Proč vodní křest?

Vodní křest
Bible říká, že ti, kdo uvěří v Ježíše Krista, mají vykonat vodní křest.

Doporučené články k prostudování: Pán Ježíš Kristus dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi, Přijmout Ježíše Krista jako osobního Spasitele

„Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude zachráněn…“
Bible, Marek 16,15-16

„Proto je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové.“
Bible, 2. Korintským 5,17

„Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
Bible, Jan 3,5

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista,“
Bible, 1. Petr 3,21

Co znamená křest?
Řecké slovo „baptizo“ se překládá jako „křest“. Význam tohoto slova je jasný a nezaměnitelný – „ponoření“. Během křtu má být tedy ponořené celé tělo. Mimochodem, slovo „křesťan“ není odvozeno od slova „křest“ ale od slova „kristovec“. Takto byli označováni první Kristovi následovníci.

Křest je velmi důležité životní rozhodnutí!
Člověk, který se chce nechat pokřtít, musí MÍT VÍRU V PRAVÉHO JEŽÍŠE KRISTA a musí ČINIT POKÁNÍ (hřích poznat, vyznat ho Bohu a opustit). Křtem člověk potvrzuje víru v Krista. Jde o lidské rozhodnutí následovat Kristovu cestu. Křest je závazek smlouvy s Bohem.

Doporučený článek k prostudování: Co je biblické pokání?

„Čas se naplnil – Boží království je blízko. Čiňte pokání a věřte evangeliu!“
Bible, Marek 1,15

Má být pokřtěno nicnevědoucí dítě?
Mnoho lidí si myslí, že nicnevědoucí dítě má být pokřtěno. Toto je nebiblické! Je to pouhé tvrzení člověka, ne Slova Božího! Určitě si vybavíte faráře, který na nicnevědoucí batole kape nebo polévá svěcenou vodu. To dělají některé církve (například Římsko-katolická církev), které překrucují biblická fakta. Toto není křest, ale závadný (duchovně nebezpečný) nebiblický rituál. V římském katolicismu se svěcená voda „vyrábí“ magickým rituálem! Mnoho farářů (a nejen těch) se domnívá, že když malé dítě zemře nepokřtěné, skončí v „pekle“. Ježíš řekl, že dětem patří Boží Království. Nicméně, pokud dítě dosáhne určitého věku, začne chápat smysl křtu a může činit pokání, mělo by být pokřtěno.

Doporučený článek k prostudování: Křest dítěte, Pravda o svěcené vodě

Kdy je čas pro křest?
Ve chvíli, kdy Ježíš Kristus se stal tvým Pánem, kdy hodláš žít výhradně pro Něj, kdy si uvědomuješ své hříchy a chceš se od nich odprostit.

Je nebiblické a závadné, když nějaké církevní organizace tvrdí obráceným lidem, že člověk není dostatečně zralý na křest, že je nutné podstoupit dlouhodobé biblické vyučování atd.

Doporučený článek k prostudování: Je dlouhodobé vyučování před vodním křtem biblické?

Pojďme se podívat do Bible. Z následující verše je patrné, že byl okamžitě pokřtěn neznámý člověk:

„Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.“
Bible, Skutky 8,34-37

V dalším případě byla okamžitě pokřtěna celá domácnost:

„Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Bible, Skutky 16,31-34

Jak má křest vypadat?
Bible říká, jakou podobu má mít křest:

1. Křest musí být vykonán ve vodě.

„Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království“
Bible, Jan 3,5

2. Má být dostatek vody. Proč má být dostatek vody? Protože důležité je úplné ponoření, viz. řecké slovo „baptizo“. Bible jinak nerozebírá postup ponořování, takže není podstatné, zda se jedná o ponoření dozadu nebo po hlavě.

„Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít.“
Bible, Jan 3, 23

„Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody“
Bible, Matouš 3, 16

3. Formule při křtu: „Křtím tě, ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého“. Toto je jediná biblicky přesná formulace! Všechno ostatní jsou člověkem smyšlené (nebiblické) formulace. Například „Zemři s Kristem, povstaň s Kristem“, je člověkem smyšlená a závadná formulace.

Doporučený článek k prostudování: Křest ve jméno Ježíše Krista.

„Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Bible, Matouš 28,18-20

Kdo může křtít?
Každý znovuzrozený křesťan.

Nechtějí tě pokřtít?
Kontaktuj nás zde.