Zpívejte Bohu. Chvalte Boha pořád!

Někteří křesťané tráví na modlitbě hodně času (což je samozřejmě dobře), ale zapomínají Pána chválit. A že máme Boha za co chválit! Vždyť dýcháme Jeho vzduch, pijeme Jeho vodu, žijeme, protože nám daroval život… Bez Boha by člověk nebyl ničím! On to tady řídí – den a noc, roční období… Děkujme Mu za to a další věci (bydlení, jídlo, peníze, rodinu, zaměstnání nebo podnikání, zdraví atd.).

„Zpívejte Hospodinu, jeho jméno chvalte, jeho spásu zvěstujte den co den. O jeho slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný.“
Bible, Žalmy 96,2-4

Myslete na to, že chval Bohu není nic! Bez chval nebude uzdravení. I když nenastane okamžité uzdravení, chvalme Boha a děkujme Mu za uzdravení. Chvalme Boha i v soužení. Soužení může být zkouška od Boha. Jen co ráno otevřu oči, chválím Boha, modlím se (i v jazycích), děkuji Mu za další den. Uvědomuji si, že Něho bych ani nevstal z postele.

„Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“
Bible, Efezkým 5,15-20

Závěr
Tímto krátkým článkem jsem chtěl všem křesťanům připomenout důležitost chval. Pokud budeš Pána chvála pořád, ze všech svých sil, budeš mít víru, mít Ho vždycky na prvním místě, za všechno děkovat, dodržovat Boží zákony, dávat dary a almužny, plnit Jeho příkazy (kázat evangelium, křtít…), Pán ti ukáže neuvěřitelné věci. Bůh ti bude žehnat v mnoha směrech, budeš cítit Živého Boha pouhým pomyšlením. Budeš pln Božího Ducha, který tě povede a bude ti ozřejmovat tolik věcí.

Chval Pána celý den, zpívej Mu…

Vzdáváme ti chválu