Křestní list, potvrzení o křtu

Vodní křest se vykonává ponořením celého těla do vody (musí být dostatek vody).

Biblické podmínky vodního křtu:

1. Víra v Boha Ježíše Krista (Trojjediného Boha).
2. Biblické pokání (hřích poznat, vyznat ho Bohu v pokojíku a opustit).
3. Dobrovolné rozhodnutí.

Nic z toho nesplňuje nicnevědoucí dítě, takže křtít nicnevědoucí děti, je nebiblické. Teprve v okamžiku, kdy člověk dosáhne věku, kdy začne užívat rozumu, může mít víru v Kristu, může činit pokání…

Smysl vodního křtu:

1. Závazek smlouvy s Bohem.
2. Potvrzujeme víru v Krista a rozhodnutí následovat Jeho cestu.
3. Pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem.
4. Obmytí hříchů.

“Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.”
Bible 21, 1.Petr 3,21-22

Každý znovuzrozený a pokřtěný člověk může křtít obrácené a poučené lidi. Není pravda, že může křtít pouze vedoucí sboru apod.

“Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.”
ČSP, Matouš 28,19-20

Má se vydávat potvrzení o křtu (křestní list)?
Některé církevní organizace, zejména ty, které jsou státem uznané (tzv. právnické osoby speciálního typu), vydávají křestní listy (potvrzení o křtu). Je to biblické? Není. V Bibli se nic takového nedočtete. Pokud někdo vydává potvrzení o dokonaném vodním křtu, je to na základě svévole a nebiblické. V podstatě se jedná o kus bezcenného papíru. Další věc je, že církve vydávají potvrzení o nebiblickém křtu („křest“ nicnevědoucího dítěte, pouhé pokání vodou – ne ponoření, apod.).

Velmi zpozorněte, pokud je nějaká církevní organizace právnická osoba speciálního typu (např. Římsko-katolická církev, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů – tzv. mormoni, Náboženská společnost Svědkové Jehovovi)! To rozhodně není záruka pravosti nebo spolehlivosti církve. Toto by spíše mělo křesťany odrazovat, neboť toto není biblický model zakládání a provozování pozemských církví. Tyto církve zakládá světský (satanův) systém na základě světských (ne biblických) pravidel a podmínek. Svět (satanův zločinný systém) tyto církve kontroluje, ovlivňuje a financuje. Státem uznané církve si užívají satanových peněz! Více článek Která církev je ta pravá?.