Projevy démonů, jak se zbavit démonů

Satan (ďábel) je vůdce démonů, on sám je ten nejvyšší démon. Satan nechce být odhalen, proto namluvil lidem, že neexistuje. Jeho podvody, lži jsou tak dokonalé, že jim uvěřilo mnoho lidí. Satan připravil pro každého člověka originální lživou nauku, k čemuž používá démony. Satan, démoni = lháři a překrucovači pravdy. Satan a démoni dělají pouze to, co jim Bůh dovolí (Bůh je svrchovaně nad nimi). Démoni jsou duchovní bytosti, které mají poměrně velkou moc (k Boží moci se samozřejmě nedají rovnat). Démoni stojí za každým falešným náboženstvím, falešnými bohy, mariánským zjevením (Zjevení Panny Marie v Garabandalu), astrálními bytosti, mimozemskými bytosti, UFO apod. Satan a jeho poskokové jsou velcí nepřátelé lidí, oni nás velmi nenávidí, touží po lidském hříchu, utrpení, smrti lidí. Chtějí člověka zničit a je jim jedno jakým způsobem. Satan, démoni moc dobře vědí, že jsou poražení nepřátelé. Ježíš nad nimi zvítězil!

„Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!“
Bible, Jakub 2,19

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“
Bible, Efeským 6,12

Celosvětová démonizace
Křesťané vidí, že tento svět spěje ke konci. Svědčí o tom mj. obrovská démonizace, která je cítit takřka všude. Duševních poruch přibývá a přicházejí v mladším věku. Psychiatrické léčebny jsou plné lidí, které ovládají démoni. Mnohým pacientům, kteří jsou „léčeni“ v těchto léčebnách, by pomohl Ježíš. Nejen psychiatrické léčebny, ale i školy jsou plné démonů. Ve školách také panuje velká démonizace. Učitelé zde vyučující démonické nauky. Takový člověk je pro satana velmi hodnotná osoba. Učitelé vymývají mozky dětem podvodnou evoluční teorií atd. Ve školách je ve velkém rozsahu pošlapáváno Boží slovo, je zde velká propagace okultismu (např. jógy). Pokud se zde dítě přizná k biblickému Bohu, je razantně odmítnuto nejen žáky, ale i učitelem. To je důkaz démonického prostředí.

Jak poznat přítomnost démona?Jak se démoni projevují?
Bible hovoří o tom, že člověk může mít v sobě démony (nečisté duchy). Dokonce i křesťan může být démonicky obsazený!

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Bible Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Démoni ovlivňují chování, myšlení i zdravotní stav. Dotyčný může mít potíže s dýcháním bez zjevné příčiny, nevysvětlitelné vykašlání, častou a nevysvětlitelnou bolest hlavy či rýmu, chronický strach, deprese, halucinace… Démoni mohou mít velký vliv na chování lidí – asociální chování, častá agrese, chronická lež, stálý hněv, sebetrýznění… Démoni stojí za každou závislostí (mamon, láska k penězům, alkohol, cigarety, drogy, internet, počítačové hry, pornografie, strach…).

Démonické obsazení je téměř jisté u lidí, kteří se dlouhodobě věnují okultismu – astrologie, věštění, horoskopy, spiritismus (víra v posmrtný život, vyvolávaní duchů), kouzlení, čarodějnictví, proklínání, meditace, magie (černá i bílá), psychotronika, modrá alfa, woodoo, jasnovidectví (věštění), kabala (židovský okultismus), trancendentální meditace, telekineze, reiki, Silvova metoda, proutkaření, jóga, vykládání karet, věštění z ruky, lidové léčitelství, fenk-šuej, hadži-ki… Skrz okultismus otevírají lidé bránu démonům. Ničí život nejen sobě, ale mnoha dalším lidem, které klamou! Démonům slouží i lidé, kteří jsou zapojeni do New Age (Nový věk), např. Amway.

Nemyslete si, že démonicky obsazený člověk je pouze ten, kdo je agresivní! Démoni jsou velmi chytří! Někdy se démonické obsazení může projevovat častou únavou (démon únavy),  pýchou (démon pýchy),  umanutím (démon umanutí), přehnanou lítostivostí (démon přehnané lítostivosti), arogancí (démon arogance), špatným stravováním (démon špatného stravování) atd. Na druhou stranu, pokud je někdo např. přehnaně lítostivý, tak to ještě nemusí znamenat, že je démonicky obsazený. Může se jednat o démonickou sugesci, démonickou manipulaci. Démoni s oblibou lidem sugestivně (pořád dokola) našeptávají lži.

Doporučený článek k prostudování: Posedlost démonem

Démoni a Římsko-katolická církev
Démony ve velkém rozsahu uctívají lidé, kteří propadají učení Římsko-katolické církve. Jak? Skrz mariánský kult, nebiblické křty (pokapání nicnevědoucího dítěte), kanonizace (prohlášení určitého člověka za „svatého“) atd. Toto všechno jsou nebiblické (démonické) rituály!

Jak se zbavit démona?
Jediná možná „léčba“ je Ježíš Kristus. Pokud jsi nevěřící, čiň pokání (hříchy poznat, vyznat a opustit) a přijmi Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele, nech se pokřtít (vodní křest ponořením). Odmítej satanovu lež a hledej pravdu v Bibli (ne v křesťanské literatuře atd.), studuj Bibli, hovoř s Bohem (modlitby), ptej se Ho na různé věci, posvěcuj se… Neuhašuj Ducha, choď v Duchu, nech se řídit Duchem.

„Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme.“
Bible, Galatským 5,25

Buduj s Bohem osobní vztah. Pros Boha, ať tě ochraňuje od všeho zlého. Vyhoď všechny okultní, esoterické a další věci, které se používají při uctívání satana/démonů – lebky (i na oblečení), rituální předměty, vykládací karty, pornografický materiál, modlářské růžence a medailonky „panenky Marie“, atd.

„Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se Bohu a přiblíží se vám.“
Bible, Jakub 4,7-8

Vymítání démonů
Vymítání démonů může vykonávat každý znovuzrozený křesťan. Démona lze vystrnadit z lidského těla, a to ve jménu Ježíše Krista. Nic jiného za tím nehledejte! Žádné svazování démonů atd.! Pokud bude chtít někdo vyhnat démona pomocí kříže, „svěcené vody“, tomu se démon vysměje (bude to divadlo démonů). Někteří „exorcisté“ vyhánějí démona jménem jiného démona – Panny Marie. Toto všechno je nebiblické a zároveň závadné vymítání démonů!

„A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“
Bible, Marek 16,15-18

Bible o démonech:

„Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: „Něco takového je v Izraeli nevídáno!“
Bible, Matouš 9,32

„Potom k němu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly: „Není snad tohle ten Syn Davidův?“
Bible, Matouš 12,22

„Ježíš pak tomu démonovi pohrozil a on vyšel a chlapec byl v tu chvíli uzdraven.“
Bible, Matouš 17,18

„Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoli nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona.“
Bible, Marek 7,24-26

„Zmlkni, okřikl ho Ježíš, a vyjdi z něj! Démon jím smýkl doprostřed a vyšel z něj, aniž by mu ublížil.“
Bible, Lukáš 4,35

„Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: „Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu spásy!“ Když to trvalo mnoho dní, Pavel to už nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: Přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní!“ V tu chvíli byl pryč.“
Bible, Skutky 16,16-18