Pravoslavný chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice

Pravoslavný chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice (kostel Panny Marie Na Slupi) je gotická stavba, která se nachází v Praze. Kostel byl postaven Karlem IV. v roce 1360 (1360 – 1375). V současnosti jej využívá Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku.

Pravoslavný chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice

Co na to Bible?
K modlitbě nepotřebujete žádné kostely (Bůh je všudypřítomný):

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible, Matouš 6,5-6

Marie – modla
Římští katolíci a pravoslavní Marii mj. nazývají Bohorodičkou. Nanebevzetí Panny Marie pro římské katolíky znamená, že Marie byla po své smrti přijata do Nebe tak, stejně jako Ježíš – s tělem i duší. V Bibli ale nikde nic takového nenaleznete! V Bibli se nikde nepíše, že by Marie vstoupila na nebesa! Marie není žádná přímluvkyně, není ani prostřednice, jak prezentují katolíci. Nebyla ani bez hříchu! 

zdroj: magnificat.sk
zdroj: magnificat.sk

Lidé praktikují modlitby k Marii, uctívají její sochy a obrazy. To je modloslužba, uctívání falešného boha (démonů). Je to proti Bohu!

„Nesmíte se klanět jinému Bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující Bůh.“
Bible, Exodus 34,14

„Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující.“
Bible, Exodus 20,3-5

„Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas.“
Bible, 1. Timoteus 2,5-6

Závěr
Pravoslavný chrám Zvěstování Přesvaté Bohorodice je pro Boha ohavnost. V takových stavbách se s největší pravděpodobností nacházejí teritoriální démoni, kteří zde (díky otřesné modloslužbě) mají volnou působnost. Mnozí křesťané si neuvědomují, jak je duchovní svět reálný. Démoni Marii lidem zjevují, viz. Zjevení Panny Marie v Garabandalu. Proč to démoni dělají? Chtějí, aby křesťan odpadl od pravdivosti Písma a věnoval se falešnému křesťanskému učení a cizímu bohu.

Rozhodně se vyhýbejte podobným stavbám. Vyhýbejte se místům, kde mají zobrazeného Ježíše přibitého na kříži apod. Vždyť Ježíš je u svého Otce v Nebi, ne přibitý na kříži. Je snad kříž modla? Není, modlou se však stává ve chvíli pro toho, kdo ho uctívá, líbá  a křižuje se před ním.

Na úplný závěr konstatuji, že tento příspěvek byl napsán v lásce a pokoře. Rozhodně ne z nenávisti ke křesťanům, papeži. Uvědomuji si, že jde o oklamané lidi, kteří potřebují poznat pravdu, naše modlitby a posty. Amen.