Proč vodní křest?

Bible říká, že kdo uvěří v Ježíše Krista, má vykonat vodní křest.

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude zachráněn…“
Bible, Marek 16,15-16

„Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“
Bible, 2. Korintským 5,17

„Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
Bible, Jan 3,5

Co znamená křest?
βάπτισμα (baptisma) je řecké slovo, které překládáme jako KŘEST. Význam slova je jasný a nezaměnitelný – úplné ponoření. Mimochodem, KŘESŤAN není odvozeno od slova KŘEST, ale od KRISTOVEC. Takto byli označováni první Kristovi následovníci.

Křest je velmi důležité životní rozhodnutí!
Člověk, který se chce nechat pokřtít, musí MÍT VÍRU V JEŽÍŠE KRISTA a ČINIT POKÁNÍ (hřích poznat, vyznat Bohu a opustit). Křtem potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu. Je to náš závazek smlouvy s Bohem.

Má být pokřtěno nicnevědoucí dítě?
Mnoho lidí si myslí, že nicnevědoucí dítě má být pokřtěno. Toto je nebiblické! Je to pouhé tvrzení člověka, ne Slova Božího! Určitě si vybavíte faráře, který na nicnevědoucí batole kape vodu. To dělají některé církve, které překrucují biblická fakta. Toto není křest, ale nebiblický rituál! Mnoho katolických farářů (a nejen těch) se domnívá, že když malé dítě zemře nepokřtěné, skončí v pekle. Kdo zná Bibli ví, že dětem patří Boží Království i bez křtu. Nicméně, pokud dítě dosáhne určitého věku, začne chápat smysl křtu a pokání, mělo by být pokřtěno.

Doporučený článek k prostudování: Křest dítěte

Kdy je čas pro křest?
Ve chvíli, kdy Ježíš Kristus se stal tvým Pánem, hodláš žít výhradně pro Něj, uvědomuješ si své hříchy a chceš se od nich odprostit. Po křtu studuj Bibli, kaž evangelium dalším lidem, křti další lidi, vymítej démony…

Je nebiblické, když nějaké náboženské organizace tvrdí obráceným lidem, že člověk není dostatečně zralý na křest, že je nutné podstoupit dlouhodobé biblické vyučování atd.

Pojďme se podívat do Bible. Z následující verše je patrné, že byl okamžitě pokřtěn neznámý člověk:

„Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cesareje.“
Bible, Skutky 8,34-40

V dalším případě byla okamžitě pokřtěna celá domácnost:

„Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Bible, Skutky 16,31-34

Jak má křest vypadat?
Bible říká, jakou podobu má mít křest:

1. Křest musí být vykonán ve vodě.

„Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království“
Bible, Jan 3,5

2. Má být dostatek vody. Proč má být dostatek vody? Protože důležité je úplné ponoření, to z toho plyne. Bible jinak nerozebírá postup ponořování, takže není podstatné, zda se jedná o ponoření dozadu nebo po hlavě.

„Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít.“
Bible, Jan 3, 23

„Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody“
Bible, Matouš 3, 16

3. Formule při křtu: Křtím tě, ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Toto je jediná jediná biblicky přesná formulace! Všechno ostatní jsou člověkem smyšlené (nebiblické) formulace, např. „zemři s Kristem, povstaň s Kristem“. Více článek Křest ve jméno Ježíše Krista.

„Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Bible, Matouš 28,18-20

Kdo může křtít?
Každý znovuzrozený křesťan (nejen pastor!). Ježíš přikázal křesťanům, že mají křtít obrácené a poučené lidi (Matouš 28,18-20).

Nechtějí tě pokřtít?
Kontaktuj nás zde.