Může se křesťan nechat „překřtít“ (znovu vykonat vodní křest)?

Pokud ses opravdově obrátil, znovuzrodil a nechal ses biblicky pokřtít ve vodě (ponořením), stojíš v závazku (ve smlouvě) s Bohem. Vodní křest znamená, že se člověk na základě víry a vyznání, nechal vědomě a dobrovolně pokřtít ve vodě (ponořením) od znovuzrozeného křesťana. Vodním křtem potvrzujeme vydání svého života Bohu (následování Krista). Vodní křest je také pohřeb starého života a vzkříšení spolu s Kristem.

„Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista, který odešel do nebe a je po Boží pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.“
Bible 21, 1. Petr 3,21-22

„V něm jste také obřezáni, a to obřízkou, již nelze vykonat ručně; jde o odložení tělesné přirozenosti, o obřízku Kristovu. Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.“
Bible 21, Koloským 2,11-12

Tady bych chtěl upozornit na to, že pokapání nebo polití nicnevědoucího dítěte, které nemůže mít víru v Krista a nemůže se svobodně rozhodnou pro křest, je falešný křest, závadný nebiblický rituál. Člověk, který jako miminko podstoupil tento rituál, a v pozdějším věku uvěřil v Krista, ten se „nepřekřtívá“, nýbrž vykonává pravý křest.

Co se týče obrácení, znovuzrození, to nastává ve chvíli, kdy člověk na základě usvědčující moci Ducha Svatého (dále jen Duch) činil pokání, vírou přijal Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a hodlá Ho následovat. Ve chvíli znovuzrození je člověk pokřtěn Duchem.

„Jistě, já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“
Bible 21, Matouš 3,11

Ducha lze však uhašovat, neposlouchat. Každý křesťan má svobodnou vůli, takže může činit pokání nebo nemusí, může si žít podle Boží vůle nebo podle svého… Pokud křesťan odmítá vedení Ducha, žije si po svém (v hříchu), i třeba dlouhodobě, kdykoliv se může vrátit k Bohu – může obnovit vztah s Bohem, činit pokání. Život s Bohem je „v dobrém i zlém“. V případě obnovy vztahu s Bohem se rozhodně není potřeba nechávat „překřtívat“ – vykonat znovu rituál vodního křtu. Je jeden křest Duchem i jeden vodní křest! Krista, křest Duchem a vodní křest, lze přijmout pouze jednou.

„Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech.“
Bible 21, Efeským 4,4-6

Závěr
Pokud ses opravdově znovuzrodil, na základě víry, vyznání a svobodné vůle, si vykonal pravý vodní křest (ponořením), stojíš ve smlouvě s Bohem. Tato smlouva je platná po celou dobu tvého pozemského života (i tehdy, pokud jsi na nějaký čas odpadl od víry). Znevažování, odvolávání, opakování vodního křtu, to rozhodně nikomu nedoporučuji. Křesťan, který stojí ve smlouvě s Bohem a hodlá s Ním udělat další (nebiblickou) smlouvu, jedná nebiblicky a závadně. Je to velké znevažování Krista! Takové jednání může vést člověka do těžkých duševních a duchovních stavů! Znám takové případy. V případě problémů s vírou, v období odpadnutí, lze svůj závazek vůči Bohu znovu objevit a obnovit, a to hlubokým zármutkem a pokáním. Milostivý Bůh trpělivě čeká na všechny, kdo se od Něj nějakým způsobem odvracejí (např. vírou ve falešné učení). Amen.

„Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a Spasitele, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů.“
Bible 21, Skutky 5,31

„Ty ale, Pane, jsi Bůh milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý, velmi věrný a laskavý.“
Bible 21, Žalmy 86,15