Křest dítěte

Narodilo se vám dítě a chcete ho nechat pokřtít u římských katolíků (v kostele)? Mohou se křtít malé děti? Jaký je význam vodního křtu?

Význam a biblické podmínky vodního křtu
Smysl křtu: závazek smlouvy s Bohem, potvrzujeme víru v Ježíše Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu, pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem, obmytí od hříchů. Křtít můžeme pouze člověka, který na základě usvědčující moci Ducha Svatého činil pokání a na základě svobodné vůle přijal vírou pravého Ježíše Krista za osobního Vykupitele. Také je nutné chápat smysl křtu a křest dobrovolně chtít. Nemluvně, malé dítě logicky nemůže činit nic z toho!

„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého,“
Bible 21, Skutky 2,38

„Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.“
Bible 21, Marek 16,15-16

„Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj tehdy vycházel k němu, vyznávali své hříchy a on je křtil v řece Jordán.“
Bible 21, Matouš 3,5-6

„Krispus, představený synagogy, pak s celou svou domácností uvěřil Pánu. Stejně tak mnozí Korinťané, kteří naslouchali Pavlovi, uvěřili a dali se pokřtít.“
Bible 21, Skutky 18,8

„Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost. Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání“
Bible 21, 2. Petr 3,9

Křest jedině ponořením
Ježíš jako dospělý se nechal pokřtít jako náš vzor. Ke křtu došlo v řece Jordán. Po křtu Ježíš vystoupil z vody. Význam řeckého slova „baptizein“ („křest“, Matouš 13,16)  je „ponořit“. Tedy žádné pokapání nebo polití vodou, ale ponoření celého těla pod hladinu vody! Je tedy nebiblické a zároveň závadné „křtít“ (samozřejmě i dospělého člověka) pokapáním nebo politím.

„Tehdy přišel Ježíš z Galileje za Janem k Jordánu, aby se od něj nechal pokřtít. Jan mu v tom ale velmi bránil: „Já potřebuji být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš za mnou?“
„Nebraň tomu,“ odpověděl mu Ježíš. „Takto máme naplnit veškerou spravedlnost.“ A tak mu nebránil.
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj.“
Bible 21, Matouš 3,13-16

Závěr
Dítě se křtí pouze v případě, pokud splňuje biblické podmínky křtu (vědomé rozhodnutí se pro Krista, pokání atd.). Co se týče nemluvňat a malých dětí, není možné vykonávat rituál vodního křtu, neboť by se „křtil“ nevěřící člověk, který nesplňuje ani jednu podmínku biblického křtu. Pokud někdo „křtí“ malé děti, dospělé pokapáním nebo politím vodou (ne ponořením), dělá nebiblické, falešné křty. Falešné křty jsou silně závadné a duchovně nebezpečné! Falešné křty, které dělá Římsko-katolická církev, se vykonávají na základě učení démonů, které vyvrcholuje démonskými rituály, které se tváří jako křesťanské. Obecně řečeno, pokud uvádíme do praxe učení démonů, zveme k sobě démony, podáváme se jim, spolupracujeme s nimi! Rituál „křtu“ v římské církvi není žádný nevinný rituál, neboť jde o magicko-čarodějnický rituál, u kterého hojně a ochotně asistují démoni! Kněz během „křtu“ pokropí dítěti hlavičku „svěcenou vodou“. V římském katolicismu má mít tato voda magické, nadpřirozené schopnosti. Například má vyhánět démony z objektů. Pravda je taková, že „svěcená voda“ je lidský výmysl a prostředek k démonským rituálům (podobně jako předmět růženec, přívěsek Marie apod.). Bible se o „svěcené vodě“ nezmiňuje!

Doporučené články k prostudování: Pravda o svěcené vodě, Křestní list, potvrzení o křtu

Důsledky výše uvedených nebiblických rituálů bývají pro všechny zúčastněné katastrofální. V rodině, kde dítě žije, může nastat nepokoj, hádky mezi manžely, inklinace k okultismu atd. Co se týče samotného dítěte, může nastat nějaká fyzická nebo duševní nemoc, změna v chování dítěte, dítě může začít bez příčiny brečet, zlobit, mít zlé sny, démonská vidění apod. Samozřejmě také může dojít k posednutí démonem!

Určitě ruce pryč od falešných křtů, všech magických (démonských) rituálů, od učení falešných křesťanských směrů!

„A já nechci, abyste měli co společného s démony. Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů;“
Bible 21, Korintským 10, 20-21