Proč církevní organizace odmítají křtít?

Proč drtivá většina církevních organizací v České republice odmítá křtít obrácené lidi? Je možné křtít miminko? Vše o vodním křtu.

Mnoho církevních organizací (a konkrétních křesťanů) v České republice odmítá okamžitě pokřtít obráceného a poučeného člověka ve vodě (vodní křest). Respektive oddalují křest na neurčito (požadují dlouhodobé vyučování, dochází k prověřování lidí…), vytvářejí si vlastní (nebiblická) pravidla atd. Tyto církevní organizace shodně tvrdí: „Křest následuje po důkladném vyučování z Bible a přijetí jejího učení“. Proč to tak je?

Pojďme si nejprve něco říct něco o biblickém křtu:

Význam vodního křtu
Křtem člověk vyznává svou víru a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Uzná Krista za svého osobního Pána a Spasitele. Před křtem je potřeba činit pokání někde v soukromí.

„Také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.“
Matouš 6,5-8

Pravé pokání: uvědomit si, že jsem hříšný člověk (identifikovat hříchy), vyznávat všechny hříchy Bohu a nechtít v nich dál pokračovat. To je pravé pokání. Všechny hříchy zůstanou ve vodě (symbolicky) – z vody vychází nový člověk, dychtící podobat se Ježíši Kristu.

„Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!“
2. Korintským 5,17

„Křtem jste spolu s ním pohřbeni; vírou v moc Boha, který ho vzkřísil z mrtvých, jste spolu s ním vzkříšeni.“
Koloským 2,12

„Křtem jsme s ním pohřbeni do smrti, abychom – tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou – i my vkročili do nového života.“
Římanům 6,4

Úplné ponoření do vody
Při křtu je důležité ponoření (a následné vynoření) celého těla. „Křty“, které vykonává Římsko-katolická církev, nejsou biblické. Římsko-katolická církev dlouhodobě vyučuje falešné křesťanství.

„Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody a hle, otevřela se mu nebesa a spatřil Božího Ducha, jak sestupuje z nebe jako holubice a přichází na něj. Vtom se z nebe ozval hlas: Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.“
Matouš 3,16-17

„Potom Ježíš přišel se svými učedníky do judské země a tam s nimi pobýval a křtil. Jan také křtil v Ainonu poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít.“
Jan 3,22-23

„A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn? a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil.“
Skutky 8,37-38

Může se křtít miminko?
Ne. Nicnevědoucí dítě nemůže mít víru, činit pokání… Pokud jsi byl „pokřtěný“ v kostele jako dítě, křest je neplatný (nebyl to křest). Pokud katolíci „křtí“ děti a dospělé pokapáním nebo politím hlavy, jedná se o nebiblické rituály.

Důležitost vodního křtu
Vodní křest je velmi důležitý! Nechme hovořit Bibli:

„Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“
Jan 3,3-3

„Potom jim řekl: Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.“
Marek 16,15-18

„Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát: „Co máme dělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr, a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého“
Skutky 2, 37-38

Křest má být okamžitý
V Novém zákoně jasně stojí:

„Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.“
Skutky 2,41

Proč církevní organizace odmítají křtít?
Stojí za tím satan a jeho démoni. Démoni kontrolují myšlení mnoha dnešních křesťanů. I křesťan může být démonicky obsazený!

„A abych se vysokostí zjevení nad míru nepozdvihl, dán mi jest osten do těla, totiž anděl satan, aby mne poličkoval, abych se nad míru nepovyšoval. Za to třikrát jsem Pána prosil, aby to odstoupilo ode mne. Ale řekl mi: Dosti máš na mé milosti, neboť  moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.“
Kralická, 2.Korintským 12,7-10

Ohledně křtu mi píší lidé z celé ČR. Ti lidé shodně říkají: církevní organizace požadují roční a delší vyučování; prošel jsem několik církevních organizací a všude jsem byl odmítnut; podstoupil jsem několikaleté vyučování a stejně jsem nebyl pokřtěný; bylo mi řečeno, že si nejprve musím dát svůj život do pořádku; církevní organizace si prověřovala můj život a pak mi bylo řečeno, že nejsem zralý na křest… K tomu nutno dodat, že Ježíš přikázal, že pokřtěný křesťan má křtít obrácené a poučené lidi:

„Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“
Matouš 28,18-20

Kdo odmítne pokřtít obráceného člověka, neplní příkaz Pána Ježíše a měl byl okamžitě činit pokání! Tací lidé mají velký problém!

„Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo!“
Matouš 7,21-23

Je potřeba si uvědomit, že žádný křesťan ani církevní organizace nesmí určovat, kdo a kdy má být pokřtěn. To určuje obrácený člověk!

Ve většině církevních organizací křtí jen pastor, případně starší. „Řadový“ křesťan prý nemůže křtít. To není pravda! Nedávno jsem pokřtil jednoho mladíka a ten během krátké chvíle pokřtil další lidi. A tak to má být. Tak je to biblické!

Pokud odmítáme obrácené lidi křtít (požadujeme dlouhodobé vyučování, rozmlouváme jim křest, prověřujeme si jejich životy…), většina těch lidí je znechucena a může odpadnout od víry. Posíláme ty lidi po široké cestě do „pekla“. To opravdový křesťan nemůže a nesmí chtít!

Pokřtíme tě
Jsem kazatel jednoho malého křesťanského společenství. Nejsme žádná náboženská organizace, která se nějak jmenuje. Nenabízíme formální členství. Cítíme se jako první křesťané. V našich malých prostorách křtíme lidi, vymítáme démony, dochází k uzdravování… Ke každému křtu dáváme Bibli zdarma (Starý a Nový zákon). Pokud tě v církevní organizaci odmítají pokřtít, kontaktuj nás…

Na úplný závěr
Podívejme na několik biblických příběhů (Nový zákon) s okamžitým křtem. Okamžitě byl pokřtěn člověk, který se zabýval magií, pohané, všichni obyvatelé domu…

„Komoří se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal: „Pohleď, voda – co brání, abych byl pokřtěn?“ a nechal zastavit vůz. Oba, Filip i komoří, sestoupili do vody a Filip ho pokřtil. Když vystoupili z vody, Hospodinův Duch uchvátil Filipa a komoří ho už nespatřil; jel tedy svou cestou a radoval se. Filip se pak octl v Azotu. Procházel všechna okolní města a kázal evangelium, až přišel do Cesareje.“
Skutky 8,34-40

„Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Thyatir. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás prosila: Pokud mě máte za věrnou Pánu, buďte hosty v mém domě.“ A tak nás přemluvila.“
Skutky 16,12-15

„Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i tvůj dům!“ Potom přinesli Pánovo slovo jemu i všem u něj doma. (Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností pokřtít. Uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu.“
Skutky 16,31-34

„Jeden muž, jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid; říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni – prostí i významní – mu dychtivě naslouchali a říkali si: On je ta božská moc, která se nazývá Veliká. Poslouchali ho ve všem proto, že na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy.“
Skutky 8,9-13