou nemoc se mohlo jednat. Křesťané spekulují, že měl Pavel problémy se zrakem (oční vada), bolesti hlavy (migréna), vadu řeči… Nikdo nedokáže s jistotou říct, jaká nemoc to byla. Co lze však s jistotou říct, že šlo o nemoc. Vodítkem nám může být fakt, že Pavel nebyl nijak výřečný (stejně jako Mojžíš – Exodus 4,10).

„Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit.“
Bible 21, 2. Korintským 11,6

Stejně jako byl s Božím svolením trápen satanem Job, tak byl trápen i Pavel. Jak vidno, Boží cesty jsou nevyzpytatelné…

Závěr
Případ apoštola Pavla (Písmo) nám odpovídá na otázky:

1. Může být křesťan nemocný? Ano.
2. Může se křesťan k Bohu modlit za své uzdravení, odejmutí démona? Ano.
3. Je Boží vůle vždy (bez výjimky) uzdravit? Není. I když samozřejmě, Bůh uzdravuje i dnes, a to i „nevyléčitelné“ nemoci!
4. Může být křesťan démonicky obsazený? Ano.